Nebest verbetert verkeersveiligheid Bergamolaan

In opdracht van de gemeente Teylingen heeft Nebest gedurende een periode van vier jaar de verkeersveiligheid omtrent het kruispunt van de Bergamolaan en de ’s-Gravendamseweg (N443) in Voorhout verbeterd. Een mooi, uitdagend en belangrijk project, waarbij Nebest van initiatieffase tot realisatiefase betrokken is geweest.

Gevaarlijk kruispunt

De eerste stappen voor het verbeteren van de verkeersveiligheid rondom de Bergamolaan zijn al in 2016 gezet. Zowel de gemeente Teylingen als provincie Zuid-Holland gaven op dat moment aan ontevreden te zijn met de situatie. Destijds had het verkeer vanuit de Bergamolaan geen goed zicht op het fietsverkeer langs de N443 en het autoverkeer op de N443. Automobilisten moesten namelijk het verkeer van vier richtingen (twee keer van links en twee keer van rechts) interpreteren voordat ze de provinciale weg (N443) konden betreden. Vanwege de slechte zichtlijnen op het kruispunt was het oprijden en verlaten van de N443 erg gevaarlijk. Dit maakte dat de situatie onwenselijk en onveilig was.

Bovenaanzicht van de situatie bij de Bergamolaan destijds

Nebest ontwerpt herinrichting en voert directie op de uitvoering

Door een herinrichting te ontwerpen, heeft de afdeling Infra een nieuwe, veiligere situatie gecreëerd. In de nieuwe situatie is de Bergamolaan omgelegd over het voormalig bollenveld. Tegelijkertijd met deze omlegging is een parkeerterrein met 13 parkeerplaatsen gecreëerd. In de nieuwe situatie wordt het autoverkeer langs het parkeerterrein op en van de N443 geleid. Hierdoor konden ook de parkeervakken langs de N443 opgeheven worden, waardoor het conflict tussen overstekende bewoners en langsrijdend verkeer vermeden wordt.

De omlegging van de Bergamolaan betekent ook dat de watergang de Molentocht omgelegd moest worden, welke in beheer is van hoogheemraadschap Rijnland. Het hoogheemraadschap verbetert continu de waterkwaliteit, waarvoor de doorstroming van het bestaande watersysteem van belang is. Om dit ook in de Boekhorstpolder te verwezenlijken, is tijdens de verlegging van de Molentocht een inlaatconstructie vanuit de Zandsloot (boezemwater) aangebracht.

Bovenaanzicht van de nieuwe situatie bij de Bergamolaan (schets gemeente Teylingen)

Om dit goed te kunnen realiseren is ons zusterbedrijf Geobest ingeschakeld, die een voorbelasting en verhardingsadvies heeft gemaakt voor het gebruik van het bollenveld en de voormalige watergang. Voorheen was de sloot doodlopend, maar vanuit hoogheemraadschap Rijnland bestond de wens om een doorstroming te maken in watergang de Molentocht. Daarom is in de nieuwe situatie een verbinding ontworpen om water vanuit het boezemwater te spuien in het poldergebied.

Ten behoeve van een veiligere aansluiting van de Bergamolaan op de ’s-Gravendamseweg is het fietspad, wat voorheen een recht pad was, omgelegd en heeft het een kleine slinger gekregen. Dit betekent dat autoverkeer eerst het fietspad oversteekt en vervolgens op een opstelplaats kan wachten om de N443 op te gaan. Hierdoor zijn automobilisten niet langer genoodzaakt in één handeling het verkeer van vier richtingen te interpreteren.

Na het opstellen van het bestek is de aanbestedingsprocedure in samenwerking met gemeente Teylingen en Stichting Rijk gestart en is uiteindelijk Huybens Haarlem als aannemer geselecteerd. Vanuit de gemeente Teylingen heeft Nebest vervolgens de opdracht gekregen om de directievoering en het toezichthouden uit te voeren. Dit is in samenwerking tussen onze afdelingen Infra en Projectmanagement uitgevoerd.

Werk in uitvoering Bergamolaan

Bewonerswensen

Tijdens het uitwerken van het nieuwe ontwerp voor de omgeving hebben de civiele ingenieurs van Nebest rekening gehouden met de wensen van de bewoners. Uit de bewonersparticipatie van de gemeente kwam naar voren dat de bewoners behoefte hadden aan een stuk vergroening op de parkeerplaats. Door een balans te vinden tussen de verharding en de vergroening, hebben we zowel de gemeente als de bewoners tevreden kunnen stellen. Daarnaast is naar wens van de bewoners een natuurlijke speelvoorziening aangelegd.

Onderdeel van de speelvoorziening Bergamolaan

Uitdagingen binnen het project

Binnen dit project waren meerdere partijen betrokken en moest er geschakeld worden tussen meerdere beheerders. De opdrachtgever gemeente Teylingen heeft de Bergamolaan in beheer, de provincie Zuid-Holland heeft de N443 in beheer en ten slotte heeft het Hoogheemraadschap van Rijnland de watergang de Molentocht in beheer. Een grote uitdaging van dit project was de afstemming met alle partijen en met ieders belang rekening te houden.

Daarnaast vroeg dit project ook om de nodige flexibiliteit. Vanwege de Covid-19 pandemie konden bepaalde fases eerder dan gepland starten. Doordat de pandemie roet in het eten gooide van het strandseizoen, ervoor zorgde dat de Keukenhof niet openging en dat mensen meer thuis moesten werken, werden de wegen minder gebruikt. Zodoende konden bepaalde werkzaamheden eerder starten. Toch zorgde de pandemie ook voor vertraging in bepaalde fases. Zo werden bepaalde onderdelen van de speeltuin vertraagd geleverd.

Wij zijn trots op onze bijdrage in dit uitdagende, belangrijke project en het gerealiseerde eindresultaat: de aansluiting van de Bergamolaan op de ’s-Gravendamseweg/N443 is een veilige verkeerssituatie geworden.

Opstelplaats voor auto's Bergamolaan