Funderingsonderzoek en -herstel

Scheuren in muren, scheve vloeren, klemmende deuren en/of scheefstand van uw pand zijn allemaal signalen die kunnen duiden op funderingsproblemen. Wanneer uw pand tekenen vertoont van een falende fundering, dan is funderingsonderzoek aan te raden. Funderingsonderzoek geeft inzicht in de huidige staat van de fundering en eventueel te verwachten problemen in de toekomst. Niet alleen zichtbare schades en scheefstanden zijn aanleiding voor het uitvoeren van funderingsonderzoek. Ook bij de aankoop, verkoop of splitsing van een woning, bij een verbouwing (met of zonder belastingverhogingen en/of belastingwijzigingen) of bij grootschalige renovaties is funderingsonderzoek gewenst.

Bij Nebest bent u op het juiste adres voor onderzoeken naar de fundering van één pand, meerdere panden, woonblokken of hele woonwijken. Onze specialisten beschikken over de expertise om zowel houten, betonnen als stalen funderingen te onderzoeken.

Funderingsproblematiek in Nederland

Er zijn naar schatting zo’n 750.000 woningen met een houten paalfundering in Nederland. Van die woningvoorraad heeft of krijgt een derde mogelijk te maken met funderingsproblemen. Een grote oorzaak hiervan is een zakkend grondwaterpeil waardoor de bovenkant van de houten palen droog komt te staan en vervolgens gaat rotten. Daarnaast zijn er in kleigebieden naar schatting ongeveer 300.000 woningen met een fundering op staal. Een deel van deze woningen (ver)zakt langzaam, soms meer dan 1 cm per jaar. Bij mogelijk 150.000 van deze woningen wordt daarom funderingsherstel verwacht. Kosten voor funderingsherstel kunnen in de tienduizenden euro’s lopen en komen in de meeste gevallen voor rekening van de eigenaar (KCAF (Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek), 2018).

Onder de oorzaken van funderingsproblematiek vallen overbelasting, trillingen, droogstand, negatieve kleef en aantasting door schimmels en bacteriën. Vaak komt een combinatie van deze factoren voor. Een gebrekkige fundering leidt tot zakkingen, scheefstand, scheurvorming, klemmende kozijnen en uiteindelijk tot instortingsgevaar.

Hoe werkt funderingsonderzoek?

Funderingsonderzoek door Nebest omvat de volgende onderdelen:

 • Archiefonderzoek: indien beschikbaar worden de originele bouw- en funderingstekeningen van het pand bestudeerd. Daarnaast worden eventuele verbouwingstekeningen, eerder uitgevoerde onderzoeken en peilbuisgegevens verzameld en bestudeerd. Informatie over onder meer de toegepaste funderingsconstructie, de aanlegdiepte van de fundering en de opbouw van de draagconstructie wordt geanalyseerd en bij de onderzoeksopzet alsmede de rapportage betrokken.
 • Visuele inspectie (extern): de buitenkant van het bouwwerk wordt geïnspecteerd op zichtbare gebreken. Hierbij valt te denken aan scheuren, zichtbare scheefstanden en het wijken van bijvoorbeeld kozijnen of metselwerk. Waargenomen schades worden ingemeten, (fotografisch) vastgelegd en geanalyseerd op een verband met het functioneren van de fundering.
 • Visuele inspectie (intern): het bouwwerk wordt aan de binnenzijde geïnspecteerd op onregelmatigheden. Ten minste de begane grond en, indien toegankelijk, de kruipkelder worden geïnspecteerd. Waargenomen schades worden ingemeten, (fotografisch) vastgelegd en geanalyseerd op een verband met het functioneren van de fundering.
 • Lintvoegwaterpassing: door middel van een waterpassing worden gevelelementen waarvan mag worden aangenomen dat deze horizontaal zijn aangelegd (zoals lintvoegen) ingemeten. Hiermee kunnen vervormingen aan het pand vastgesteld worden. De meetresultaten worden in een rapportage grafisch weergegeven, zodat vervormingen aan het pand in een oogopslag zichtbaar zijn.
 • Loodmeting: door middel van een gevelstandmeting wordt vastgesteld of de gevels voor- of achterover hellen.
 • Hoogtemeting: door het historisch bouwpeil te relateren aan de actuele hoogte (bijvoorbeeld ten opzichte van NAP) kan de absolute zakking worden bepaald.
 • Grondwaterstand: door (het analyseren van) grondwaterstandmetingen wordt bepaald of houten funderingsonderdelen voldoende grondwaterdekking hebben. Bij een onvoldoende grondwaterdekking worden houten funderingsonderdelen blootgesteld aan houtaantastende schimmels.
 • Funderingsinspectie: door één of meerdere inspectieputten te graven, wordt de funderingsconstructie blootgelegd. De funderingsconstructie wordt ingemeten en de toegepaste materialen (hout, metselwerk en beton) worden op hun actuele staat beoordeeld. Houten funderingselementen worden bemeten met een gekalibreerde inslaghamer (de Specht) om de ernst van eventuele aantasting inzichtelijk te maken. Indien noodzakelijk of gewenst worden houtmonsters genomen voor nadere analyse. In de put wordt tevens de actuele grondwaterstand en het bodemprofiel ter plaatse bepaald.
 • Houtmonsteranalyse: in ons eigen materiaalkundig laboratorium worden de houtmonsters onderzocht op houtsoort en soort aantasting. Ook wordt een indicatie van de druksterkte gegeven. De soort en mate van aantasting worden bepaald door aangekleurde coupes (dikte circa 0,02 mm) te beoordelen onder een lichtmicroscoop. De druksterkte wordt bepaald op basis van een wetenschappelijke relatie tussen het natte en droge gewicht van het hout.
 • Beoordeling: op basis van alle inspectieresultaten wordt de kwaliteit van de fundering beoordeeld. Dit resulteert in een funderingstechnische classificatie van “slecht” tot “ruim voldoende” met handhavingstermijnen van respectievelijk 0-1 jaar tot >25 jaar.
  Nebest is aangesloten bij de brancheorganisatie F3O (Organisatie Onafhankelijk Onderzoek Funderingen) en bij de herkenningsregeling van KCAF en voert funderingsonderzoek uit volgens de geldende richtlijnen:
 • Onderzoek en beoordeling van funderingen op staal (ondiepe funderingen), uitgegeven in februari 2014 door F3O
 • Onderzoek en beoordeling van houten paalfunderingen onder gebouwen, uitgegeven in oktober 2016 door CUR/SBR/F3O
 • NEN 8707:2018, Beoordeling van de constructieve veiligheid van een bestaand bouwwerk bij verbouw en afkeur – Geotechnische constructies

