Herstelplan Petteplas te Waddinxveen

In opdracht van gemeente Waddinxveen heeft Nebest de volledige voorbereiding voor het herstelplan van de Petteplas te Waddinxveen verzorgd.

Een waterreservoir van 2,27 hectare in het hart van Waddinxveen met een sterk recreatief karakter, zo kan de Petteplas en haar oevers het best worden beschreven.
De bewoners gooien hier een hengel uit of maken een wandeling met de hond. Op het eerste gezicht is er dan ook niet veel aan de hand, maar schijn bedriegt. De plas heeft een sterk verstoord ecosysteem.

In het Waterplan Boskoop en Waddinxveen is het probleem onderkend. In samenspraak met de twee betrokken hoogheemraadschappen (Rijland en Schieland en Krimpernerwaard) is het project gedefinieerd met als opgave de waterkwaliteit te verbeteren en de belevingswaarde van de plas te vergroten.

Baggeren voor waterkwaliteit

De Petteplas is circa 30 jaar geleden gebaggerd tot een diepte van 2,0 m. De actuele waterdiepte is gemiddeld 1,5 m.
De huidige waterbodem heeft een hoog organisch stofgehalte en heeft invloed op de waterkwaliteit en de ontwikkeling van een gezond ecosysteem. Het verwijderen van de baggerlaag draagt bij aan een waterkwaliteitsverbetering zowel chemisch als ecologisch door vermindering van de interne belasting en het vergroten van de robuustheid van het systeem.

Lekriool

Gaande het proces zijn er diverse, vooraf niet bekende, problemen geconstateerd waar wel antwoord op gegeven moet worden om te komen tot een duurzame verbetering van de waterkwaliteit. Om hier meer zekerheid over te kunnen geven laat de Gemeente een nader onderzoek doen naar de waterhuishouding, de waterkwaliteit en beïnvloeding vanuit het lekriool; een historisch gegroeid stelsel met een lengte hemelsbreed van circa 300 m, van inlaat tot plas, met een verval van 2 cm. Dit onderzoek is uitgevoerd over een periode van een half jaar om zo een goed inzicht te verkrijgen in het lekriool.

Inrichting van natuurvriendelijk oevers

Natuurvriendelijke oevers verhogen de belevingswaarde en geven potentie aan de ontwikkeling van flora en fauna. De hengelsportvereniging is hier sterk voorstander van om vlucht- en paaiplaatsen te creëren. Voor een juiste ontwikkeling van een dergelijke oever is het zaak dat een deel van de opgaande houtige beplanting langs de oever wordt afgezet om meer toetreding van het zonlicht te bewerkstelligen. Ook wordt op deze wijze de bladval verminderd. De mate waarin dit gebeurt is afgestemd op de wensen van de omwonenden.
De natuurvriendelijke oever bestaat uit een perkoenpalenrij met Geotextiel gevuld met bagger die vrijgekomen is uit de plas. De bagger wordt afgedekt met een laag teelaarde waar de beplanting in geplaatst wordt.

Ophoging kade

De landscheiding ten zuiden van de Petteplas is in het beheer van het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard. De stabiliteit van deze kade is getoetst volgens “Voorschrift Toetsen op Veiligheid”(VTV) en de “Leidraad toetsen op veiligheid regionale waterkeringen”.
Uit deze toetsing bleek dat er op 1 locatie aanvullende maatregelen getroffen moesten worden om de stabiliteit te waarborgen. De landscheiding moet over de gehele lengte worden opgehoogd om zo aan de gewenste leggerhoogte te voldoen. Gekozen is voor het type “tuimelkade” om zo de aanwezige verhardingen, die recent nog waren vernieuwd, te behouden. De landscheiding zal worden opgehoogd met klei tot het gewenste niveau van N.A.P. + 1,80 m.

Resultaat

Het uiteindelijke bestek is dus sterk gebaseerd op functies, meer dan op normering alleen. Veiligheid, beleving/recreatie en natuur hebben allen de aandacht gekregen die ze verdiende. Dit is alleen mogelijk als de deelnemende partijen zich open opstellen, gevoel krijgen voor elkaars belangen en aanpassingen durven te maken. Daarnaast is het van belang gebleken dat de uitvoeringsaspecten die voortkwamen uit het besteksgereed maken van het werk, weer als input voor de ontwerpopgave konden dienen en andersom. Door het verlaten van de klassieke tweedeling van eerst ontwerp en dan besteksvoorbereiding is de kwaliteit van het eindproduct aanzienlijk verbeterd.

Uitvoering

In november van 2011 is gestart met de werkzaamheden. Gunning voor het herstelplan van de Petteplas heeft plaatsgevonden op basis van EMVI-criteria. Het aspect flora & fauna in het Plan van Aanpak van de aannemer is een essentieel onderdeel hiervan. Voor april 2012 dienen de werkzaamheden gereed te zijn, eis en wederdienende uitgesloten; bij een serieuze vorstaanval worden de baggerwerkzaamheden stopgezet op verzoek van de schaatsvereniging. Ook dit maakt onderdeel uit van het “consensuspact”.

De engineering is volgens planning en tot tevredenheid van de opdrachtgever uitgevoerd.

Beschrijving van de uitgevoerde ingenieurswerkzaamheden:

 • Opstellen van een MS-projectplanning.
 • Opstellen van een begroting in DO-fase voor het reserveren van beschikbare kredieten.
 • Uitvoeren van een inventarisatie en hoogtemetingen.
 • Uitvoeren van asfaltonderzoeken.
 • Opstellen van een voorlopig ontwerp (VO).
 • Ontwerpen van de kadeophoging d.m.v. een tuimelkade.
 • Maken van presentatietekeningen en bijwonen van een informatieavond.
 • Input en afstemming integraal projectoverleg met betrokken partijen.
 • Vervaardigen van bestekstekeningen.
 • Vervaardigen van een RAW-bestek.
 • Opstellen van een directieraming.
 • Volledig begeleiden van de onderhandse EMVI-aanbestedingsprocedure, inclusief het opstellen van een gunningsadvies.