Productgroep Onderzoek Beton heeft zich gespecialiseerd in het vergaren van kennis en inzicht in betonconstructies door het uitvoeren van (niet-)destructieve metingen / onderzoeken.

Kennis over en inzicht in (het ontstaan van) de bestaande en toekomstige (onderhouds)toestand, toegepaste materialen en aantastingmechanismen zijn onontbeerlijk om een uitspraak te kunnen doen over (onderdelen van) constructies.

Door het uitvoeren van (niet-)destructieve metingen / onderzoeken zijn wij in staat onze opdrachtgevers te voorzien van de door hen gevraagde gegevens op materiaalgebied in de breedste zin van het woord (denk daarbij in ieder geval aan beton, staal, metselwerk, hout, coating, zandcement en anhydriet). 

Naast het aanleveren van deze gegevens aan onze opdrachtgevers gebruiken de inspecteurs en adviseurs van productgroep Onderzoek Beton de resultaten als onderdeel van / input voor:

 • Schadeonderzoek
 • Restlevensduuronderzoek
 • Herstel- of onderhoudsadvies

Maar deze gegevens kunnen bijvoorbeeld ook door onze (of uw) constructeurs worden gebruikt voor (her)berekeningen.

Constructies (of onderdelen daarvan) waaraan productgroep Onderzoek Beton onderzoek verricht zijn onder andere:

 • Bruggen en viaducten
 • Plants
 • Riolen en rioolgemalen
 • Schoorstenen
 • Sluiscomplexen
 • Tunnels
 • Woningen en gebouwen
 • (Zee)steigers

Opdrachtgevers waarvoor wij deze werkzaamheden verzorgen zijn onder andere:

 • Aannemers
 • Industrie / petrochemie
 • Overheid
 • Particulieren
 • Projectontwikkelaars en vastgoedbeheerders
 • Provincies en gemeenten
 • VvE’s en woningbouwverenigingen
 • Waterschappen
 • AWZI’s, RWZI’s, drinkwaterbedrijven
 • Landelijk Register Gerechtelijk Deskundigen (LRGD)
 • Verzekeraars

Niet-destructief onderzoek

Productgroep Onderzoek Beton heeft zich gespecialiseerd in het uitvoeren van niet-destructief (of beperkt destructief) onderzoek om zoveel mogelijk informatie, kennis en inzicht te verkrijgen in (onderdelen van) objecten van beton worden zonder dit object te beschadigen of dit tot een minimum te beperken.


Destructief onderzoek

In een aantal gevallen is destructief onderzoek noodzakelijk. Productgroep Onderzoek Beton is ook daarin gespecialiseerd. In overleg met onze opdrachtgevers zullen wij het destructief onderzoek zodanig insteken dat de benodigde informatie wordt verkregen op basis van relevante steekproeven, waarbij de stabiliteit en veiligheid van constructies (of onderdelen daarvan) en de veiligheid van de gebruikers in acht wordt genomen.

Vaak zijn aan het beton andere materialen gelieerd. Denk daarbij aan staal, metselwerk, coating en/of hout. Onderzoek aan deze materialen worden door de daarvoor opgeleide specialisten uitgevoerd in combinatie met onderzoek aan het beton.

De onderzoeken beperken zich ook niet tot de altijd gangbare bereikbaarheid. Onze werkzaamheden vinden plaats op grote hoogte, in besloten ruimte maar ook onder de waterlijn


Schadeonderzoek

Een onderzoek naar schade wordt uitgevoerd om verschillende redenen:

 1. Er is zichtbare schade aanwezig:
  Nebest doet onderzoek naar de oorzaak van de schade door middel van metingen aan de constructie om de oorzaak van de schade te achterhalen.
 2. Er is schade aanwezig, maar deze is niet zichtbaar:
  Een onderzoek naar niet zichtbare schade wordt dan uitgevoerd door middel van metingen aan de constructie.
 3. Er is (nog) geen schade aanwezig, maar deze kan in de toekomst wel ontstaan:
  Nebest voert onderzoek uit naar de mogelijkheid van toekomstige schade door middel van metingen aan de constructie. Deze metingen zijn er op gericht te bepalen of sprake is van schademechanismen die binnen 10 jaar tot schade zullen leiden.

Voorbeelden van dit soort onderzoeken zijn onderzoeken naar:

 • Carbonatatiegeïnitieerde corrosie
 • Chloridegeïnitieerde corrosie
 • ASR (alkali-silika-reactie)
 • Gevolgen van brand
 • Chemische aantasting zoals:
  • sulfaataantasting
  • biogene zwavelzuuraantasting


Restlevensduuronderzoek (o.a. op basis van CUR-Aanbeveling 121)

Nebest voert restlevensduuronderzoek uit op basis van:

 • Gemeten chlorideprofielen
 • Gemeten carbonatatiediepte
 • Resultaten uit onderzoeken naar ASR
 • Chemische aantasting
 • Zwavelzuuraantasting
 • Brandaantasting


Herstel- of onderhoudsadvies

Op basis van het uitgevoerde (materiaalkundig) onderzoek kunnen wij een herstel- of onderhoudsadvies opstellen op basis van de door de opdrachtgever gestelde eisen.

Denk hierbij aan:

 • Gewenste levensduur
 • Onderhoudsvrije periode
 • Constructieve veiligheid
 • Gebruiksveiligheid

Het advies kunnen wij voor u verwoorden in bijvoorbeeld een projectspecifcatie, werkinstructie of bestek al dan niet in combinatie met een kostenraming.

Ook kunnen wij u als opdrachtgever ontzorgen door u te ondersteunen bij aanbesteding (infra), toezicht en controle tijdens uitvoering tot oplevering.

De kennis en ervaring van productgroep Onderzoek Beton is daarin speciaal gericht op betonherstel met inachtneming van o.a. BRL3201 (deel 1 en 2), CUR-Aanbeveling 45, CUR-Aanbeveling 118 en CUR-Aanbeveling 119.