Onderzoek VBT1 rioolwaterzuiveringsinstallatie

In Eindhoven staat de grootste rioolwaterzuiveringsinstallatie van Waterschap De Dommel die met een capaciteit van 680.000 eenheden tevens één van de grootste van Nederland is. Ieder etmaal wordt hier circa 150.000 m3 rioolwater gezuiverd. Waterschap De Dommel is voornemens dit jaar te starten met groot onderhoud aan één van de voorbezinktanks van de installatie. Voorafgaand aan dit onderhoud is de tank toegankelijk gemaakt voor inspectie door een tijdelijke buiten gebruikstelling en het legen van de tank. Nebest had de eer om in opdracht van het waterschap deze uitdagende constructie te mogen inspecteren.

Nebest inspecteert en onderzoekt het beton- en staalwerk

Om de huidige onderhoudstoestand van de voorbezinktank in kaart te brengen en inzicht te krijgen in het benodigde toekomstige onderhoud aan de constructie, heeft Nebest diverse inspecties en onderzoeken aan het beton- en staalwerk van de tank verricht.

Met behulp van een visuele inspectie zijn alle fysiek bereikbare onderdelen aan zowel de binnen- als buitenzijde van de constructie geïnspecteerd. Om ook de onderdelen die niet fysiek bereikbaar zijn goed in kaart te kunnen brengen, is daarnaast een drone-inspectie uitgevoerd.

De verschillende specialisten van Nebest hebben de beton- en de staalconstructies visueel geïnspecteerd. Hierbij is het betonwerk onder andere gecontroleerd op loszittende delen, biogene zwavelzuuraantasting en scheuren. De koepelconstructie, de ruimerbrug en overige metalen onderdelen zijn gecontroleerd op corrosie en chemische aantasting. Tevens is de integriteit van de duizenden ‘knooppunten’ in de zogenaamde Alumadome (de aluminium koepel) beoordeeld met behulp van een drone.

Voorbezinktank Eindhoven

Naast de visuele inspectie zijn diverse onderzoeken in ons materiaalkundig laboratorium uitgevoerd. Hiertoe zijn betonkernen geboord, waarvan de druksterkte, waterindringing, carbonatatiediepte en het sulfaatgehalte zijn bepaald. Ook zijn enkele gebroken blindklinknagels bemonsterd en door middel van Scanning Elektronen Microscopie (SEM) onderzocht. Tevens zijn zogenaamde EDS-spectra (energiedispersieve röntgenanalyse) van de blindklinknagels gemaakt.

Hersteladvies

Naar aanleiding van de inspecties en onderzoeken is een hersteladvies voor geconstateerde schades opgesteld en inzicht gegeven in het benodigde toekomstige onderhoud. Het advies stelt Waterschap De Dommel in staat de instandhouding van de constructie te waarborgen en de continuïteit van de rioolwaterzuivering te kunnen garanderen.

Onderzoek in uitvoering voorbezinktank Eindhoven