Constructief schadeonderzoek

Schades aan constructieve onderdelen van een bouwwerk zijn vaak ontsierend maar kunnen op de langere duur ook leiden tot gevaarlijke situaties. Het vroegtijdig opsporen en herstellen van constructieve schades kan daarbij een faalkosten beperkend effect hebben op het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) en onwenselijke verrassingen voor een gebouweigenaar voorkomen.

Oorzaken constructieve schade

Schades aan gebouwen en kunstwerken van constructieve aard kunnen verschillende oorzaken hebben. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Ontwerpfouten (gemaakt tijdens het constructief of bouwkundig ontwerp van het gebouw).
 • Bouwfouten (gemaakt tijdens de uitvoering van bouw- en/of herstelwerkzaamheden).
 • Levensduur (“ouderdom” van de constructie).
 • Chemische invloeden (het “milieu” waarin de constructie zich bevindt).
 • Fysische invloeden (zon, regen, wind et cetera).
 • Mechanische invloeden (veranderlijke belastingen, aanrijdbelastingen, explosies et cetera).
 • Temperatuur (brand, koeling, et cetera).
 • In sommige gevallen is er sprake van een combinatie van bovengenoemde factoren.

Zichtbare- en niet zichtbare schades

Bij calamiteiten (bijvoorbeeld brand, aanrijding of explosie) kunnen zowel zichtbare als niet zichtbare schades ontstaan. Wanneer sprake is van ontwerp- en of uitvoeringsfouten kan sprake zijn van reeds aanwezige schades, maar eveneens de kans op het ontstaan van schades in de toekomst.

Nebest: Ervaringsdeskundige op het gebied van schadeonderzoek

Nebest beschikt over de expertise (ervaren projectleiders, inspecteurs, constructeurs en laboranten) en middelen (meet- en inspectie apparatuur en een eigen laboratorium) om schademechanismen te herkennen en schadeonderzoeken van constructieve aard gedegen uit te voeren. Praktische, en op deskundige wijze opgestelde, hersteladviezen vormen hierbij een standaard dienst.

Nebest heeft veel ervaring opgedaan met betrekking tot schadeonderzoek aan constructies in gebouwen van diverse aard. Het betreft hierbij onder andere:

 • Betonconstructies (traditioneel gewapend of met voorspanning).
 • Houtconstructies (funderingen, gevel-, vloer- en kapconstructies).
 • Metselwerk (wanden, boogbruggen)
 • Staalconstructies (complete staalconstructies of stalen componenten).

Afhankelijk van de oorzaak en omvang van de schade, alsmede de functie van het constructieonderdeel in de hoofddraagconstructie, kan archiefonderzoek in combinatie met nader onderzoek op locatie en/of het laboratorium noodzakelijk zijn.