RI&E

Bestaande kunstwerken zoals een brug, gemaal, afsluiter, coupure, doorlaat of rioolzuiveringsinstallatie (RWZI) dienen aantoonbaar veilig te zijn. Vanuit de Waterwet is er Zorgplicht voor de primaire waterkeringen. En vanuit de Arbowet is er verantwoordelijkheid om aantoonbaar de arbeidsrisico’s van elk object vast te leggen

Het uitvoeren van een veiligheidsinspectie, ook wel RI&E genaamd, kan op verschillende manieren gebeuren. De Arbowet stelt bijvoorbeeld andere eisen aan een RI&E dan de Machinerichtlijn (CE-markering) of de Zorgplicht. De juiste insteek kiezen voor de veiligheidsinspectie is dus belangrijk. De juiste RI&E en de juiste risicoscores zijn ook van belang om aantoonbaar te voldoen aan de wetgeving.

Een RI&E, of voluit een risico-inventarisatie en -evaluatie, is een inspectie op locatie waarbij Nebest het gehele object visueel inspecteert op veiligheidsrisico’s. Geconstateerde risico’s worden vastgelegd middels foto’s en er worden maatregelen geadviseerd om de veiligheidsrisico’s te verminderen. De resultaten van deze inspectie voegen wij samen in een overzichtelijk rapport met veel foto’s. Ook kunnen wij de RI&E uitbreiden met adviesmaatregelen (Plan van Aanpak), risicobeoordelingen (FMECA) en meerjarenbegrotingen (SSK-raming).

Het belang van een efficiënte RI&E

Een efficiënte RI&E is belangrijk voor het tijdig in kaart kunnen brengen van veiligheidsrisico’s. Door in multidisciplinaire teams te werken en gebruik te maken van inspectieformulieren, kunnen we bij Nebest met weinig of zelfs geen hinder tot gevolg RI&E’s uitvoeren. Onze specialisten werken met persoonlijke beschermingsmiddelen, kunnen de nodige werkvergunningen verzorgen en beschikken over de juiste certificeringen. Hierdoor kunnen we bij Nebest RI&E’s accorderen conform de Nederlandse wetgeving en desgewenst met validatie van een hogere veiligheidskundige leveren.