Integrale veiligheid

Veiligheid is van belang vanaf de ontwerpfase, tijdens de uitvoering van werkzaamheden en voor gebruik van de infrastructuur in de beheerfase. Integrale veiligheid betreft het beheersen van alle relevante veiligheidsaspecten van een systeem in onderlinge samenhang. Bij toonaangevende opdrachtgevers als Rijkswaterstaat wordt veelal gewerkt met deelproducten die onder een zevental productgroepen zijn ingericht welke samen integrale veiligheid worden genoemd. De productgroepen zijn:

  • Dossiervorming en projectdocumentatie
  • Klant Eis Specificaties (KES) en contractspecificaties
  • Toetsing veiligheidsrapportages en SCB
  • Melding en voorbereiding van de afhandeling van incidenten
  • Voorlichting en opleidingen
  • Veiligheidsrondes en safety walks
  • Voortgangsrapportages

Met oplevering van de deelproducten uit deze productgroepen levert Nebest een belangrijke bijdrage aan de realisatie van de doelstellingen op het gebied van integrale veiligheid binnen de projecten van onze opdrachtgevers.

Nebest en integrale veiligheid

Nebest beschikt over ruime ervaring met vraagstukken op het gebied van integrale veiligheid. Zo heeft Nebest onder andere een raamovereenkomst met Rijkswaterstaat op dit gebied. Middels deze overeenkomst is Nebest actief op aansprekende projecten en verantwoordelijk voor het specialisme veiligheid. Hierbij stellen we samen met Rijkswaterstaat een tweetal doelen centraal, te weten:

  • Op het gebied van arbeidsveiligheid: “nul doden en nul ernstig gewonden”.
  • Een ontwikkeling realiseren op het 4e proactieve niveau in lijn met de veiligheidscultuurladder.

Naast bovengenoemde doelen streeft Rijkswaterstaat naar een vlotte en veilige doorstroming en een areaal dat op orde en aantoonbaar veilig is.Projecten waar Nebest verantwoordelijk is (geweest) voor de integrale veiligheid zijn onder andere: Afsluitdijk, ViA15, Blankenburgverbinding, Stormvloedkeringen, A27/A1, A9 Gaasperdammerweg, Cluster Beweegbare Constructies, Cluster Tunnels III, Vaarwegen Onderhoud en Renovatie Scheepsvaartvoorzieningen, Waalbrug en het Sluizenprogramma,

Heeft uw project behoefte aan een projectadviseur integrale veiligheid die onder andere V&G-plannen kan opstellen en/of beoordelen, contractstukken toetst, een veiligheidsrapportage kan opstellen en een cultuur van veiligheidsbewustzijn realiseert? Nebest heeft in samenwerking met meerdere professionals op het gebied van veiligheid een succesvolle staat van dienst opgebouwd en is daarmee prima instaat u te ontzorgen op het gebied van integrale veiligheid.