Algemene inkoopvoorwaarden

ALGEMEEN

Artikel 1 – Algemeen

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt met “Nebest” aangeduid Nebest B.V. en/of haar dochtervennootschappen en/of haar deelnemingen. Met “wederpartij” wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid iedere (rechts)persoon die met Nebest in onderhandeling treedt en/of overeenkomsten aangaat met betrekking tot aan Nebest te leveren zaken en diensten.
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen van en alle opdrachten verstrekt door Nebest en alle overeenkomsten met Nebest. Nebest wijst uitdrukkelijk toepasselijkheid van eventuele door wederpartijen gehanteerde voorwaarden van de hand.
1.3 Afwijkingen op deze algemene voorwaarden binden Nebest slechts indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 2 – Overeenkomst

2.1 Aanbiedingen van de wederpartij aan Nebest worden geacht tenminste gedurende drie maanden na dagtekening bindend te zijn. De aanbiedingen worden geacht een onherroepelijk aanbod van de wederpartij te zijn.
2.2 Een overeenkomst komt tot stand indien een door de wederpartij uitgebrachte aanbieding door Nebest schriftelijk wordt aanvaard.
2.3 Wijzigingen in de overeenkomst, van welke aard dan ook, zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen Nebest en de wederpartij zijn overeengekomen.
2.4 De overeenkomst wordt slechts schriftelijk aangegaan en onder de opschortende, respectievelijk ontbindende voorwaarde van goedkeuring door de opdrachtgever van Nebest, respectievelijk dat het werk in verband waarmee opdracht wordt gegeven daadwerkelijk doorgang vindt.

Artikel 3 – Missie en visie (Beleidsverklaring)

3.1 Nebest zal zich bij haar handelen baseren op de in de “Missie en visie” omschreven principes en verplichtingen. De wederpartij zal bij de uitvoering van haar werkzaamheden ook handelen naar de “Missie en visie” van Nebest. De “Missie en visie” is te vinden op de website van Nebest.

Artikel 4 – Prijzen en tarieven

4.1 De tussen Nebest en de wederpartij overeengekomen prijs is gebaseerd op vooraf met Nebest overeengekomen condities. Meerwerk of andere wijzigingen of aanvullingen van de overeenkomst kunnen nimmer een prijsverhoging tot gevolg hebben, tenzij hierover reeds schriftelijk en voor uitvoering van de werkzaamheden etc. overeenstemming is bereikt.
4.2 De in de aanbieding vermelde prijs is vast en uitgedrukt in Euro’s en wordt geacht op alle kosten betrekking te hebben die nodig zijn om de goederen, diensten en/of werken te leveren op de door Nebest aangewezen plaats, met uitzondering van de verschuldigde BTW. Onder deze kosten vallen bijvoorbeeld lasten, belastingen, accijnzen en heffingen die onder andere verband houden met de
productie, het vervoer, de verzekering, de in- en/of uitvoer, alsmede administratiekosten, reiskosten, kosten van afvoer van afvalstoffen, en dergelijke.
4.3 Nebest zal nimmer gehouden zijn tot betaling van een kredietbeperkingstoeslag.

Artikel 5 – Betaling

5.1 De wederpartij zal facturen indienen onder vermelding van de aangeleverde projectnummer van Nebest. De facturen dienen in een PDF-format gestuurd te worden naar facturen@nebest.nl.
5.2 Facturen die niet aan de in artikel 5.1 gestelde eisen vol- doen, worden zonder in behandeling te worden genomen, geretourneerd aan de wederpartij en niet betaald, zonder dat dit tot verzuim aan de zijde van Nebest leidt.
5.3 Met inachtneming van het hiervoor en het in artikel 22 bepaalde, zullen betalingen door Nebest geschieden uiterlijk 30 dagen nadat de desbetreffende factuur door Nebest is ontvangen.

