De vraag kan ontstaan wat de restlevensduur is van een constructie, door bijvoorbeeld geconstateerde gebreken en het nut van herstel (investering), het naderen van de (theoretische) ontwerplevensduur, bij een functiewijziging, bij gewijzigde belastingen en/of verkeersbelastingen, et cetera.

Voor de definitie van restlevensduur kan worden aangehouden: “Resterende periode gedurende welke een constructie of deel daarvan voldoet aan een constructief betrouwbaarheidsniveau conform de NEN 8700 met inachtneming van regulier onderhoud, zonder ingrijpende maatregelen.”

Bij het vraagstuk ten aanzien van de restlevensduur dient er in basis rekening te worden gehouden met twee aspecten:

  • De toestand van de constructiematerialen en het degradatieproces
  • De constructieve veiligheid en restlevensduur

Door herstelwerkzaamheden aan objecten uit te voeren kan een object nagenoeg eindeloos in stand worden gehouden. Wanneer een asset zijn levensduur heeft bereikt hangt af van de doelstellingen van de eigenaar en/of beheerder, deze bepalen of een object zijn economische of technische levensduur heeft bereikt. Voor assets in de openbare ruimte is dit vaak niet binnen strakke kaders aangegeven vanwege de maatschappelijke en politieke aspecten die spelen bij vervanging of groot onderhoud.

Voor een bouwconstructie kan op basis van de dimensionering en materiaaleigenschappen een herberekening worden uitgevoerd. Bij deze herberekening wordt een referentieperiode (= restlevensduur) bepaald, dit is de periode waarbinnen de constructie met een bepaalde zekerheid weerstand moet kunnen bieden tegen de optredende belastingen.

Indien constructieve gegevens ontbreken, kan nader onderzoek worden uitgevoerd en kan een herberekening, ook wel verificatieberekening genoemd, worden uitgevoerd. Bij de herberekening wordt gerekend met de huidige constructieve normen (eurocodes) en richtlijnen in combinatie met de NEN 8700-normserie.

Bij oudere, binnenstedelijke kademuren en industriële kademuren, waar vaak gegevens van de constructie en de fundering ontbreken wordt met behulp van Nebest Duikinspectie B.V. de toestand van de paalfundering of de (stalen) damwanden onder water in kaart gebracht. Met behulp van houtmonsteranalyse en staaldiktemetingen kan soms op basis van materiaaldegradatie en materiaalafname al een uitspraak worden gedaan over de restlevensduur

Fotoalbum

Deze producten maken gebruik van de Restlevensduur