Versnelde chloride indringing (RCM Cl Diffusie)

Enige jaren geleden is vanuit Rijkswaterstaat een 100-jarige levensduureis gesteld voor nieuw te bouwen kunstwerken. Om een kunstwerk zo’n lange periode, bij voorkeur schadevrij, in stand te kunnen houden wordt er naast aandacht voor de wapeningsdekking ook gekeken naar invloeden van buitenaf die de levensduur kunnen beïnvloeden. Indringing van chloride is één van deze invloeden. Om die reden wordt onderzocht hoe snel chloriden een bepaald betontype kunnen indringen.

Voor betonconstructies is vooral chloridediffusie van belang omdat chloride in beton corrosie van het wapeningsstaal kan veroorzaken. In bijvoorbeeld een zeewatermilieu of bij gebruik van dooizouten is de chlorideconcentratie aan het betonoppervlak groter dan inwendig (of ter plaatse van de wapening) en zullen de chloride-ionen het beton willen indringen. De snelheid waarmee chloride beton indringt, wordt uitgedrukt in de chloride-diffusiecoëfficiënt.

Diffusie is een proces ten gevolge van de willekeurige verplaatsing van deeltjes als gevolg van de kinetische energie die deze deeltjes bezitten. Bij verschillen in concentratie leidt diffusie tot een verplaatsing van een plaats met een hoge concentratie naar een plaats met een lagere concentratie.

Snelheid van de chloride-indringing beproeven

Om praktische redenen wordt steeds vaker een versnelde proef toegepast. Hierbij worden per serie drie betonschijven voorzien van een rubbermanchet en geplaatst in een zoutbad. De manchet wordt gevuld met natronloog. Door op deze opstelling een elektrisch spanningsverschil aan te brengen tussen de bovenkant en de onderkant van de betonschijf, wordt het transport van de chloride-ionen door de betonschijven (diffusie) versneld, de chloridemigratie.

Na afloop worden de drie betonkernen gespleten. Door het breukoppervlak te besproeien met zilvernitraat ontstaat een lichte verkleuring waar chloride-indringing heeft plaats gevonden. De mate van indringing wordt ingemeten en verwerkt in een rapportage, waaruit de D-waarde wordt herleid.

De diffusiecoëfficiënt wordt bij RCM-proeven afgekort als D en heeft als eenheid m².s-¹(= m²/s).