Artikel 6 – Intellectuele eigendoms- en auteursrechten

6.1 Alle intellectuele eigendoms- en auteursrechten op de door de wederpartij ingevolge de overeenkomst vervaardigde documenten berusten bij Nebest. De wederpartij verleent om niet het recht aan Nebest, met het recht dit recht vervolgens over te dragen aan de verkrijger(s), om zonder enige verdere vergoeding gebruik te maken van het ontwerp, dit te wijzigen of aan te passen, het gerealiseerde ontwerp aan te passen en/of te wijzigen. Voor zover voor bedoelde overdracht enige nadere (rechts)handeling van de wederpartij nodig is, is de wederpartij gehouden op eerste verzoek mede te werken aan bedoelde overdracht. Nebest heeft het uitsluitende recht tot openbaarmaking, verwezenlijking en verveelvoudiging van de ontwerpen, te- keningen, schetsen, foto’s en alle andere afbeeldingen van het ontwerp, van maquettes en modellen van wederpartij alsmede van alle andere voorwerpen of informatiedra- gers, die van het ontwerp een afbeelding of voorstelling vormen, of die zijn bedoeld in de Auteurswet 1912 of in de Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen en Modellen.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

7.1 De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade, die door of in verband met de uitvoering van de opdracht voor Nebest en/of derden mocht ontstaan uit of ten gevolge van gedragingen van de wederpartij, diens personeel of andere personen door hem bij de uitvoering van de opdracht betrokken, dan wel ten gevolge van het, in meeste brede zin des woords, niet voldoen van de door de wederpartij geleverde za(a)ke(n) en diensten, dan wel ten gevolge van het niet of niet tijdig leveren van de zaken en diensten.
7.2 De wederpartij is eveneens aansprakelijk voor alle schade die voor Nebest of voor derden mocht ontstaan ten gevolge van enige inbreuk of beweerde inbreuk
op patenten, octrooien, licenties, auteursrechten, geregistreerde tekening of ontwerp, handelsnaam of handelsmerk dan wel soortgelijke rechten.
7.3 De wederpartij vrijwaart Nebest tegen alle aanspraken van derden op vergoeding van schade die wordt geleden door of in verband met de uitvoering van de verstrekte opdracht of gesloten overeenkomst. Onder derden worden mede begrepen de opdrachtgever van Nebest, het personeel van Nebest en zij die in opdracht van Nebest werkzaam zijn.

Artikel 8 – Verzekering

8.1. De wederpartij is verplicht zichzelf minimaal wettelijk aansprakelijk (WA) verzekerd te houden onder normale condities bij een solide verzekeringsmaatschappij tegen aansprakelijkheid voor alle schade zoals hiervoor in artikel 8 omschreven.
8.2 Onder de in artikel 8.1 bedoelde verzekeringsplicht valt in ieder geval de verplichting van de wederpartij het door hem ingezette materieel in geval van onderaanneming of verhuur te verzekeren overeenkomstig de bepalingen van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen waarbij Nebest als medeverzekerde op de polis zal worden vermeld. Deze verzekering moet tevens dekking verlenen voor schade ontstaan als gevolg van het gebruik van het materieel (werkrisico’s), waaronder begrepen schade aan ondergrondse en bovengrondse kabels, leidingen en andere obstakels.
8.3 In geval van onderaanneming als bedoeld in artikel 21.2, zal de in artikel 8.2 genoemde verzekering in ieder geval een dekking ter hoogte van € 2.500.000 per gebeurtenis bieden, onverminderd de bevoegdheid van Nebest om bij het aangaan van de overeenkomst een hoger bedrag te bedingen.
8.4 Indien de overeenkomst geheel of gedeeltelijk inhoudt dat zaken onder welke titel dan ook ter beschikking worden gesteld aan Nebest, is wederpartij verplicht deze zaken ter afdekking van de risico’s met betrekking tot het eigendom van deze zaken ten behoeve en ten genoegen van Nebest genoegzaam te verzekeren, waaronder in ieder geval dienen te worden begrepen het risico van verlies, diefstal, beschadiging, brand en wettelijke aansprakelijkheid.
8.5 De wederpartij is verplicht op eerste verzoek van Nebest onverwijld inzage te verlenen in de polis(voorwaarden) en het bewijs te verstrekken dat de premies van de verzekeringen zijn voldaan.

