Wanneer problemen met overmatig vocht of lekkages zich voordoen is er veelal langere tijd al sprake van een gebrek aan de bouwkundige constellatie van het bouwelement in de directe omgeving van de locatie waar de negatieve effecten gerelateerd aan vocht zich manifesteren.

Mogelijk dat er in een dergelijk geval sprake is van een bouwfysische omissie in de constructie (inwendige condensatie), dat de materialisatie van de constructie ondeugdelijk is of dat de bouwkundige detaillering niet toereikend is om vocht te weren en/of op de juiste manier af te voeren.

Productgroep Bouwkunde biedt haar klanten bij lastige problemen met vocht een goed gestructureerde wijze van onderzoek aan. Met deze werkwijze beogen wij de oorzaak van het probleem te achterhalen en te komen tot een oplossing verwoord in een praktisch hersteladvies en kwaliteitsborging bij herstel.

Deze gestructureerde aanpak kan de volgende fases en activiteiten omvatten:

Fase 1: Inventarisatie

 • Archiefonderzoek
 • Visuele inspectie
 • Schade-inventarisatie
 • Bouwfysische controle

Fase 2: Nader vochtonderzoek

 • Destructief onderzoek
 • Microwave metingen
 • RV-metingen
 • Carbid-metingen
 • Laboratorium onderzoek lekwater
 • Electrical Flux Tracking (potentiaalmetingen)
 • Hersteladvisering

Fase 3: Ondersteuning aanbestedingsfase

 • Opstellen hoeveelhedenstaten (schades)
 • OpstellenĀ  kostenramingen
 • OpstellenĀ  technische omschrijving herstellingen
 • OpstellenĀ  principedetaillering herstellingen

Fase 4: Uitvoering

 • Ondersteuning Bouwdirectie
 • Toezicht op het werk
 • Kwaliteitsborging