Instandhoudingsadvies

Het instandhoudingsadvies is de onderhoudsanalyse zoals die door Rijkswaterstaat uitgevoerd wordt en komt voort uit risicogestuurd onderzoek. Nebest levert al sinds 2007 instandhoudingsadviezen aan Rijkswaterstaat en draagt actief bij aan de verdere ontwikkeling van deze dienstverlening. In instandhoudingsadviezen wordt inzicht gegeven in de instandhoudingsbehoefte, het risicobeeld en de risicobeheersing van kunstwerken. Daarbij staat de bruikbaarheid voor langdurig beheer centraal en worden maatregelen voor de instandhouding onderbouwd.

Hoe komt een instandhoudingsadvies tot stand?

De basis van het instandhoudingsadvies is de algemene onderhoudsanalysemethodiek zoals wij die binnen Nebest toepassen. Specifiek voor het instandhoudingsadvies worden de volgende stappen doorlopen:

  • Het opstellen van een decompositie volgens de NEN 2767-4 Infrastructuur. Dit zorgt ervoor dat wij met alle beheerders dezelfde taal spreken.
  • De hoofdfuncties van het beheerobject worden bepaald op basis van de opgestelde decompositie. Deze functies vormen de basis van de risicoanalyse volgens de FMECA-methodiek, NEN-EN-IEC 60812. Per risicoregel wordt aangeven welke relatie er is met de RAMSHE€P-aspecten.
  • Het opvragen van alle historische informatie van een beheerobject en het invullen van de risicoanalyse om zo de theoretische risico’s voor inspectie te bepalen.
  • Op basis van de theoretische risico’s wordt een inspectieplan opgesteld inclusief eventueel benodigde nader onderzoeken, verkeermaatregelen, herberekeningen en dergelijke. Door deze beheersmaatregelen mee te nemen in de risicoanalyse kunnen wij een aantoonbaar volledige inspectie uitvoeren.
  • Na inspectie worden de aangetroffen gebreken gebruikt om theoretische risico’s te onderbouwen. Zo wordt de definitieve risicoanalyse opgesteld op basis waarvan de onderhoudsstrategie en onderhoudsmaatregelen bepaald worden.
  • De onderhoudsmaatregelen worden geprioriteerd op basis van de risicoscore en het bijbehorende RAMSHE€P-aspect. In deze fase worden de maatregelen tevens voorzien van een kostenraming op basis van de SSK 2010 methodiek.