Beheer- en onderhoudsplan stoomgemaal De vier Noorderkoggen

Nebest heeft van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier opdracht gekregen voor het opstellen van een beheer- en onderhoudsplan met een kostenraming voor de komende 20-25 jaar.

Het inmiddels bijna 150 jaar oude gemaal “De Vier Noorderkoggen” is een beschermd Rijksmonument. Het gemaal is in 1869 gebouwd ter vervanging van enige poldermolens voor de uitwatering van het polderland naar de voormalige Zuiderzee. Het gemaal bestaat uit twee delen:

  1. Het oude gemaal uit 1869
  2. Links van het oude gemaal het nieuwe gemaal uit 1907

Sinds circa 2010 is het gemaal in beheer bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). Omdat het gemaal in een secundaire waterkering staat, is het voor het Hoogheemraadschap van belang dat de veiligheid gewaarborgd is. Na een grondige restauratie verkeert het gebouw weer in goede staat.

Nebest heeft van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier opdracht gekregen voor het opstellen van een beheer- en onderhoudsplan met een kostenraming voor de komende 20-25 jaar. Dit behelst niet alleen de civiele en elektrotechnische onderdelen maar ook de stoomketels, stoommachine en de nog werkende centrifugaalpompen uit 1897 en het begin van de 20e eeuw.

Gemaal de Noorderkoggen gezien vanaf de Oosterdijk

Het doel van het beheer- en onderhoudsplan is het Hoogheemraadschap inzicht te geven in de aanpak en de aansturing van het onderhoud van dit unieke werkende monumentale gemaal. Tevens wordt inzichtelijk gemaakt wat de financiële consequenties voor de korte en lange termijn zijn en hoe deze gereserveerd kunnen worden.