Potentiaalmetingen leidingkoker

In een leidingkoker van een loskade in de Botlek zijn betonschades met wapeningscorrosie aangetroffen. Nebest heeft een nader onderzoek aan deze koker uitgevoerd met als doel het vaststellen van de huidige schadeomvang en schadeoorzaak, maar ook het bepalen van de schadeverwachting.

Voor een dergelijk onderzoek is het gangbaar om ten minste een visuele inspectie uit te voeren aangevuld met het nemen van boorkernen voor de bepaling van het chloridegehalte en de carbonatatiediepte in de betonconstructie. Ter plaatse van de boorlocaties worden betondekkingsmetingen uitgevoerd, zodat de indringing van chloride en carbonatatie kan worden vergeleken met de diepteligging van de wapening. Op basis van deze resultaten kan een schadeoorzaak en (bij een bekend stichtingsjaar) een schadeverwachting worden vastgesteld.

Bij dit onderzoek hebben wij aanvullend opdracht gekregen voor het uitvoeren van potentiaalmetingen. Met behulp van potentiaalmetingen is het mogelijk in een vroegtijdig stadium op een beperkt destructieve onderzoekswijze wapeningscorrosie te meten, nog voordat deze tot zichtbare schade heeft geleid.

De metingen zijn uitgevoerd in vlakken van 1,80 x 3,00 meter. Met behulp van de resultaten van potentiaalmetingen zijn vlekkenkaarten opgesteld.

Als potentiaalverschillen worden gemeten die negatiever zijn dan -250 mV is (sterk afhankelijk van diverse factoren) een verhoogde kans op wapeningscorrosie aanwezig. Ter verificatie is van een aantal meetvlakken ter plaatse van de meest negatieve meetwaarde de wapening lokaal vrijgemaakt om de mate van corrosie visueel vast te stellen.

De gevonden meetwaarden kloppen bij de visuele beoordeling van de wapening. Dit betekent dat ter plaatse van sterk negatieve potentiaalwaarden wapeningscorrosie is vastgesteld.

Potentiaalmeting Botlek