De productgroep Inspectie levert diverse (inspectie)producten aan alle mogelijke asset-owners en beheerders binnen de markt. Deze producten zijn verdeeld in de volgende onderwerpen: inventarisatie - areaal op orde, inspectie, meerjarenonderhoudsplan, instandhoudingsplan en beheer en beleid en technische inspecties.

Zowel civieltechnisch, elektrotechnisch en werktuigbouwkundig zijn inspecteurs, adviseurs en specialisten actief binnen de productgroep. Afhankelijk van de klantvraag en het doel dat de klant heeft met het gevraagde product krijgt het geleverde product vorm. Onze technische expertise en een juiste waarneming staat centraal in het product, onafhankelijk van de diepgang van inspectie. Nebest levert het gereedschap waarmee u de werkzaamheden kunt uitvoeren binnen uw organisatie.

Daarnaast levert Nebest met het beheerprogramma SIDANonline een compleet product om op eenvoudige maar nauwkeurige wijze uw kunstwerken te inspecteren en beheren.


Inventarisatie - areaal op orde

Aan de basis van een goed en doelmatig onderhoud staat de areaal informatie. Het maakt daarbij geen verschil of het areaal middels asset management conform de ISO 55000 onderhouden wordt of op een ad hoc basis. Door het areaal goed op het netvlies te hebben is het mogelijk de juiste aansturing te geven in inspecties en onderhoudsmaatregelen.


Inspectie

Nebest biedt civieltechnisch, elektrotechnisch en werktuigbouwkundige inspecties voor alle mogelijke constructies binnen de infrastructuur en openbare ruimte. De diepgang en complexiteit van inspectie kan variëren van schouw bij een  klein object tot inspectie van de gehele constructie op handafstand bij de grootste objecten in het hoofdwegennet.


Meerjarenonderhoudsplan, instandhoudingsplan en beheer en beleid

Een meerjarenonderhoudsplan of MIOK wordt veelal opgesteld op basis van een visuele inspectie. Daarbij is het mogelijk om dit als onderdeel van een beheerplan of beleidsplan op te stellen. Deze optie kan de gemeentelijk beheerder helpen om de begroting onderbouwd te laten aansluiten bij beleidsvraagstukken.

Bij Rijkswaterstaatobjecten is het instandhoudingsplan met diverse randzaken veelal onderdeel van het opleverdossier van een aannemer bij afronding van nieuwbouw of groot onderhoud aan een object. Voor een uitgebreide beschrijving van deze producten verwijzen wij u naar onderstaande productpagina’s.

Meerjarenonderhoudsplan, instandhoudingsplan en beheer en beleidproducten


Technische inspectie

De productgroep Inspectie is in staat om voor civieltechnische, elektrotechnische en werktuigbouwkundige vakdisciplines technische inspecties uit te voeren. Dit varieert van de gestandaardiseerde inspectiemethodieken tot aan de zeer specialistische vraagstukken. Nebest kan voor vrijwel elke uitdaging de juiste mensen inzetten.