Wapeningsconfiguratie

Wapening dient als versterking dat in beton wordt aangebracht. Dit zijn vaak stalen staven, beton weerstaat namelijk goed drukkrachten en staal trekkrachten. Daarom is er vrijwel in iedere betonnen constructie wapening aanwezig.

Ten behoeve van bijvoorbeeld de herberekening van constructies is het noodzakelijk inzicht te verkrijgen in de hoeveelheid wapening, de dekking op de wapening en de diameter van de wapening, de zogenaamde wapeningsconfiguratie.

Meettechnieken

Omdat vaak (met name bij oudere constructies) geen gegevens meer voor handen zijn wat betreft de wapening dient de wapeningsconfiguratie te worden bepaald. Om deze configuratie te kunnen bepalen zijn diverse meettechnieken ontwikkeld op basis waarvan hierover een uitspraak kan worden gedaan. Het betreft met name meettechnieken op basis van elektromagnetische velden en hoogfrequent geluid. Deze technieken worden toegepast met behulp van de volgende meetapparatuur: 3D-Betonradar, Ferroscan, GPR Live en dekkingsmeter. Deze technieken hebben het grote voordeel dat, afhankelijk van de configuratie, de metingen nagenoeg niet-destructief kunnen plaatsvinden. Hoewel de meeste apparatuur aangeeft ook een uitspraak te kunnen doen over de diameter is de nauwkeurigheid hiervan dermate beperkt dat dit altijd zal leiden tot een conservatieve aanname.

(Beperkt) destructief onderzoek wapening

Om een gedegen uitspraak te kunnen doen over een diameter zal het derhalve altijd noodzakelijk zijn door middel van beperkt destructief onderzoek (vrijmaken van de wapening) een exacte uitspraak te kunnen doen over de diameter. Omdat bij grote diameters, kleine hart-op-hartafstanden, diep gelegen wapening, ingestorte delen en lucht­in­sluitingen verstoringen kunnen worden veroorzaakt en een 100% resultaat gegarandeerd dient te worden is in enkele gevallen beperkt destructief ook geen optie meer, maar dient grootschaliger destructief onderzoek plaats te vinden.

Dit kan handmatig door slijpen en hakken, maar een techniek die wij hiervoor steeds vaker toe (laten) passen is hoge druk waterslopen. Hierbij wordt het beton over een vooraf bepaald oppervlak verwijderd met water met een druk van 100 tot wel 3000 bar. Hoewel de overlast (geluid en rondspattend puin) significant is weegt dit niet op tegen de voordelen: relatief snel, zijn nauwkeurig delen vrij te maken zonder dat wapening daarbij beschadigd. De wapening wordt hierbij tevens zodanig schoon dat diameters en met name ook diameterafname nauwkeurig kan worden bepaald.