Nut en noodzaak van bouwfysisch onderzoek bij verduurzaming

Verduurzaming van bestaand vastgoed is aan de orde van de dag. Gebouweigenaren worden meer dan ooit gestimuleerd isolerende en installatietechnische ingrepen uit te voeren. Binnen 30 jaar moet de gehele woningvoorraad verduurzaamd zijn. Nebest ervaart vanuit diverse onderzoeken dat bij verduurzaming van bestaand vastgoed vooral wordt uitgegaan van het effect op de energieprestatie. Bij een goede voorbereiding op een voorgenomen verduurzaming moet echter ook de technische haalbaarheid in ogenschouw worden genomen. Zijn de voorgestelde maatregelen praktisch uitvoerbaar en zijn er wellicht nadelige bouwfysische neveneffecten (condensatie, schimmelvorming of gezondheidsklachten) te verwachten?

In deze kennissessie leggen wij aan de hand van praktijkvoorbeelden de nut en noodzaak van bouwfysisch onderzoek bij verduurzaming uit. We geven u inzicht in technische en bouwfysische aspecten om verduurzaming voor zowel de gebouweigenaar als de gebruiker te laten slagen.