Artikel 9 – Overdracht en uitbesteding/onderopdrachtneming

9.1 De wederpartij is zonder de schriftelijke toestemming van Nebest niet gerechtigd de rechten voortvloeiende uit eni- ge overeenkomst met Nebest te cederen, te verpanden of onder welke titel dan ook, in eigendom over te dragen aan een derde.
9.2 Wederpartij is niet bevoegd het werk of een deel daarvan door een derde te laten uitvoeren dan na van Nebest verkregen schriftelijke goedkeuring. Goedkeuring door Nebest brengt geen wijziging in noch ontheft het de wederpartij van diens verplichtingen tot deugdelijke en tijdige nakoming van diens verplichtingen.
9.3 Indien wederpartij het werk met inachtneming van artikel 9.1, geheel of gedeeltelijk, opdraagt aan een andere onder- opdrachtnemer, dient hij daarvan een schriftelijk contract op te stellen. Hiervan maken de voorwaarden van de overeenkomst deel uit, in dier voege dat wederpartij daarin de rechtspositie inneemt van Nebest en de onderopdrachtnemer die van wederpartij. Wederpartij zal bij wijze van kettingbeding de verplichtingen uit hoofde van dit artikel aan zijn onderopdrachtnemers opleggen op straffe van een onmiddellijk door Nebest opeisbare boete gelijk aan het deel van de aanneemsom dat als loonkostenbestand- deel wordt aangemerkt, onverminderd het recht van Nebest op volledige schadevergoeding.

Artikel 10 – Ontbinding

10.1 Indien de wederpartij niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan zijn verplichtingen welke voor hem uit de overeenkomst voortvloeien, de wederpartij in staat van faillissement wordt gesteld of dreigt te worden gesteld, surseance van betaling is verleend, schuldsanering is uit- gesproken of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, is Nebest gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat een ingebrekestelling is vereist, te beëindigen.
10.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 10.1 heeft Nebest tevens het recht op vergoeding door de wederpartij van door haar geleden schade, kosten, rente en dergelijke.
10.3 Daarnaast is Nebest gerechtigd alle overeenkomsten met de wederpartij onmiddellijk, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, indien door de wederpartij, diens vertegenwoordigers, onderaan- nemers of onder hem ressorterend personeel, enige gift of belofte, in welke vorm dan ook, zal zijn gedaan of aangeboden aan werknemers of gemachtigden van Nebest of van opdrachtgever van Nebest.
10.4 Nebest is hiertoe eveneens gerechtigd indien de opdrachtgever van Nebest zijn aan Nebest verstrekte opdracht of gesloten overeenkomst, op basis waarvan Nebest de opdracht heeft verstrekt aan de wederpartij, intrekt, herroept en/of beëindigt.

Artikel 11 – Rangorde

11.1 Voor alle aanvragen van en alle opdrachten verstrekt door Nebest en op alle aanbiedingen die door de wederpartij aan de Nebest worden gedaan, alsmede op elke overeenkomst waarbij een wederpartij prestaties levert aan

Nebest geldt de navolgende volgorde van voorrang van documenten:
a) de aanbieding, opdracht en/of overeenkomst;
b) deze algemene voorwaarden;
c) de overige in deze algemene voorwaarden van toepassing verklaarde regelingen.
11.2 In geval van tegenstrijdigheid of onvolledigheid tussen de hierboven genoemde documenten zal de rangorde zoals genoemd in artikel 11.1 worden gehanteerd.

Artikel 12 – Conversie

12.1 Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden niet rechtsgeldig zou blijken te zijn, blijven de overige bepalingen onverkort in stand. In plaats van de eventuele ongeldige bepaling treden als dan bepalingen in de plaats waarvan gelet op de bedoeling van partijen de strekking zoveel mogelijk overeenkomt met de ongeldige bepaling.

Artikel 12a – CO2 emissie-inventarisatie

12.1.a Op eerste schriftelijk verzoek van Nebest levert wederpartij – voor zijn rekening – over het jaar waarin de Leverantie heeft plaatsgevonden en het daaraan voorafgaande jaar zijn CO2-emissie- inventarisatie aan Nebest aan. Deze inventarisatie dient te zijn conform ISO 14064-1 en/ of het GHG-protocol. De CO2 emissie-inventarisatie dient bij voorkeur voorzien te zijn van een verificatieverklaring van een certificerende instelling (CI). Deze verificatieverklaring van de CI dient minimaal te voldoen aan de eisen in ISO 14064-3 “validation and verification statement” en/of zo- als gesteld in de EA-6/03 onder “verification statement”.

Artikel 13 – Rechtskeuze en bevoegde rechter

13.1 Op alle aanbiedingen van Nebest en de overeenkomst(en) tussen Nebest en wederpartijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.2 Alle geschillen die voortvloeien uit deze rechtsverhouding zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbank te Arnhem.

