De productgroep Laboratorium is gespecialiseerd in materiaalkundig onderzoek. Met een specialistisch team biedt het laboratorium een breed pakket aan fysische en chemische onderzoeken, aan bijvoorbeeld beton, staal, hout en natuursteen.

Het Laboratorium van Nebest kent vijf disciplines:

 • Fysisch onderzoek
 • Chemisch onderzoek
 • Betontechnologisch onderzoek
 • Houtonderzoek
 • Microscopisch onderzoek

Fysisch onderzoek

Voor bijvoorbeeld het maken van herberekeningen van constructies, is het van belang de fysische eigenschappen van verschillende bouwmaterialen te kennen. Het laboratorium biedt een groot aantal fysische beproevingen om deze eigenschappen te bepalen.

Mogelijke beproevingen:

 • Druksterkte
 • Splijtsterkte
 • Buig/treksterkte
 • Buigproeven
 • Axiale treksterkte
 • Afschuifsterkte
 • Slijtvastheid
 • E-modulus


Chemisch onderzoek

Chemisch onderzoek wordt gebruikt voor de restlevensduurbepaling. Het meest voorkomende onderzoek is chloride-onderzoek.

Daarnaast beschikken wij over diverse mogelijkheden voor het bepalen van de samenstelling van bijvoorbeeld metselmortel en de geschiktheid van aanmaakwaters. Ook meetbaar zijn de aanwezigheid van zouten in metselwerk en de materiaaleigenschappen van bijvoorbeeld organische stoffen door infrarood spectrografie.

Mogelijke onderzoeken:

 • Chloridenonderzoek
 • Samenstelling mortels
 • Samenstelling aanmaakwater
 • Infrarood spectografie
 • Identificatie verflagen
 • Chemische aantasting
 • Vocht en zoutonderzoek

Chemisch onderzoekproducten


Betontechnologisch onderzoek

Beton kent vele toepassingen maar kent ook beperkingen door onder andere verwerking en samenstelling. In samenwerking met een betontechnoloog van de aannemer (of de betontechnoloog van DCC) kunnen wij een mengsel optimaliseren voor de gewenste toepassing. Hierdoor kunnen problemen tijdens de verwerking op de bouwplaats, of op de langere termijn door schadegevallen, worden voorkomen.

Ons lab heeft de beschikking over meerdere menginstallaties, verwerkbaarheidsbeproevingsmiddelen en diverse opstellingen om het verhardende beton te beproeven.

Mogelijke onderzoeken:

 • Aanmaken betonmengsels
 • Verwerkbaarheid
 • Warmte ontwikkeling / adiabaat
 • Versnelde chloriden indringing / RCM


Houtonderzoek

Houten materialen zijn onderhevig aan bacteriële degradatie. Voor het bepalen van restlevensduren van bijvoorbeeld houten funderingen onderzoekt het laboratorium houtmonsters.

Mogelijke onderzoeken:

 • Druksterkte bepaling
 • Houtsoortbepaling
 • Aard en omvang aantasting


Microscopisch onderzoek

Om op microniveau de aantasting van hout en beton te kunnen bepalen wordt microscopisch onderzoek ingezet. Het laboratorium onderzoekt hiervoor schadebeelden en aantastingmechanismen van materialen met behulp van polarisatiemicroscopen.

Mogelijke onderzoeken:

 • ASR onderzoek
 • Bacteriële aantasting
 • Chemische aantasting
 • Petrografisch onderzoek
 • Chloridendiffusie
 • Identificatie mineralen
 • Beton na brand
 • Laagdikte conservering