Ecologische quickscan ter vervanging brug Deutersestraat

Nebest heeft in opdracht van Gemeente Vught de noodzakelijke voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd voor het vervangen van de brug in de Deutersestraat. Hierbij is ook gekeken naar het ecologische aspect. Zo is een ecologische quickscan uitgevoerd om de vervanging van de brug te toetsen aan de Wet natuurbescherming. Uit die quickscan kwam naar voren dat het plangebied in het Natura 2000-gebied Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek ligt.

Passende Beoordeling en ecologisch werkprotocol

Vanwege de ligging van het plangebied in een Natura 2000-gebied, moest een vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming worden aangevraagd. Ter ondersteuning van de vergunningaanvraag heeft onze ecoloog een Passende Beoordeling opgesteld. In dit document is getoetst of de voorgenomen vervanging van de brug significante gevolgen had voor de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied.

Voor het Natura 2000-gebied Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek zijn instandhoudingsdoelstellingen opgesteld voor habitats en habitatrichtlijnsoorten. Voor elk habitattype of -richtlijnsoort zijn verschillende stukken aangewezen binnen het gehele Natura 2000-gebied, dat bijna 900 hectare omvat. In de omgeving van het plangebied was de noordelijke oever ten westen van de brug aangewezen als habitattype glanshaverhooiland, wat potentieel leefgebied vormt voor pimpernelblauwtje en donkerpimpernelblauwtje. Hoewel de pimpernelblauwtjes al jaren niet zijn waargenomen in deze oeverstrook, hoopt men ze hier in de toekomst terug te zien en wordt daarom hun leefgebied behouden.

In verband met dit leefgebied voor pimpernelblauwtjes is overleg geweest met een expert van de Vlinderstichting. Zo kon worden vastgesteld welke maatregelen nodig waren om te voorkomen dat de werkzaamheden het leefgebied van deze zeldzame vlinders negatief zouden beïnvloeden. Door betreding van het glanshaverhooiland te voorkomen en opslag van bouwmateriaal, machines en dergelijke te beperken tot verharde delen en de zuidelijke oever, werden significante negatieve effecten op de pimpernelblauwtjes en hun potentieel leefgebied voorkomen. Deze mitigerende maatregelen zijn opgenomen in een ecologisch werkprotocol, waardoor geborgd werd dat tijdens het vervangen van de brug zodanig gewerkt werd dat de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied niet in het geding kwamen.

Vegetatiestrook noordelijke oever Drongelens kanaal

Meer weten over ecologie?

Wilt u meer weten over onze ecologische werkzaamheden en hoe wij deze kunnen combineren met onze andere dienstverlening? Neem dan contact op met onze ecoloog via onderstaande contactgegevens of bezoek onze pagina over ecologie.

Fotoalbum

Bekijk onze recente projecten

Meer projecten

Liggers A9 krijgen tweede leven in A44

Ouderkerk aan de Amstel

Circulaire oogst tweetal bruggen te Amsterdam

Amsterdam

Samenwerking en kennisuitwisseling met Britse HTA continueert

Verenigd Koninkrijk