Ook bestaande kunstwerken zoals een brug, gemaal, afsluiter, coupure, doorlaat of rioolzuiveringsinstallatie (RWZI) dienen aantoonbaar veilig te zijn. Vanuit de Waterwet is er Zorgplicht voor de primaire waterkeringen. En vanuit de Arbowet is er verantwoordelijkheid om aantoonbaar de arbeidsrisico’s van elk object vast te leggen.

Het uitvoeren van een veiligheidsinspectie, ook wel RI&E genaamd, kan op verschillende manieren gebeuren. De Arbowet stelt bijvoorbeeld andere eisen aan een RI&E dan de Machinerichtlijn (CE-markering) of de Zorgplicht. De juiste insteek kiezen voor de veiligheidsinspectie is dus belangrijk. De juiste RI&E en de juiste risicoscores zijn ook van belang om aantoonbaar te voldoen aan de wetgeving.

Een RI&E, of voluit een risico-inventarisatie en -evaluatie, is een inspectie op locatie waarbij Nebest het gehele object visueel inspecteert op veiligheidsrisico’s. Geconstateerde risico’s worden vastgelegd middels foto’s en er worden maatregelen geadviseerd om de veiligheidsrisico’s te verminderen. De resultaten van deze inspectie voegen wij samen in een overzichtelijk rapport met veel foto’s. Ook kunnen wij de RI&E uitbreiden met adviesmaatregelen (Plan van Aanpak), risicobeoordelingen (FMECA) en meerjarenbegrotingen (SSK-raming).

Het uitvoeren van de RI&E gebeurt op locatie. Voor beweegbare kunstwerken werkt Nebest met multidisciplinaire teams, van bijvoorbeeld werktuigbouwkundige, civieltechnische en elektrotechnische inspecteurs. Dankzij onze tablets met eigen inspectieformulieren kunnen wij de RI&E’s efficiënt uitvoeren, met weinig of zelfs geen hinder tot gevolg. Wij zijn ook in staat om grote batches objecten (gehele arealen) te realiseren binnen korte tijd.

Onze inspecteurs beschikken over eigen PBM’s voor het veilig werken op uw locatie. Ook het aanvragen van werkvergunningen verzorgen wij. Het is voor ons dan ook geen probleem om dit soort aanvullende werkzaamheden voor u te verzorgen bij de inspectie als u dat wenst.

Nebest beschikt over de juiste certificaten en gecertificeerde personen voor het uitvoeren en accorderen van de RI&E’s conform de Nederlandse wetgeving. Ook kunnen wij de RI&E’s met validatie van een hogere veiligheidskundige leveren.

Fotoalbum

Deze producten maken gebruik van de RI&E bestaande kunstwerken