Onderzoek bacteriologische aantasting

Tot 1950 werd vrijwel alleen hout gebruikt voor funderingspalen onder bouwkundige en civiele objecten. Dit was voornamelijk naaldhout (grenen, vuren en dennen) uit de regio vanwege de relatief lage kosten en beschikbaarheid. Van deze constructies is gebleken dat deze onderhevig kunnen zijn aan bacteriële degradatie, ondanks dat deze veelal onder grondwater staan en voor biologische aantasting zuurstof nodig is. Gezien de leeftijd van vele van deze houten funderingspalen vormt bacteriologische aantasting meer en meer een bedreiging voor de bovenliggende constructie.

Aantasting door een dalende grondwaterstand

Verder speelt een dalende grondwaterstand ook een belangrijke rol in de aantasting van houten funderingspalen. Mocht een paalkop boven water komen en kan voldoende zuurstof de paal bereiken, dan zullen schimmels het hout gaan aantasten. Dit proces verloopt vele malen sneller dan bacteriële aantasting en kan afhankelijk van de omstandigheden in 10 jaar tijd een paalkop volledig aantasten.

Indien nodig, zal de paalkop vrij gemaakt worden om vervolgens indringingsmetingen te verrichten. Daar waar nodig worden monsters genomen voor verdere metingen en (microscopische) analyse in het laboratorium. Nebest is gecertificeerd om dergelijk onderzoek uit te voeren.

Door toepassing van verschillende technieken wordt een nog duidelijker beeld gevormd over de staat van de houten heipaal. Een dergelijk houtmonster is, bij een heipaal van enige omvang, dermate klein van omvang dat over niet-destructief onderzoek gesproken kan worden.

Laboratoriumonderzoek houtmonsters

De houtmonsters worden opgedeeld in fracties en er worden dunsnedes (coupes) van circa 20 μm gemaakt. De coupes worden aangekleurd waarna houtsoort en soort en mate van aantasting visueel worden vastgesteld. Aan de hand van de volumieke massa en het vochtgehalte wordt de druksterkte indicatief herleid. Op basis van deze gegevens wordt het draagvermogen van de paalkop berekend. Vervolgens wordt op basis van alle verzamelde gegevens een indicatie gegeven van het verdere verloop van de aantasting in de komende dertig jaar. Tenslotte worden de onderzoeksresultaten in een overzichtelijk rapportage weergegeven.