INKOOP

Artikel 14 – Toepassing

14.1 Op alle aan Nebest uitgebrachte aanbiedingen en gesloten overeenkomsten terzake inkoop, zijn tevens de in de artikelen 14 tot en met 20 opgenomen bepalingen van toepassing.
14.2 Onder inkoop wordt verstaan, het kopen van goederen en (bijbehorende) diensten door Nebest van een wederpartij.

Artikel 15 – Levering en levertijd

15.1 De eigendom en het risico voor de te leveren zaken gaat over op Nebest op het moment waarop de zaken door Nebest op de overeengekomen bepaalde plaats en wijze in ontvangst zijn genomen, onverminderd enig recht van afkeuring van Nebest.
15.2 De wederpartij is gehouden de zaken af te leveren op de overeengekomen plaats en binnen de overeengekomen termijnen respectievelijk op de overeengekomen tijdstippen.

Artikel 16 – Beproeving en keuring

16.1 De zaken kunnen door Nebest of een door of namens Nebest aan te wijzen gemachtigde worden beproefd en gekeurd, hetzij tijdens ontwerp en fabricage, hetzij op het moment dat ze bij de wederpartij gereed staan voor verzending, hetzij op het adres van aflevering.
16.2 Indien keuring dient te geschieden in de fabriek of het magazijn van de wederpartij of zijn toeleverancier zal de wederpartij Nebest schriftelijk mededelen wanneer de za- ken ter keuring gereed zijn. Indien keuring op verzoek van Nebest en eventueel volgens aanwijzingen van Nebest door de wederpartij geschiedt, zal de wederpartij Nebest een gewaarmerkt afschrift van haar keuringsrapport(en) zenden.
16.3 Beproeving en keuring in het bedrijf van de wederpartij houdt in geen enkel opzicht levering of acceptatie van de betrokken zaken in, noch vermindert beproeving of keuring de verantwoordelijkheid van de wederpartij voor goede en tijdige levering.
16.4 De wederpartij zal Nebest en/of haar gemachtigde het recht van toegang verlenen, of medewerken tot het verle- nen hiervan, tot de fabriek of het magazijn van de weder- partij of zijn toeleveranciers voor beproeving en keuring en aan Nebest of haar gemachtigde alle hulpmiddelen, gegevens en werkkrachten ter beschikking stellen, die voor de beproeving en keuring nodig zijn.
16.5 Alle op de beproeving en keuring in de fabriek of het magazijn van de wederpartij of haar toeleveranciers vallende c.q. betrekking hebbende kosten zijn voor rekening van de wederpartij, met uitzondering van de kosten van het door Nebest met de beproeving en keuring belaste personeel en/of die van haar gemachtigde(n).
16.6 De wederpartij is gehouden beproefde en gekeurde zaken uitdrukkelijk te waarmerken als zijnde voor Nebest bestemd.

Artikel 17 – Afkeuring

17.1 Indien bij beproeving en keuring in de fabriek of het magazijn van de wederpartij of haar toeleverancier blijkt, dat de zaken niet aan de gestelde of in redelijkheid te stellen eisen voldoen, zal Nebest de wederpartij dienovereenkomstig berichten, die alsdan verplicht is, zonodig in overleg met Nebest, de nodige verbeteringen aan te brengen, waarna een hernieuwde beproeving en keuring zal plaatsvinden. Het bovenstaande brengt geen wijziging in de tijdstippen als bedoeld in artikel 15.2. Ingeval van herkeuring zijn alle kosten, waaronder de kosten van met de beproeving en keuring belaste personeel van Nebest of haar gemachtigde(n), voor rekening van de wederpartij.
17.2 Indien geen beproeving of keuring in de fabriek of het magazijn van de wederpartij of zijn toeleverancier(s) heeft plaatsgevonden en binnen 14 dagen na ontvangst blijkt dat de zaken niet aan de gestelde of in redelijkheid te stellen eisen voldoen, zal Nebest bericht van afkeuring geven aan de wederpartij. Nebest heeft dan het recht om hetzij de wederpartij alsnog in de gelegenheid te stellen tot levering conform de opdrachtbevestiging over te gaan, in welk geval het bepaalde in artikel 15 van overeenkomstige toepassing is, hetzij de overeenkomst te ontbinden en de schade van de wederpartij vergoed te krijgen.
17.3 Eigendom en risico van afgekeurde zaken gaan over naar de wederpartij op het tijdstip van melding van afkeuring.

