Nebest begint het nieuwe jaar met een 10!

In de periode september-december 2017 heeft Nebest een uitgebreid nader onderzoek uitgevoerd voor de gemeente Utrecht aan 17 zeer diverse bruggen rondom het centrum van Utrecht.

De variëteit aan te onderzoeken bruggen was groot; binnen de opdracht dienden zowel volledig gemetselde bruggetjes op houten palen alsook “traditionele” betonbruggen op een betonnen paalfundering te worden onderzocht. Ook de leeftijd varieerde sterk. Sommige brugdelen zijn gebouwd rond 1880, terwijl de “jongste” bruggen stammen uit 1955.

Onderzoek

De onderzoeken zijn uitgevoerd in het kader van het project “Herijking bruggen Utrecht” van de gemeente Utrecht. Om de bruggen door middel van een herberekening te kunnen ijken op de toelaatbare belasting dienden de zichtbare en onzichtbare conditie van de bruggen in kaart te worden gebracht en dienden de ontbrekende constructie- en materiaaleigenschappen te worden achterhaald. Hiertoe is een groot scala aan onderzoeken uitgevoerd, zoals het bepalen van de samenhang en dimensionering van de metselwerkdelen, het uitvoeren van lintvoegmetingen, het bepalen van betondruksterktes, het uitvoeren van visuele inspecties onder en boven water, het vastleggen van de dimensionering van de houten funderingen, het peilen van de waterbodem, het uitvoeren van houtmonsteranalyses en het bepalen van wapeningsconfiguraties, betondekkingen en carbonatatie.

Allemaal disciplines die Nebest in huis heeft, waardoor wij ook een integraal advies konden opstellen.

Nader onderzoek Gildbrug Utrecht door Nebest

Reductie scope

In de voorbereidingsfase hebben de adviseurs van Nebest geadviseerd om de scope aanzienlijk te reduceren om beschadiging van de bruggen tot een minimum te beperken. Dit was ook één van de EMVI-criteria waarop Royal HaskoningDHV samen met Nebest als beste hadden gescoord bij de aanbesteding van het onderzoek.

Niet alleen de complexiteit en veelzijdigheid van het project maar ook de tijdsdruk waaronder het project diende te worden uitgevoerd vormden een bijzondere uitdaging. Pas eind oktober 2017 kon worden gestart met de uitvoering, terwijl levering van alle rapportages uiterlijk 15 december moest plaatsvinden. Door de integrale uitvoering door eigen specialisten is Nebest hier toch volledig in geslaagd.

De kroon op het werk was de ontvangst van het bericht van de gemeente Utrecht waarin stond:

“… de gemeente Utrecht is uiterst tevreden over de inspecties en nadere onderzoeken. Bij een tevredenheidsonderzoek is het project met een 10 gewaardeerd. De EMVI ten aanzien van de reductie van de scope is voor de volle 100% waargemaakt.”

Een mooi compliment voor het projectteam en de kwaliteit die is geleverd. Een goede start van 2018!