Risicoanalyses en risicodossier (o.b.v. RISMAN)

Het opstellen van een risicoanalyse en risicodossier zijn belangrijke aspecten van risicomanagement welke vaak de eerste stap zijn binnen het proces. Bij een risicoanalyse worden bedreigingen in kaart gebracht en de kans van het optreden hiervan bepaald. Vervolgens wordt er berekend wat de gevolgschade zou zijn bij het daadwerkelijk optreden van de bedreigingen. Na een risicoanalyse kan worden vastgesteld op welke wijzen de risico’s beheerst kunnen worden.

RISMAN-methode

Nebest hanteert voor het opstellen van de risicoanalyse en risicodossier de RISMAN-methode. Dit is een methode voor risicomanagement en is geschikt voor projecten, organisaties en programma’s. Dit wordt vaak toegepast bij bouw- en infrastructuurprojecten met een grote complexiteit, veel betrokkenen met uiteenlopende belangen en onzekerheid over kosten en doorlooptijden vanwege planologische procedures.

De RISMAN-methode is een cyclisch proces bestaande uit de aspecten risicoanalyse, beheersmaatregelen, uitvoeren, evalueren en actualiseren. Hierbij wordt een project bekeken vanuit zeven verschillende invalshoeken welke een integraal beeld opleveren van de risico’s:

  • Politiek/bestuurlijk
  • Financieel/economisch
  • Juridisch/wettelijk
  • Technisch
  • Organisatorisch
  • Geografisch/ruimtelijk
  • Maatschappelijk

Nebest beschikt over de specialistische kennis en ruime ervaring om een dekkende risicoanalyse en een risicodossier voor u op te stellen.