Veel voorkomende gebreken in zwembaden

Hoge temperaturen, luchtvochtigheid en chlorideconcentraties in zwembaden vormen ideale omstandigheden om bij gebrekkige detaillering, uitvoering en of achterstallig onderhoud ingrijpende schade te veroorzaken. Dit kan grote financiële gevolgen hebben voor exploitanten van zwembaden doordat activiteiten en inkomsten tijdelijk stil kunnen komen te liggen.

Periodiek onderzoek aan risicovolle onderdelen geeft inzicht in de staat van onderhoud en de ernst en omvang van de gebreken. Vervolgens kunnen onderhoudswerkzaamheden zo efficiënt mogelijk worden ingepland zodat de onderbreking van de bedrijfsvoering zo kort mogelijk zal duren. Enkele veelvoorkomende schadegevallen in zwembaden zijn:

Lekkage van kelders en baden

Lekkages in zwembaden kunnen diverse oorzaken hebben met veelal chloridegeïnitieerde wapeningscorrosie tot gevolg. Te denken valt hierbij aan onthechting van tegelvloeren, thermische en of hygrische scheurvorming in combinatie met het ontbreken van of niet deugdelijk aangebrachte dilataties. Ook defecten aan installaties kunnen lekkages veroorzaken. Omdat zwembadwater hoge concentraties chloriden bevat kan bij watervoerende scheuren serieuze corrosie aan de wapening ontstaan. In het ergste geval kan hierdoor ook de constructieve veiligheid in het geding kan komen.

Spanningscorrosie van rvs-ophangsystemen

Ten gevolge van betreurenswaardige incidenten met spanningscorrosie van ophangsystemen is er de afgelopen jaren meer aandacht voor rvs-delen ontstaan. Uit onderzoek van TNO blijkt dat bij de bouw van veel zwembaden van onjuiste veronderstellingen over corrosievorming is uitgegaan. Gebleken is dat roestvrij staal vaak helemaal niet roestvrij is en juist gaat roesten onder invloed van chloordampen. Spanningscorrosie kan onder andere voorkomen aan ophangmechanismen, verlichting, buisleidingen, haspels van waterslangen en glijbaanconstructies. Indien in verre mate gevorderd vormt dit een groot gevaar voor de veiligheid van bezoekers en medewerkers.

Corrosie van kolomvoeten

Kolomvoeten kunnen zowel ingemetseld als vrijstaand voorkomen in zwembaden. Door spatwater in combinatie met onvolkomenheden aan beschermlagen kan chloridegeïnitieerde corrosie ontstaan aan kolomvoeten. De verbinding van de kolom op de onderliggende constructie vormt hierbij een essentieel detail met betrekking tot de krachtsafdracht van de constructie. Bij een gebrekkige afdichting van ingemetselde kolomvoeten is er een verhoogd risico op vochtophoping. Doordat poreuze materialen in deze omstandigheden langdurig vocht met hoge concentraties chloride vasthouden zal het corrosieproces aan kolomvoeten versneld plaatsvinden. Hierdoor kunnen risicovolle situaties met betrekking tot de constructieve veiligheid ontstaan.

Onthechting en opbollen van tegels

Het loskomen en of het bol gaan staan van tegelvloeren vormt een risico op valgevaar en gevolgschade aan constructieonderdelen. Onthechting en het opbollen van tegels is echter altijd het gevolg van verschil in lengtever­andering tussen tegelvloer en ondergrond. Deze lengteverandering kan de volgende oor­zaken hebben:

  • Uitdrogingskrimp van de zandcement dekvloer of de betonvloer.
  • Temperatuursvervorming van de zandcement dekvloer en/of de betonvloer.
  • Uitzetten van de tegelvloer door opwarming en/of zonbestraling.
  • Vochtzwelling van de tegel.

De thermische uitzettingscoëfficiënt van keramische materialen is vele malen kleiner dan die van beton. Daarnaast kan een tegelvloer grotere vervormingen van een vloer niet volgen. Dit geldt zowel bij zakkingen als overgangen tussen vloerdelen ter plaatse van een steunpunt.

Brandveiligheid

De bouwregelgeving ten aanzien van brandveiligheid is in de loop der tijd ingrijpend veranderd. Hierdoor is het goed mogelijk dat een bestaand zwembad niet meer volledig voldoet aan de brandveiligheidseisen vanuit het Bouwbesluit of andere regelgeving. Een gebouweigenaar blijft echter vaak wel verantwoordelijk voor de (brand)veiligheid van de gebruikers. Daarom is het noodzakelijk dat een periodieke controle op de brandveiligheid wordt uitgevoerd.

15 maart 2024

Winst EDA Circular Economy in Construction Award

26 februari 2024

Raamovereenkomst Herberekeningen Bruggen en Viaducten

21 februari 2024

Nebest betrokken bij civiele inspecties gehele G4