#Blog 15 – Veiligheid senioren hangt aan draadjes

Wat komen we het toch veel tegen bij brandveiligheidsinspecties; appartementencomplexen uit de jaren 60 en 70 waarbij de brandscheidingen niet voldoen aan de eisen van deze tijd. Extra zorgelijk is dat er veel senioren wonen in deze gebouwen die niet heel goed ter been zijn. Deze mensen zijn dus in hoge mate afhankelijk van veilige vluchtwegen die worden afgeschermd door deugdelijke brandscheidingen. Als de brandscheidingen waarlangs (of waardoor) deze bewoners moeten vluchten gebrekkig zijn, beperkt dit direct de kans om helemaal gezond uit een brandend gebouw te komen. Dat laatste moeten we toch echt voorkomen.

Toetsing situatie

In het Bouwbesluit 2012 Bestaande Bouw wordt vereist dat brandscheidingen in bestaande gebouwen minimaal 20 minuten brandwerend moeten zijn. Bij bestaande bouw komt het ook voor dat brandscheidingen van 30 of 60 minuten zijn vergund. De vergunde brandwerendheid geldt bij beoordeling van het huidige brandveiligheidsniveau als het “rechtens verkregen niveau”.

Wij zien bij controles vaak dat er draadglas aanwezig is in brandscheidingen die cruciaal zijn voor een veilige vluchtroute voor gebruikers bij calamiteiten. Maar biedt een draadglazen pui deze garantie ten aanzien van brandveiligheid wel? Kan de geldende wbdbo-eis überhaupt gehaald worden met draadglas?

Grote impact, grote betrouwbaarheid

Of draadglas mag worden gehandhaafd in een brandscheiding hangt af van de vereiste brandwerendheid van de brandscheiding, maar tegelijkertijd ook van het oppervlak aan draadglas dat is toegepast. Per benodigde brandwerendheid is vastgesteld hoeveel oppervlak aan draadglas maximaal aanwezig mag zijn in een brandscheiding. Indien in de praktijk meer oppervlak aan draadglas aanwezig is dan maximaal is toegestaan, dan haalt de brandscheiding dus niet de ver­eiste brand­werend­heid. Het draadglas moet dan worden vervangen door nieuw brandwerend glas dat wel aan de betreffende brandwerendheidseisen voldoet. Dat het hier niet alleen glasvervanging betreft maar tegelijkertijd vaak ook betekent dat hang- en sluitwerk, sponningen en aansluitingen moeten worden aangepast, maakt het er voor gebouweigenaren niet eenvoudiger (lees: goedkoper) op. De Woningwet stelt echter in Artikel 1a lid 1 dat de eigenaar van een bouwwerk geen gevaar voor de gezondheid of veiligheid voor de gebruikers mag laten ontstaan of laten voortduren. Het is dus geen kwestie van kiezen… het moet gebeuren!

Een vervelende boodschap misschien. Maar ook als vanuit de regelgeving gezien niet alle vullingen van draadglas in brandscheidingen direct moeten worden vervangen door brandwerende beglazing (vanwege hun beperkte oppervlak) moet je je eigenlijk toch afvragen of je draadglasvullingen in brandscheidingen überhaupt niet liever zou vervangen door brandwerende beglazing? We mogen de veiligheid van onze ouderen toch niet laten bungelen aan een metalen draadje? Safety first!

Lesly Ignatius

15 maart 2024

Winst EDA Circular Economy in Construction Award

26 februari 2024

Raamovereenkomst Herberekeningen Bruggen en Viaducten

21 februari 2024

Nebest betrokken bij civiele inspecties gehele G4