De afgelopen jaren hebben zich diverse calamiteiten voorgedaan met metselwerk gevels in Nederland. Met name gevels van gebouwen met vier of meer bouwlagen gebouwd tussen 1940 en 1980 blijken vaak onvoldoende veilig. Echter gevelproblemen bij gebouwen gebouwd na 1980 komen ook steeds vaker voor. Te denken valt hierbij aan problemen met geveldragers, ondeugdelijke detaillering, ontbrekende dilataties en doorgecorrodeerde spouwankers.

De onderzoeksraad voor Veiligheid heeft in 2006 naar aanleiding van deze incidenten een onderzoek uitgevoerd naar de veiligheidsproblemen met gevelbekleding. Vervolgens werd in 2007 door de VROM-Inspectie een signaal afgegeven waarin gemeenten de opdracht kregen om risicovolle gevels (gebouwen gebouwd tussen 1940 en 1980 van vier verdiepingen of hoger) visueel te inspecteren, gebouweigenaren te informeren  en indien nodig te laten renoveren.

Protocol

Gezien de omvang van de landelijke gebouwvoorraad van gebouwen met gemetselde buitenspouw­bladen en de onduidelijkheden over het onderzoek betreffende deze constructies heeft het SBR een protocol ontwikkeld. In het SBR-protocol is een werkwijze ontwikkeld voor het prioriteren van te inspecteren gebouwen. Ook gaat het protocol in op de wijze van inspecteren van gemetselde buitenspouwbladen. Om de kwaliteit van de uit te voeren renovatiewerkzaamheden aan de gevels te kunnen waarborgen is er vervolgens voor gekozen een URL te ontwikkelen voor het aanbrengen van renovatiespouwankers.

Gevel- en spouwankeronderzoek

Nebest heeft zich de afgelopen jaren in deze problematiek gespecialiseerd, beschikt over specifieke meetapparatuur (hefboomproef, trekapparatuur, elcometer en voegharheidsmeters) en voert vele onderzoeken uit. Daarnaast begeleidt Nebest ook de uitvoering van de geadviseerde hersteltrajecten.

Buiten het uitvoeren van zowel destructief als niet-destructief onderzoek op locatie beschikt Nebest tevens over een laboratorium waarin materiaalkundige onderzoeken worden verricht om de schademechanismen te achterhalen en hersteladviezen te ondersteunen.

Fotoalbum

Deze producten maken gebruik van de Gevel- en spouwankeronderzoek