Wanneer het door uitgebreid technisch onderzoek duidelijk is geworden dat een bestaande thermische schil in een dusdanige staat verkeerd dat de kosten voor herstel zeer hoog worden kan er worden overwogen de thermische schil te amoveren en nieuwbouw (gevel en dak) te realiseren. Welke keuzes hierbij het meest passend zijn kan in een aantal verschillende scenario’s worden uitgewerkt ter vergelijking.

De meest belangrijke randvoorwaarden voor het uitwerken van verschillende scenario’s zijn:

 • Wet- en regelgeving
 • Beschikbaar budget
 • Impact van de ingreep voor bewoners
 • Constructieve (on)mogelijkheden
 • Bouwkundige detailaansluitingen
 • Esthetische voorwaarden
 • Energetische eisen

Bij een haalbaarheidsonderzoek hanteren wij een goed gestructureerde werkwijze. Deze gestructureerde aanpak kan de volgende fases en activiteiten omvatten:

Fase 1: Inventarisatie
 • Archiefonderzoek
 • Schade-inventarisatie
 • Thermografisch onderzoek
Fase 2: Nader  onderzoek
 • Destructief onderzoek naar diverse technische aspecten
Fase 3: Ondersteuning aanbestedingsfase
 • Opstellen  technische aanbestedingsdocumenten
Fase 4: Uitvoering
 • Ondersteuning bouwdirectie

De productgroep Bouwkunde heeft diverse specialisten in dienst die gezamenlijk, in een multidisciplinair team, kunnen samenwerken om een aantal praktische scenario’s uit te werken.  Zowel de technische- als de financiële haalbaarheid van de verschillende scenario’s worden helder en overzichtelijk naast elkaar gepresenteerd in een beknopte rapportage. Klanten kunnen met op dergelijke wijze uitgewerkte scenario’s een gefundeerde keuze maken en eventueel een budget genereren voor renovatie/revitalisatie van hun vastgoed.

Deze producten maken gebruik van de Revitalisatie