Artikel 18 – Verpakking en verzending

18.1 De zaken moeten op zodanige wijze verpakt, verladen en beveiligd worden, dat zij het adres van aflevering in goede staat kunnen bereiken.
18.2 De zaken reizen voor rekening en risico van de wederpartij. Breuken en beschadigingen ontstaan bij het laden, tijdens het transport en/of bij het lossen, zijn voor rekening van de wederpartij.
18.3 Indien op de geleverde zaken montage-, bedienings- en onderhoudsvoorschriften van toepassing zijn, dienen deze in de Nederlandse taal te zijn bijgevoegd.

Artikel 19 – Garantie

19.1 De wederpartij staat er voor in dat de geleverde zaken en/ of diensten zijn zoals overeengekomen en derhalve, onder meer, van goede kwaliteit zijn, nieuw zijn (tenzij anders overeengekomen), vrij zijn van gebreken en geschikt zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd en voorts van deugdelijk materiaal zijn gemaakt en voldoen aan de relevante Nederlandse en Europese wet- en regelgeving, alsmede aan de eisen van de binnen de branche gehanteerde veiligheids- en kwaliteitsnormen en aan de gelden- de milieunormen.
19.2 De wederpartij garandeert dat de geleverde zaken overeenkomstig artikel 15 vrij zijn van fabricage-,constructie-, ontwerp- en materiaalfouten.
19.3 De wederpartij is gehouden enig door Nebest binnen de garantietermijn bij haar aangemeld gebrek zo spoedig mogelijk, zonder kosten voor Nebest, te verhelpen. Ook bijkomende kosten, bijvoorbeeld voor demontage, vervoer en montage worden door de wederpartij gedragen. Indien op grond van deze verplichting door de wederpartij zaken of onderdelen daarvan zijn gewijzigd, hersteld of vervangen, zal ten opzichte van deze zaken of onderdelen de volle garantietermijn weer in werking treden.

Artikel 20 – Ingeschakelde derden

20.1 Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Nebest mag de wederpartij de opdracht niet geheel of gedeeltelijk door derden laten of doen uitvoeren.
20.2 Toestemming, als hiervoor bedoeld, ontheft de weder- partij niet van enige verplichting uit hoofde van de aan hem verstrekte opdracht en/of de door hem met Nebest gesloten overeenkomst.

ONDERAANNEMING

Artikel 21 – Toepassing

21.1 Op alle door Nebest gesloten overeenkomsten terzake onderaanneming, zijn naast de algemene bepalingen tevens de in de artikelen 21 tot en met 26 opgenomen bepalingen van toepassing.
21.2 Onder onderaanneming wordt in deze algemene voor- waarden verstaan het door een wederpartij, buiten dienst- betrekking om, geheel of gedeeltelijk uitvoeren van een door Nebest aangenomen werk, tegen een te bepalen prijs.

Artikel 22 – VCA

22.1 Nebest en wederpartij geven beiden prioriteit aan een gezonde en veilige werkomgeving. De wederpartij ondersteunt Nebest actief bij het bereiken van haar doelstelling(en) op het gebied van veiligheidsnormering (zoals: Veiligheidsladder, Veiligheid Checklist Aannemers (VCA), etc.)
22.2 Op de bouwplaats wordt door de wederpartij en diens Medewerkers gewerkt volgens een eigen veiligheidsbeheerssysteem.
a) Het veiligheidsbeheerssysteem moet gecertificeerd zijn op grond van de Veiligheid Checklist Aannemers (VCA). Of een regeling die volgens Nebest gelijkwaardig is aan de VCA.
b) De Medewerker die namens de wederpartij leidinggeeft op het werk, dient in het bezit te zijn van een diploma Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA (VOL-VCA).

