Op 27 mei 2017 stortte de in aanbouw zijnde parkeergarage in Eindhoven gedeeltelijk in. Naar aanleiding hiervan werd onderzoek verricht naar de oorzaak van dit incident.

Onderzoeksresultaten

De onderzoeksresultaten en aanbevelingen werden door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) beschikbaar gesteld in het rapport “Voorstellen voor en achtergronden bij rekenregels voor de beoordeling van bestaande bouw” d.d. 20 mei 2019 van Adviesbureau ir. J.G. Hageman B.V. Uit het onderzoek kwam naar voren dat de bezweken betonvloer ter plaatse van de naad tussen twee breedplaten onvoldoende weerstand had om het positieve moment (met trek aan de onderzijde) te weerstaan. Het onderzoek geeft aan dat de onvoldoende weerstand mede het gevolg is van het niet toetsen van de krachtsoverdracht tussen de koppelwapening op de breedplaat en de wapening in de breedplaat. 

Utiliteitsgebouwen met breedplaatvloeren

Breedplaatvloeren met grote overspanningen en/of kolom(balk) structuren zijn in de afgelopen twee decennia op grote schaal in parkeergarages, scholen en winkelcentra toegepast. Naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek werd geconcludeerd dat mogelijk ook bij andere gebouwen sprake zou kunnen zijn van risicovolle vloeren. Op basis hiervan heeft het ministerie gebouweigenaren verzocht om utiliteitsgebouwen met breedplaatvloeren die na 1999 zijn opgeleverd te beoordelen conform het stappenplan dat is opgenomen in het informatiedocument ‘Beoordeling veiligheid breedplaatvloeren bestaande bouw’.

PDF-pictogramBreedplaatvloer stappenplan.pdf

Nieuw stappenplan

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) werd vervolgonderzoek uitgevoerd en een hernieuwd stappenplan uitgegeven. Waar het stappenplan uit 2017 nog uitging van niet opgeruwde breedplaatvloeren vervaardigd uit zelf verdichtend beton, dienen in het stappenplan 2019 ook de opgeruwde en uit traditioneel beton vervaardigde breedplaatvloeren gecontroleerd te worden. In het stappenplan wordt tevens de mogelijkheid gegeven om de constructieve veiligheid van bestaande breedplaatvloeren te beoordelen aan de hand proefbelastingen.

Proefbelastingen

Nebest heeft inmiddels voor diverse opdrachtgevers zowel de risico-inventarisatie conform het stappenplan alsook het uitvoeren van proefbelastingen mogen verzorgen. Uit de praktijk blijkt dat met het uitvoeren van proefbelastingen in vele gevallen kan worden aangetoond dat een vloer toch constructief veilig is.


Is uw gebouw veilig?

Bent u een gebouweigenaar en wilt u de constructieve veiligheid van uw gebouw laten onderzoeken dan kan Nebest u bij alle facetten uit het stappenplan ondersteunen. Vanaf de risico-inventarisatie en het uitvoeren van proefbelastingen, tot aan het ontwerp en de begeleiding van eventuele versterkingsmaatregelen.

Deze producten maken gebruik van de Onderzoek breedplaatvloeren