Wat levert funderingsonderzoek op?

Met behulp van een funderingsonderzoek wordt de kwaliteit van de fundering bepaald. Een inschatting van de geotechnische draagkracht kan worden berekend met gebruik van een bestaande sondering en de gegevens uit het funderingsonderzoek. Indien nodig kunnen onze specialisten, aanvullend op het funderingsonderzoek, een sondering uitvoeren.

Het resultaat van het funderingsonderzoek wordt ingedeeld in een classificatie met een bijbehorende indicatieve funderingstechnische handhavingstermijn. Met het verkregen inzicht is het mogelijk een gefundeerde beslissing te nemen, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van funderingsherstel, renovatie van het pand, et cetera.

Wat houdt funderingsherstel in?

Wanneer uit het funderingsonderzoek is gebleken dat funderingsherstel nodig is, bent u bij Nebest op het juiste adres voor de advisering tijdens dit herstelproces. Het herstellen van een fundering van bestaande gebouwen is specialistisch werk en altijd maatwerk. De methode is afhankelijk van de gebruikte constructie en type ondergrond. Een betrouwbare veelgebruikte herstelmethode voor bezweken paalfunderingen is het aanbrengen van nieuwe palen in het pand in combinatie met een nieuwe betonfundering. Om de nieuwe palen op de juiste diepte te zetten, zijn sonderingen en een funderingsadvies nodig. Funderingsherstel wordt vaak uitgevoerd in combinatie met een grondige renovatie of verbouwing van het pand.

Door onze kennis en ervaring van uiteenlopende projecten, kunnen wij u adviseren in de juiste herstelmaatregelen. Binnen Nebest weten we wanneer herstel van een fundering realistisch is, of wanneer er een constructieve herberekening nodig is en welke maatregelen getroffen moeten worden. Onze constructeurs kunnen de herstelmethoden en eventuele verbouwingen berekenen en tekenen, waarbij ons zusterbedrijf Geobest de sonderingen en grondmechanische berekeningen uitvoert. Tevens kunnen wij toezichthouders bieden voor bij de uitvoering van de herstelwerkzaamheden.

Waarom funderingsonderzoek en -herstel door Nebest?

Nebest is gespecialiseerd in bestaande funderingen en biedt onder meer funderingsonderzoeken voor funderingen op staal, houten palen en betonnen funderingen. Daarnaast kunnen wij het zakkingsgedrag van uw panden monitoren door het plaatsen van scheurmeters en het uitvoeren van periodieke nauwkeurigheidswaterpassingen. Ook kunt u Nebest inschakelen voor een second opinion. Door een bureaustudie van reeds uitgevoerde onderzoeken of door aanvullend onderzoek op locatie, bieden wij u de zekerheid die u nodig hebt. Mocht uw fundering aan herstel toe zijn, dan kunnen wij u bijstaan door realisatie van een herstelplan, begeleiding bij het vinden van de juiste aannemer en toezicht tijdens de uitvoering.

Nebest beschikt onder meer over toegewijde bouwkundige inspecteurs en adviseurs, constructeurs gespecialiseerd in bestaande bouw, een eigen materiaalkundig laboratorium, een eigen team van duikinspecteurs voor funderingsinspecties onder water en inspecteurs en adviseurs voor restauratietechniek voor herstel van funderingsschades aan monumentale panden. Daarnaast werken we bij Nebest nauw samen met onze zusteronderneming Geobest. Zo kunnen wij op elke onderzoeksvraag, klein of groot, snel en volledig maatwerkadvies leveren.