Artikel 23 – Facturering

23.1 In aanvulling op artikel 5.1, zal de wederpartij een kopie van door Nebest voor akkoord getekende weekstaten, zoals vermeld in artikel 25.10, overleggen.
23.2 De factuur dient te voldoen aan de eisen zoals gesteld in artikel 35 van de Wet op de Omzetbelasting 1968.
23.3 De wederpartij dient op deze factuur tevens te vermelden:
a) het contractnummer dat op het werk betrekking heeft;
b) de omvang van het loonkostenbestanddeel opgenomen in het gefactureerde bedrag;
c) de naam van de bedrijfsvereniging waarbij de wederpartij is aangesloten en zijn aansluitingsnummer;
d) het loonbelastingnummer van de wederpartij;
e) of de verleggingsregeling (als bedoeld in artikel 24b Uitvoeringsbesluit Omzetbelasting 1968) al dan niet van toepassing is en in het laatste geval het bedrag van de omzetbelasting.
23.4 Facturen die niet aan de in de voorgaande leden van dit artikel gestelde eisen voldoen, worden zonder in behandeling te worden genomen, aan de wederpartij geretourneerd en niet betaald, zonder dat dit tot verzuim aan de zijde van Nebest leidt.

Artikel 24 – Betaling

24.1 Nebest zal slechts gehouden zijn tot betaling, nadat:
a) de wederpartij het werk, of het onderdeel daarvan, waarop een (termijn)betaling betrekking heeft, aan Nebest heeft opgeleverd en het door Nebest is goedgekeurd, ofwel een onderdeel naar genoegen van Nebest heeft voltooid; en
b) de wederpartij juist, tijdig en volledig aan alle ingevolge de artikelen 24, 25 en 26 op hem rustende verplichtingen heeft voldaan;
c) door Nebest een in overeenstemming met artikel 22 zijnde factuur is ontvangen.
24.2 Nebest zal de wederpartij schriftelijk mededelen dat zij voornemens is haar eindafrekening bij de opdrachtgever in te dienen. De wederpartij zal binnen 2 weken na ontvangst van deze mededeling zijn rekening terzake van het eventu- eel hem nog toekomende bedrag bij Nebest indienen.

Artikel 25 – Verplichtingen wederpartij

25.1 De wederpartij dient te beschikken over en op verzoek van Nebest aan Nebest te tonen:
a) een geldig inschrijvingsbewijs bij een bedrijfsvereniging, voor zover de bedrijfsvereniging die verstrekt;
b) een vestigingsvergunning, voor zover vereist;
c) een bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

Artikel 26 – Ketenaansprakelijkheid

26.1 De wederpartij is verplicht op eerste verzoek van Nebest een rekening zoals bedoeld in artikel 16b, lid 5 Coördinatiewet Sociale Verzekeringen (CSV), respectievelijk artikel 32b, lid 6 Wet op de Loonbelasting 1964, respectievelijk artikel 41b, lid 6 Wet op de Omzetbelasting te openen.
26.2 Nebest heeft steeds het recht de door de wederpartij terzake van het werk verschuldigde premie sociale verze- keringen en loonbelasting, waarvoor Nebest ingevolge de Wet Ketenaansprakelijkheid hoofdelijk aansprakelijk is, aan de wederpartij te betalen door storting van een bedrag ter hoogte van maximaal die premie(s) op diens geblokkeerde rekening in de zin van de Wet Ketenaansprakelijkheid. Ingeval Nebest van dit recht gebruik maakt, is de wederpartij verplicht de nadere regelingen als bedoeld in artikel 16b lid 7 CSV stipt na te komen.
26.3 Onverminderd het in artikel 25.2 bepaalde is Nebest te allen tijde gerechtigd de hiervoor bedoelde bedragen aan premie sociale verzekeringen en loonbelasting van de onderaanneemsom in te houden en namens de wederpartij rechtstreeks aan de betrokken bedrijfsvereniging c.q. de fiscus te voldoen.
26.4 In gevallen als in artikel 25.2 en 25.3 bedoeld, is Nebest door betaling van de betreffende premies c.q. bedragen jegens de wederpartij gekweten, voor zover het de hiervoor bedoelde bedragen aan premie sociale verzekeringen en loonbelasting betreft.
26.5 De wederpartij dient Nebest op haar verzoek inzage te verlenen in de loonadministratie, teneinde Nebest in de gelegenheid te stellen te beoordelen welke bedragen ten titel van de door de wederpartij te betalen sociale premies en loon- respectievelijk omzetbelasting op de in artikel
25.1 bedoelde rekening dienen te worden overgemaakt.
26.6 Indien de wederpartij geen of onvoldoende inzage ver- strekt in de loonadministratie, zulks ter beoordeling van Nebest of een door deze aangewezen registeraccountant, is Nebest gerechtigd alle ingevolge de met de weder- partij gesloten overeenkomsten aan deze verschuldigde bedragen op de in artikel 25.1 genoemde rekening te doen storten, respectievelijk onder zich te houden tot zekerheid van verhaal van eventuele vorderingen van de bedrijfsvereniging of de fiscus.
26.7 De wederpartij is gehouden Nebest te vrijwaren voor alle aanspraken terzake betaling van sociale premies en loon- en omzetbelasting, zowel voor wat hemzelf als voor wat de door hem ingeschakelde wederpartij betreft.
26.8 De wederpartij dient al haar verplichtingen jegens de door haar ingezette werknemers strikt na te komen.
26.9 Steeds op verzoek van Nebest, doch tenminste eenmaal per kwartaal, dient de wederpartij een verklaring omtrent haar betalingsgedrag te tonen afkomstig van de Belastingdienst zoals bedoeld in het kader van de Wet Ketenaansprakelijkheid (vastgestelde Richtlijn(en).
26.10 De wederpartij dient Nebest wekelijks ter goedkeuring een staat te overhandigen, bevattende de namen en gewerkte uren van de door hem ingezette werknemers.
26.11 De wederpartij is niet bevoegd het werk of een deel daarvan door derden te laten uitvoeren dan na schriftelijke toestemming van Nebest te hebben verkregen en de wederpartij met diens contractspartij schriftelijk is overeenkomen dat de ten behoeve van Nebest gemaakte bedingen ook jegens die contractspartij zullen gelden. De wederpartij is voorts niet bevoegd gebruik te maken van ter beschikking gestelde (‘uitgeleende’) arbeidskrachten dan na schriftelijke goedkeuring van Nebest. Bij uitbesteding van werk of inlening van arbeidskrachten als bedoeld in dit artikel, is de wederpartij verplicht de administratieve voorschriften ex. artikel 16b lid 10 CSV stipt na te leven.
26.12 De verplichtingen zoals vermeld in de artikelen 25.9 en
25.10 gelden niet ingeval de wederpartij bij een (onderlinge) waarborgmaatschappij is aangesloten en aan Nebest een bewijs van vrijwaring is verstrekt.

