Kennis over en inzicht in (het ontstaan van) de bestaande en toekomstige (onderhouds)toestand, toegepaste materialen en aantastingmechanismen zijn onontbeerlijk om een uitspraak te kunnen doen over constructies en hun constructieve veiligheid.

Productgroep Onderzoek Beton heeft zich gespecialiseerd in het vergaren van deze kennis en dit inzicht.

Door het uitvoeren van (niet-)destructieve metingen/onderzoeken zijn wij in staat onze opdrachtgevers te voorzien van de door hen gevraagde gegevens op materiaalgebied in de breedste zin van het woord (denk daarbij in ieder geval aan beton, staal, metselwerk, hout, coating, zandcement en anhydriet).

Naast het aanleveren van deze gegevens aan onze opdrachtgevers gebruiken onze inspecteurs/adviseurs de resultaten als onderdeel van/input voor:

 • Schadeonderzoek
 • Restlevensduuronderzoek
 • Herstel- of onderhoudsadvies
 • Lekkageonderzoek

Maar deze gegevens kunnen bijvoorbeeld ook door onze (of uw) constructeurs worden gebruikt voor (her)berekeningen.


(Niet-)destructieve metingen

Niet-destructief onderzoek
Onder niet-destructief onderzoek (NDO) worden onderzoektechnieken verstaan waarmee men een indruk kan krijgen van de kwaliteit van een te onderzoeken object zonder dit object te beschadigen. Dat kan men bijvoorbeeld bereiken door er een röntgenfoto van te maken. Bij destructief onderzoek (afgekort DO) gaat het object verloren, bijvoorbeeld doordat men uitprobeert bij welke kracht het object bezwijkt.

In tegenstelling tot destructief onderzoek, waarbij beschadigingen van het object plaatsvinden, kan NDO op het gehele object plaatsvinden. Sinds het begin van de 20e eeuw zijn er diverse onderzoekstechnieken ontwikkeld, onder andere door de ontwikkeling van de elektrotechniek en elektronica.

Destructief onderzoek
Destructief testen houdt in dat materialen worden getest op diens bezwijkvorm. Zoals de naam het zegt is het materiaal na de test niet meer bruikbaar als constructief element. (Denk bijvoorbeeld aan het afsteken van lucifers om te testen of deze wel lang genoeg branden.) Destructieve tests zijn vrij makkelijk uit te voeren, in vergelijking met de niet-destructieve testen.

Destructieve tests worden gedaan om informatie in te winnen van de eigenschappen, voor toekomstig gebruik van het materiaal.


Schadeonderzoek

Een onderzoek naar schade wordt uitgevoerd om verschillende redenen:

 1. Er is zichtbare schade aanwezig:
  Nebest doet onderzoek naar de oorzaak van de schade middels metingen aan de constructie om de oorzaak van de schade te achterhalen.
 2. Er is schade aanwezig, maar deze is niet zichtbaar:
  Een onderzoek naar niet zichtbare schade wordt dan uitgevoerd middels metingen aan de constructie.
 3. Er is (nog) geen schade aanwezig, maar deze kan in de toekomst wel ontstaan:
  Nebest voert onderzoek uit naar de mogelijkheid van toekomstige schade middels metingen aan de constructie. Deze metingen zijn er op gericht te bepalen of sprake is van schademechanismen die binnen 10 jaar tot schade zullen leiden.

Voorbeelden van dit soort onderzoeken zijn onderzoeken naar:

 • Carbonatatiegeïnitieerde corrosie
 • Chloridegeïnitieerde corrosie
 • ASR (alkali-silika-reactie)
 • Gevolgen van brand
 • Chemische aantasting zoals:
  • sulfaataantasting
  • biogene zwavelzuuraantasting


Restlevensduuronderzoek

Nebest voert restlevensduuronderzoek uit op basis van:

 • Gemeten chlorideprofielen
 • Gemeten carbonatatiediepte
 • Resultaten uit onderzoeken naar ASR
 • Chemische aantasting
 • Zwavelzuuraantasting
 • Brand


Lekkageonderzoek

Onderzoek naar lekkages in/aan:

 • Voegen
 • Dilataties
 • Gebouwen (gevels, kelders et cetera)
 • Tunnels
 • Vloeistofdichtvoorzieningen


Herstel- of onderhoudsadvies

Advisering over herstel:

 • Betontechnologisch
 • Materiaalkundig
 • Constructief

Herstel- of onderhoudsadviesproducten