Niet zelden ontstaat tussen aannemer en opdrachtgever discussie over het uiterlijk van een op te leveren betonwerk. Wat voor de ene acceptabel of zelfs mooi is, is voor de andere soms een teleurstelling. Over smaak valt niet te twisten. Over het uiterlijk van betonoppervlakken echter wel. Het is dan zaak om na te gaan wat daarover in de projectspecificatie staat en naar welke normen wordt verwezen.

Als er eisen zijn gesteld aan structuur, kleur en oneffenheden van het oppervlak, dan moet dat in de projectspecificatie worden vermeld. Het simpelweg noemen van 'zichtwerk' of 'schoonbeton' is niet voldoende. Voor het eenduidig specificeren van esthetische eisen wordt meestal verwezen naar NEN 6722 (ingetrokken) of NEN 8670 (ontwerp). Beide normen maken gebruik van de volgende oppervlakteklassen:

  • Klasse A: standaardklasse met eisen ten aanzien van onder meer luchtbellen, oneffenheden  en randafwerking.
  • Klasse B: klasse met bijzondere esthetische eisen aan het betonoppervlak. Voor een nadere invulling hiervan kan CUR-Aanbeveling 100 Schoonbeton worden toegepast.
  • Klasse C: klasse zonder esthetische eisen, bijvoorbeeld voor vlakken die niet in het zicht komen.

Onafhankelijke beoordeling

Komen opdrachtgever en opdrachtnemer er samen niet uit? De specialisten van Nebest kunnen een onafhankelijke beoordeling uitvoeren en het gerealiseerde oppervlak toetsen aan de eisen die van toepassing zijn. Op sommige aspecten, zoals oneffenheden en vlakheid, is sprake van een meetbare eis die kan worden aangetoond. Op andere aspecten, zoals kleurverschillen en vlekvorming, is een visuele beoordeling van toepassing, bijvoorbeeld met behulp van referentievlakken en standaard grijsschalen.

Repareren mag

Als blijkt dat betonoppervlakken niet voldoen aan de gestelde eisen, dan mag de opdrachtnemer reparaties uitvoeren. Het is daarbij echter zaak zorgvuldig te werk te gaan. Een reparatie kan weliswaar meetbare tekortkomingen verhelpen, maar betekent niet per definitie een verbetering van de visuele kwaliteit. Onze specialisten kunnen u adviseren welke maatregelen doeltreffend zijn.

Schoonbeton

In het geval schoonbeton dienen de eisen vooraf uitgebreid te worden gespecificeerd. Het enkel verwijzen naar klasse B of CUR-Aanbeveling 100 is onvoldoende. Gedurende het gehele traject van projectspecificatie tot oplevering, is afstemming nodig. Dat is de taak van de coördinator schoonbeton. Deze brengt vroegtijdig alle partijen bij elkaar die invloed hebben op de kwaliteit van het oppervlak, van architect tot uitvoerder. Als alle betrokkenen hetzelfde doel voor ogen hebben en bereid zijn samen te werken, is de kans op een goed resultaat maximaal. De coördinator schoonbeton zorgt dat het proces soepel verloopt en is de spin in het web gedurende het gehele bouwproces, van voorlopig ontwerp tot oplevering.

De kwaliteit van het geleverde werk is afhankelijk van veel verschillende factoren. Fouten maken is menselijk en de omstandigheden zitten wel eens tegen. Als het resultaat niet aan de verwachtingen voldoet, is de coördinator schoonbeton degene die de partijen bij elkaar brengt om tot een aanvaardbaar resultaat te komen.