Artikel 27 – Werkwijze

27.1 Nebest zal de wederpartij binnen een redelijke termijn voor de datum waarop volgens de onderaannemingsovereenkomst de werkzaamheden een aanvang zouden moeten nemen, waarschuwen indien de wederpartij zijn werkzaam- heden niet op het afgesproken tijdstip kan aanvangen.
27.2 De wederpartij dient de aan haar opgedragen werkzaamheden vakkundig en deugdelijk naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren, met inachtneming van alle door de overheid of anderszins gegeven regelgeving met betrekking tot milieuhygiëne, veiligheid en arbeidsomstandigheden.
27.3 De wederpartij dient zich te onthouden van het doen van prijsopgaven of aanbiedingen aan de opdrachtgever van Nebest voor uitbreidingen van of wijzigingen aan het werk van Nebest gedurende een periode van twee jaar, te rekenen vanaf het tijdstip dat de overeenkomst tussen Nebest en de wederpartij is beëindigd.
27.4 Bij het uitvoeren van de werkzaamheden zal de wederpartij alle aanwijzingen van Nebest terstond opvolgen. De wederpartij zal geen aanwijzingen van derden opvolgen, tenzij het gaat om aanwijzingen van het bevoegd gezag of die in het kader van de veiligheid van personen geen enkel uitstel verdragen.
27.5 Nebest kan haar opdrachtgever schriftelijk verzoeken diens orders en aanwijzingen rechtstreeks aan de wederpartij te geven. In dat geval is de wederpartij, in afwijking van het bepaalde in artikel 25.4, verplicht de door de opdrachtgever van Nebest gegeven orders en aanwijzingen op te volgen, mits hij een afschrift van het verzoek van Nebest heeft ontvangen.
27.6 De wederpartij maakt desgevraagd weekrapporten op vol- gens een door Nebest te verstrekken model. De wederpartij biedt wekelijks de door hem ingevulde en ondertekende weekrapporten aan Nebest voor akkoord aan.
27.7 De wederpartij dient het hem ter beschikking gestelde materieel respectievelijk materialen goed op te slaan, te bewaren, te gebruiken en te onderhouden, bij gebreke waarvan hij aansprakelijk zal zijn voor de eventueel als gevolg van onvakkundig, onjuist, onvolledig en/of anderszins foutief gebruik en/of onderhoud daarvan ontstane schade en kosten.
27.8 De wederpartij zal afval, puin en dergelijke betrekking hebbende op de werkzaamheden dagelijks verzamelen en deponeren op een daarvoor door Nebest aan te geven plaats. Wordt c.q. is een dergelijke plaats niet door Nebest aangegeven, dan zal de wederpartij het betreffende afval, puin en dergelijke voor zijn rekening en risico verwijderen c.q. afvoeren.

