Reconstructie Westerlandweg te Mijdrecht

In opdracht van de Gemeente De Ronde Venen verzorgt Nebest B.V. de besteksvoorbereiding voor de reconstructie van de Westerlandweg.

De werkzaamheden bestaan onder andere uit:

  • Het inventariseren van de K&L en de bestaande situatie.
  • Het adviseren van toe te passen funderings- en asfaltconstructies.
  • Het maken van een nieuw wegontwerp volgens CROW publicatie 164d erftoegangswegen.
  • Het vervaardigen van een RAW-bestek inclusief kostenraming.
  • Het maken van bestekstekeningen van de op te breken situatie, nieuwe situatie, dwarsdoorsneden, details en een indicatief faserings- en omleidingsplan.

Huidige situatie

De Westerlandweg is een erftoegangsweg waar een maximale snelheid van 60 km/uur is toegestaan. Door verzakkingen en zeer slechte bermen was het noodzakelijk om groot onderhoud uit te voeren. De asfaltverharding vertoont grote schadebeelden van onder andere langs- en dwarsscheuren. In de weg zijn ook diverse reparatiestroken uitgevoerd. De funderingsconstructie bestaat uit gebonden, half gebonden en ongebonden slakken. De bermen, stroken van 0,50 m naast de verharding, bestaan nu uit een halfverharding van gebroken puin, hierdoor moet er in de huidige situatie veel onderhoud aan worden uitgevoerd.

Toekomstige situatie

De gehele (teerhoudende) asfaltconstructie zal worden opgebroken. De funderingsconstructie zal worden doorgefreesd, zodat een homogeen materiaal ontstaat. Ook zal in de fundering een kunststof wapeningsnet worden aangebracht om de nieuwe constructie stijver te maken. Het nieuwe ontwerp is conform het handboek wegontwerp van CROW ontworpen. De bermen zullen in de nieuwe situatie mee worden geasfalteerd. De deklaag zal worden voorzien van een rammelstrook, zodat deze strook niet als permanente verbreding wordt gezien. Deze is alleen bedoeld voor het kunnen passeren van (zware) voertuigen.

Aanbesteding en uitvoering

Het begeleiden van de aanbesteding behoort ook tot de activiteiten van Nebest. Wanneer de aanbestedingsfase is doorlopen en de gunning door de gemeente De Ronde Venen verleend is, zal gestart worden met de uitvoering. De uitvoering zal in drie fases worden gesplitst.