Ten behoeve van bijvoorbeeld de herberekening van constructies is het noodzakelijk inzicht te verkrijgen in de hoeveelheid wapening, de dekking op de wapening en de diameter van de wapening, de zogenaamde wapeningsconfiguratie.

Omdat vaak (met name bij oudere constructies) geen gegevens meer voor handen zijn dient de wapeningsconfiguratie te worden bepaald.

Om deze configuratie te kunnen bepalen zijn diverse meettechnieken ontwikkeld op basis waarvan hierover een uitspraak kan worden gedaan. Het betreft met name meettechnieken op basis van elektromagnetische velden en hoogfrequent geluid.

Deze technieken zijn uitgewerkt in onder andere betonradar, Ferroscan en dekkingsmeter.

Deze technieken hebben het grote voordeel dat, afhankelijk van de configuratie, de metingen nagenoeg niet-destructief kunnen plaatsvinden.

Hoewel de meeste apparatuur aangeeft ook een uitspraak te kunnen doen over de diameter is de nauwkeurigheid hiervan dermate beperkt dat dit altijd zal leiden tot een conservatieve aanname.

Om een gedegen uitspraak te kunnen doen over een diameter zal het derhalve altijd noodzakelijk zijn door middel van beperkt destructief onderzoek (vrijmaken van de wapening) een exacte uitspraak te kunnen doen over de diameter.

Aandachtspunt: Bij grote diameters, kleine hart-op-hartafstanden, diep gelegen wapening, ingestorte delen en lucht­in­sluitingen kunnen verstoringen worden veroorzaakt, waardoor een 100% resultaat niet gegarandeerd kan worden.

Deze producten maken gebruik van de Wapeningsconfiguratie