HUUR

Artikel 28 – Toepassing

28.1 Op alle door Nebest gesloten overeenkomsten terzake huur, zijn naast de algemene bepalingen tevens de in de artikelen 27 tot en met 31 opgenomen bepalingen van toepassing.
28.2 Onder huur wordt verstaan de huur door Nebest van de wederpartij (“de verhuurder”) van één of meer op werken in te zetten machines (“het gehuurde”).

Artikel 29 – Huurprijs

29.1 In de huurprijs van het gehuurde zijn onder meer begrepen, de kosten voor:
a) brandstof;
b) bediening, onderhoud en reparatie;
c) reis- en verblijfkosten van het bedienend personeel;
d) smeermiddelen;
e) verzekering;
f) normale hulpstukken;
g) aan- en afvoer.
29.2 De verhuurder kan niet aan Nebest in rekening brengen:
a) niet gewerkte uren door onwerkbaar weer en de gevolgen daarvan, staking, lichtverlet, overheidsmaatregelen en de gevolgen van al deze omstandigheden;
b) niet gewerkte uren door reparatie/onderhoud van het gehuurde.
Overige niet gewerkte uren kunnen Nebest slechts in rekening worden gebracht, indien deze hun oorzaak vinden in jegens verhuurder verwijtbaar handelen of nalaten van Nebest.
29.3 Voor rekening van Nebest zijn:
a) de gewerkte uren van het bedienend personeel;
b) de transporturen voor het verplaatsen van het gehuurde op het werk;
c) de stilstanduren in verband met tussentijdse aanpassing, niet zijnde reparatie, van de uitrusting van het gehuurde gedurende de werktijd.

Artikel 30 – Huurperiode

30.1 De huur vangt aan op het tijdstip waarop het gehuurde door verhuurder geheel bedrijfsklaar op het werk ter beschikking wordt gesteld aan Nebest.
30.2 De huurovereenkomst kan te allen tijde door Nebest worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van drie dagen.
30.3 In aanvulling op hetgeen is bepaald in artikel 10 is Nebest gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien het gehuurde of het bedienend personeel niet aan de gebruikelijke en/of de bij het sluiten van de overeenkomst nader bepaalde eisen voldoen.

Artikel 31 – Outillage/bediening

31.1 Het gehuurde moet in goede staat verkeren, alsmede voldoen aan de in Nederland met betrekking tot bediening, vervoer en veiligheid geldende voorschriften en aanwijzingen van de Arbeidsinspectie of Inspectie van de Havenarbeid.
31.2 De verhuurder verplicht zich een voor het werk geschikte machine beschikbaar te stellen voorzien van de voor het doel gebruikelijke standaarduitrusting en bediend door vakkundig personeel.
31.3 De verhuurder zal de werktijd van de machine en het bedienend personeel aanpassen aan de door Nebest vast te stellen werktijdenregeling op het werk.

Artikel 32 – Aansprakelijkheid

32.1 Nebest is niet aansprakelijk voor beschadiging, onbruikbaar worden of het verloren gaan van het gehuurde en de hieruit voortvloeiende huurderving, behoudens in geval van opzet of grove schuld.
32.2 De verhuurder is aansprakelijk voor schade ontstaan doordat het gehuurde of het bedienend personeel niet aan de gebruikelijke en/of aan de bij het sluiten van de overeen- komst nader bepaalde eisen voldoet en vrijwaart Nebest voor alle eventuele aanspraken van derden terzake.

SLOTBEPALING

Artikel 33 – Afkorting

33.1 Deze algemene voorwaarden kunnen worden aangehaald als de Algemene Inkoopvoorwaarden Nebest 2022. Zij zijn gedeponeerd op 18 oktober 2011 bij de Kamer van Koophandel van Centraal Gelderland onder nummer 23046375.