Stikstofberekening

Om de schade aan natuur door bouwprojecten te verminderen, worden maatregelen getroffen en eisen gesteld vanuit de overheid. Zo is het niet toegestaan om de hoeveelheid stikstof in een Natura2000 gebied te vergroten. In een Natura2000 gebied bevinden zich dier- en plantsoorten die schade door stikstof kunnen ondervinden. Een teveel aan reactieve stikstof verzuurt de bodem, waardoor sommige (zeldzame) planten niet meer kunnen gedijen. Het verdwijnen van deze planten heeft ook een negatieve invloed op dieren die voor hun voortbestaan afhankelijk zijn van de planten. Om bouwplannen doorgang te kunnen geven, is het essentieel dat er geen stikstof in zo’n gebied uitgestoten wordt. De stikstofdepositie van ruimtelijke ingrepen dient getoetst te worden aan de Wet natuurbescherming. De specialisten van Nebest kunnen dit met een stikstofberekening voor u nagaan.

Wat is een stikstofberekening?

Met een stikstofberekening, ook wel een AERIUS-berekening genoemd, wordt de emissie en depositie van stikstof berekend. Met behulp van de AERIUS-calculator worden de stikstofemissie en stikstofdepositie van de bouwfase en de nieuwe situatie van een bouwproject in kaart gebracht.

Aan de hand van de gegevens over de geplande werkzaamheden wordt een online model gebouwd met emissiebronnen van stikstof tijdens de bouwfase en in de nieuwe situatie. De uitkomst van de berekening wordt door onze specialisten in een beknopte rapportage verwerkt.

Waarvoor dient een stikstofberekening?

Een stikstofberekening is een belangrijk onderdeel van het vergunningstraject van bouwprojecten. Indien uit de stikstof/AERIUS-berekening blijkt dat er geen sprake is van stikstofdepositie, dan vervalt de vergunningsplicht. Wanneer wel sprake blijkt te zijn van een toename van stikstofdepositie, kan gekeken worden naar mogelijkheden voor intern of extern salderen of uiteindelijk een ADC-toets (geen Alternatief, Dwingende redenen van groot openbaar belang, Compenserende maatregelen).

Waarom een stikstofberekening door Nebest?

Aanvullend op een stikstofberekening kan Nebest ook overige ecologische diensten leveren, zoals de ecologische quickscan, het opstellen van een ecologisch werkprotocol en ecologische begeleiding bieden. Indien gewenst, kan dit ook gecombineerd worden met civieltechnische werkzaamheden. Onze expertise op het gebied van zowel ecologie als inspectie, maakt dat wij uw partner zijn voor ecologie in beheer en onderhoud.