Areaalinventarisatie

Het doel van de areaalinventarisatie is het inzicht verschaffen in de samenstelling en opbouw van het areaal. Hierbij worden in elk geval de materialen en afmetingen per object in kaart gebracht. Dit kan aangevuld worden met overige parameters en eigenschappen om een zo uitgebreid mogelijk beeld te krijgen van het desbetreffende object. De inventarisatie kan uitgevoerd worden voor civieltechnische, werktuigbouwkundige en elektrotechnische onderdelen.

Archiefstudie

Als basis van een areaalinventarisatie wordt een archiefstudie uitgevoerd. Daarbij kijken we verder dan alleen het archief van de opdrachtgever. Het is van belang om meerdere bronnen te raadplegen, omdat het zo kan zijn dat een object ooit van eigenaar is veranderd of beheerders zijn gefuseerd. Hierdoor kan het voorkomen dat informatie verloren is gegaan of niet juist is samengevoegd. Nebest kent de weg binnen veel archieven in Nederland, zowel bij de kleinere als grote overheden waardoor we binnen onze projecten vaak de juiste informatie weten terug te vinden. Denk daarbij aan tekeningen, bestekken en andere documenten.

Areaalinventarisatie op locatie

Naast de archiefstudie kan een opname op locatie uitgevoerd worden. Tijdens de opname worden de verschillende onderdelen van de constructie in kaart gebracht en ingemeten. Meestal wordt dit uitgevoerd zonder verkeersmaatregelen of bereikbaarheidsvoorzieningen. De opname is in eerste instantie gericht op het in kaart brengen van materialen en afmetingen. Indien gewenst kan de opname gecombineerd worden met een inspectie naar de technische staat van de constructie.

Areaalinventarisatie en constructieve veiligheid

Vaak valt de vraag voor inventarisatie samen met een vraag over constructieve veiligheid. Op basis van een archiefstudie is soms een uitspraak te doen over de ontwerpuitgangspunten van een object en daarmee over de draagkracht. Op basis van de opname op locatie kan ook een constructieve beschouwing of herberekening uitgevoerd worden. In veel gevallen is dan nader onderzoek noodzakelijk naar bijvoorbeeld de constructieve opbouw dan wel eigenschappen van het object.