Werkomschrijving

Bij bouwkundige onderhoud, schadeherstel of verduurzamingsmaatregelen is het wenselijk gebruik te maken van een bestek of werkomschrijving. In de aanbestedingsfase zorgt dit document ervoor dat onderling vergelijkbare inschrijvingen worden verkregen. Daarnaast vormt het bestek of werkomschrijving een contractstuk bij de uitvoering van het werk, zodat de betrokken partijen inzicht hebben in de afspraken en weten wat ze van elkaar kunnen en mogen verwachten.

De inhoud van een werkomschrijving

In een bestek of werkomschrijving zijn zowel de werkzaamheden als ook de algemene voorwaarden vastgelegd. Ook worden de eigenschappen van de toe te passen materialen en prestaties van het uit te voeren werk omschreven, evenals de hoeveelheden. Een heldere en eenduidige omschrijving van alle technische en administratieve bepalingen draagt bij aan het minimaliseren van discussies op het werk en daarmee ook stagnering en faalkosten.

Het bestek of de werkomschrijving biedt enerzijds de toezichthouder heldere informatie om het werk te controleren. De opgegeven hoeveelheden kunnen eenvoudig in het werk worden nagemeten; de omvang van het werk staat vast en daarmee geeft het tevens inzicht in meer- en minwerk. Anderzijds weet de aannemer op basis van het bestek of de werkomschrijving exact welke werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, op welke locatie en wat de eisen van het gerealiseerde werk zijn.

In de aanbestedingsfase beschikken de inschrijvende partijen over dezelfde informatie om een prijs op te stellen. Omdat de voorwaarden vooraf zijn vastgelegd, worden inschrijvingen verkregen die onderling goed te vergelijken zijn.

Een werkomschrijving laten opstellen door Nebest

De bouwkundige adviseurs van Nebest zijn met hun jarenlange (praktijk)kennis uitstekend in staat om het opstellen van een werkomschrijving of bestek voor u te verzorgen.
Daarnaast kan Nebest u ook ondersteuning bieden in het vervolgtraject, bijvoorbeeld door het begeleiden van de aanbestedingsprocedure, het opstellen van een gunningsadvies of het uitvoeren van controle-inspecties tijdens de uitvoering.