Hechtsterkte coating

Het bepalen van de hechtsterkte van coating is essentieel om te achterhalen of de aangebrachte materialen voldoen aan de vooraf gestelde eisen. Het bepalen van de hechtsterkte van coatings geschiedt conform NEN-EN-ISO 4624: Verven en vernissen – lostrekproef voor de bepaling van de hechting.

De proef wordt uitgevoerd met behulp van dolly’s en een Proceq DY-206 of Proceq Dyna Z16 Hechtsterktemeter. Deze apparaten zijn geschikt voor het bepalen van de hechtsterkte van reeds aangebrachte coatings of de potentiële hechtsterkte van de (voorbewerkte) ondergrond waarop een coating dient te worden aangebracht. Nadat op de te onderzoeken ondergrond een speciale aluminiumtrekkop (dolly) is verlijmd, wordt deze door middel van een speciale connector verbonden aan de hechtsterktemeter. Door middel van een volledig geautomatiseerd, hydraulisch mechanisme wordt een trekkracht op de dolly uitgeoefend totdat deze los wordt getrokken van de te onderzoeken ondergrond. Uit de trekkracht (kN) waarbij dit gebeurt, kan de hechtsterkte in N/mm2 worden bepaald.