6 juni 2017

Met de publicatie van haar definitieve CO₂-emissies over het jaar 2016 geeft Nebest Adviesgroep B.V. inzicht in de doelstellingen en voortgang van de CO₂-emissiereductie over het jaar 2016.

Voortgang CO₂-emissiereductie

Over heel 2016 heeft Nebest 1.173 ton CO₂ uitgestoten door activiteiten gerelateerd aan scope 1 en 2 ten opzichte van 1.114 ton in 2015, 1.061 ton in 2014, 1.084 ton in 2013, 1.079 ton in 2012 en 1.010 ton in 2011. De in 2016 gerealiseerde toename van 97 ton CO₂ ten opzichte van 2011 bedraagt +16,4%.

Een uitgebreider overzicht is terug te vinden in de CO₂-emissierapportage.

Tussen 2011 en 2016 is het aantal fte (+36,6%) sneller gestegen dan de uitstoot (+16,4%). De uitstoot per fte is dus afgenomen. Over 2016 laten de cijfers een afname van de CO₂-uitstoot per fte zien voor vrijwel elke emissiestroom. Helaas is voor scope 1 de reductiedoelstelling van 15% niet behaald. De reductiedoelstelling voor scope 2 is wel behaald.

CO₂-emissies per fte vanaf basisjaar (2011)

Grafiek CO2 2016

 

 

 

 

Doelstellingen 2020

De doelstellingen die voor 2016 ten opzichte van 2011 zijn geformuleerd waren niet goed onderbouwd en blijken veel te ambitieus te zijn geweest. Voor het opnieuw formuleren van doelstellingen voor 2020 is beter gekeken naar de haalbaarheid ten opzichte van de te verwachten veranderingen.

Nebest heeft zich ten doel gesteld om eind 2020 per scope de hieronder genoemde reductie in CO₂-uitstoot behaald te hebben ten opzichte van het nieuwe basisjaar 2016. Hierbij wordt de bedrijfsomvang in 2016 ook als referentie gehanteerd en wordt bedrijfsgroei of krimp evenredig verdisconteerd in de doelstellingen.

Tabel CO2-emissieverslag 2016 Nebest Adviesgroep