Hergebruik van staal

Eén van de belangrijkste pijlers onder het Bouwakkoord Staal is het hergebruiken van stalen elementen. Natuurlijk moet hergebruik van deze elementen wel op een veilige verantwoorde manier plaatsvinden. Daarbij is het bepalen van de eigenschappen van het staal essentieel. Immers, meten is weten. Nebest is met diverse materiaalkundigen en het eigen laboratorium al vele jaren gespecialiseerd in het vaststellen van de materiaaleigenschappen van staal. In het hergebruiken van staal kan Nebest zodoende opdrachtgevers ondersteunen gedurende diverse stappen van het onderzoeks- en rapportageproces:

  • Herbruikbaarheidsscan: De herbruikbaarheidsscan (HBS) is ontwikkeld om de herbruikbaarheid van bestaande onderdelen van gebouwen en civiele kunstwerken te bepalen en vast te leggen. Afhankelijk van de gewenste diepgang en het moment van oogsten bestaat de HBS uit vijf stappen: Geschikt maken decompositie, Archief- en dossieronderzoek, Visuele inspectie, Restlevensduuranalyse en constructieve beoordeling en Verificatie en monitoring tijdens en na afloop van de oogst. In de HBS wordt op een gestructureerde wijze informatie verzameld. De inhoud van de HBS is onderverdeeld in zes hoofdcategorieën, te weten: Algemeen, Specificaties, Onderhoudstoestand, Losmaakbaarheid, Milieu en Herbruikbaarheid. Per categorie wordt op bouwdeelniveau de beschikbare en voor hergebruik relevante informatie vastgelegd.
  • Inventarisatie: Voorafgaand en na afloop van het oogsten van staal is het inventariseren van de profielen mogelijk. Hoe meer informatie reeds beschikbaar is, zoals een uitgevoerde herbruikbaarheidsscan, hoe sneller deze stap kan worden gemaakt. De indeling in keuringseenheden bepaalt sterk de kosten in de overige stappen en is sterk afhankelijk van de hoeveelheid materiaal en het aantal types.
  • Eisen nieuwe toepassing: De rapportage wordt opgesteld op basis van de vigerende normen voor nieuw materiaal. Tijdens het opstellen van deze rapportage wordt ook inzichtelijk welke specifieke materiaaleigenschappen eventueel nog onbekend zijn. Tijdens een bureaustudie van tekeningen, berekeningen, vergunningen en oude keuringsrapportages, kan informatie gekoppeld worden aan relevante keuringseenheden. Bij toepassingen onbekend wordt bepaald aan welke eisen voldaan moet worden. Als de toepassing niet bekend is, moeten de eisen afgeleid worden uit de relevante product norm. Is de toepassing wel bekend, dan hoeven alleen de eigenschappen die relevant zijn voor de toepassing getoond te worden.
  • Keurings- en testplan: Om te voldoen aan de wettelijke eisen, moet een keuringsplan worden opgesteld conform de EN1092-2. Per keuringseenheid moet een keuringsplan worden opgesteld gebaseerd op de aan het materiaal gestelde eisen en vigerende normen.
  • Uitvoeren en onderzoek: De in het keuringsplan voorgeschreven testen moeten uitgevoerd worden. Bij het onderzoek wordt altijd gestreefd naar het zo min mogelijk destructief onderzoek van het materiaal. Het streven is om zoveel mogelijk her te gebruiken. Ook worden de kosten van het onderzoek afgewogen tegen de baten van een hogere aantoonbaarheid van de materiaaleigenschappen. Het hergebruik van staal moet ook economisch interessant genoeg zijn.
  • Keuringsrapportage en advies: De in het keuringsplan voorgeschreven testen moeten uitgevoerd worden en vervolgens verwerkt worden in de keuringsrapportage. Bij een succesvol resultaat mag het materiaal toegepast worden in een constructie en kan de constructie worden voorzien van CE-markering.
  • Kwaliteitsborging: Tijdens de demontage maar ook de nieuwe toepassing van de profielen is het van belang voldoende aandacht te hebben voor de kwaliteitsborging van het hergebruikproces. De NEN-EN 1090 en Platform CB’23 Leidraad Kwaliteitsbeoordeling en -borging bij hergebruik kunnen hierbij handvatten bieden. Eventuele afwijkingen ten opzichte van de keuringsrapportage dienen te worden vastgelegd in het constructiedossier.

Wilt u meer weten over hergebruik van staal en alles wat daarbij komt kijken? Neem dan contact op staalspecialist Jeroen Davelaar via onderstaande contactgegevens. Of klik hier om een presentatie te bekijken dieJeroen eerder presenteerde tijdens een Nebest Kennissessie.