Reconstructie Van Panhuysstraat - Van de Mortelstraat

In opdracht van de Gemeente Noordwijk (Z-H) heeft Nebest B.V. de voorbereiding van het project “Groot onderhoud Van Panhuysstraat & Van de Mortelstraat” gerealiseerd. Deze twee ontsluitingswegen maken de kust in Noordwijk aan Zee bereikbaar.

De werkzaamheden bestaan onder andere uit:

 • Het inventariseren en inmeten van de bestaande situatie, inclusief kabels en leidingen.
 • Het adviseren van toe te passen funderings- en asfaltconstructies (inclusief aanbrengen SAMI-laag).
 • Het ontwerpen en berekenen van riolering en drainage.
 • Het verzorgen van de keurvergunning van het waterschap, inclusief het ontwerpen en berekenen van de olieafscheider/slibvangput.
 • Het ontwerpen van HOV-haltes, inclusief busbaan.
 • Het uitwerken van 2 VRI-loze kruisingen (inclusief controle rijcurve).
 • Kleinschalig groenontwerp.
 • Het vervaardigen van bestekstekeningen.
 • Het verzorgen van presentatietekeningen.
 • Het vervaardigen van het RAW-bestek.
 • Het opstellen van een kostenraming.
 • Het opstellen van een globale uitvoeringsplanning.
 • Het begeleiden van een openbare aanbestedingsprocedure conform ARW-2005.
 • Het voorzitten van de aanbesteding.
 • Het opstellen van het proces-verbaal van aanbesteding en gunningsadvies.

Huidige situatie

Het huidige gemengde rioolstelsel is in beide straten aan verbetering toe. Ter beperking van wateroverlast dient een drainage aangelegd te worden. Voor een betere verkeersdoorstroming in de Van de Mortelstraat moeten 2 VRI-loze kruisingen worden gerealiseerd.

Nieuwe situatie

In de nieuwe situatie komt in de Van Panhuysstraat een geheel nieuw hoofdriool te liggen. In de Van de Mortelstraat is een gedeelte afgekoppeld en een gedeelte is voorzien van drainage om de wateroverlast te beperken. Voor twee locaties is een nieuw ontwerp uitgewerkt voor VRI-loze kruisingen. De toegang tot de aansluitende straten dient hierdoor ‘duurzaam veilig’ te worden ingericht. Tevens zal in de gehele Van de Mortelstraat de hoofdrijbaan worden overlaagd met een SAMI-laag en extra deklaag. Ook worden 4 HOV-haltes gerealiseerd in beide straten, inclusief de realisatie van een aparte busbaan.

Uitvoering

De realisering van de werkzaamheden is begin januari 2010 gestart; het project zal eind 2010 worden opgeleverd.