Dekkingsmeting

(Beton)dekking is de afstand tussen de wapening en de buitenkant van de constructie. Deze dekking fungeert als beschermlaag voor de wapening door de blootstelling aan chloride, vocht en zuurstof te minimaliseren zodat het niet gaat roesten. Wanneer wapening wel roest zal de corrosie het staal doen zwellen waardoor het beton opzij gedrukt wordt en er scheuren zullen ontstaan. Een andere functie van betondekking is de trekkracht van het beton spreiden.

Dekkingsmetingen worden uitgevoerd om de dekking op de wapening te bepalen. Inzicht in de dekking op de wapening kan om meerdere redenen van belang zijn. Bijvoorbeeld ter controle van op te leveren constructies of constructieonderdelen. Daarnaast geeft het in combinatie met bijvoorbeeld onderzoek naar carbonatatie en chloride inzicht in huidige- en toekomstige aantastingsmechanismen.

Dekkingsmeting uitvoeren

Er wordt gebruik gemaakt van diverse dekkingsmeters zoals de Profometer en de Ferroscan. Een dekkingsmeter werkt op basis van een door het apparaat opgewekt elektromagnetisch veld. Bij aanwezigheid van staalvezels in het beton is het daarom niet mogelijk een betrouwbaar meetresultaat te verkrijgen. Ook in de nabijheid van hoogspanning kan verstoring van het signaal plaatsvinden waardoor metingen niet mogelijk zijn.
Bij uitvoering van dekkingsmetingen dient van ten minste zes naastgelegen wapeningsstaven uit de eerste laag de dekking te worden gemeten waarvan de minimale en de gemiddelde waarde wordt bepaald. Omdat de diameter van de wapening medebepalend is voor de interpretatie van het meetsignaal, is voor een exacte dekkingsmeting de invoering van de diameter benodigd. Indien deze niet bekend is wordt een schatting gemaakt.

De nauwkeurigheid van de locatiebepaling van een wapeningsstaaf is ± enkele millimeters. De belangrijkste voorwaarden voor een betrouwbaar meetresultaat zijn:

  • Een voldoende vlakke, schone en droge ondergrond.
  • Een minimale dekking van 10 mm.
  • Een minimale hart-op-hart-afstand van 3,5 cm.
  • Een dekking/h.o.h.-afstand verhouding van maximaal 2:1.
  • De meeste dekkingsmeters werken tot een diepte van circa 80 mm.

Een dekkingsmeting laten uitvoeren door de specialisten van Nebest biedt u inzicht in betondekking van uw constructie. Dit levert een meerwaarde op het gebied van controle, het voorkomen van schades en geeft het inzicht in huidige- en toekomstige schademechanismen.