Nulmeting/standbepaling

Bent u van plan om uw vastgoed te renoveren, nabij een bestaand pand bouwactiviteiten uit te voeren, een herbestemming te realiseren of worden in de directe omgeving van uw vastgoed bouwwerkzaamheden verricht? Dan is het belangrijk om te weten wat u daadwerkelijk in handen hebt en de huidige staat van uw object onomstotelijk vast te leggen. Een nulmeting/standbepaling biedt hiervoor de oplossing. Nebest is u hierbij graag van dienst, en adviseert om voorafgaand, tijdens en na de bouwactiviteiten de staat van het betreffende pand vast te leggen. Hiermee wordt veel zekerheid geboden en kunnen lange juridische procedures over vermeende oorzaken van schades voorkomen worden.

Wat houdt een nulmeting/standbepaling in?

Met een nulmeting/standbepaling wordt een eenduidig en objectief beeld vastgesteld van de aangetroffen staat van het betreffende pand. Tijdens deze (voor)opname wordt de technische staat van een object betrouwbaar gedocumenteerd en worden zowel het volledige exterieur als alle ruimten van het interieur vastgelegd. De opnamen worden zo veel als mogelijk systematisch uitgevoerd volgens een herhalende methodiek, waardoor ze een goede basis vormen in voorbereiding op bouwactiviteiten. Mocht er schade ontstaan ten gevolge van werkzaamheden, dan toont de nulmeting/standbepaling aan waar de aansprakelijkheid ligt.

Wat kan Nebest voor u betekenen bij nulmetingen/standbepalingen?

De bouwkundig specialisten van Nebest hebben veel ervaring met het uitvoeren van nul-, tussen- en eindstandmetingen voor diverse projecten. Met een opnamerapport van een dergelijke meting heeft u een stuk zekerheid in handen. Om vastgelegde bevindingen ook als juridische stuk te kunnen laten dienen, biedt Nebest haar opdrachtgevers de mogelijkheid om de rapportages, foto’s en overige documentatie notarieel vast te laten leggen.