De productgroep Onderhoudsanalyse levert beheer en onderhoudsadviezen. Dit doen wij zowel op de klassieke manier op basis van constateringen en hersteladviezen maar ook op basis van de risicogestuurd assetmanagement aanpak.

Nebest heeft jaren ervaring in het opstellen van beheer en onderhoudsadviezen en heeft hier dan ook uitgebreide en unieke praktijkervaring. 

Op basis van onze praktijkkennis helpen wij beheerders met het daadwerkelijk toepassen en optimaliseren van de beleidsplannen voor beheer en onderhoud. Indien beleid ontbreekt stellen wij dit ook op voor beheerders. Beheerders zijn hier in het algemeen overheden in de Benelux. Tegenwoordig zijn ook aannemers beheerder geworden onder invloed van de langdurige onderhoudscontracten. 

Beheer en onderhoud in de gehele levensfase

Beheer en onderhoud is niet alleen van belang voor bestaande objecten. Reeds tijdens de nieuwbouw moet er nagedacht worden over onderhoud, veiligheid en beschikbaarheid. Ook hier is het van belang de inzet van onze praktijkkennis waardevol in te zetten door het detecteren van risico’s in het ontwerp voor zowel de opdrachtgevers als de aannemers.

Integraal advies

Achter de verschillende risico’s voor beheer en onderhoud liggen oorzaken die technisch van aard zijn. Voor alle disciplines bieden wij technisch advies om tot de juiste oorzaak analyse te komen. Vanuit de productgroepen Onderzoek Beton en Inspectie worden gegevens verzameld die verder geanalyseerd kunnen worden in ons Laboratorium. Aanvulling is mogelijk met constructieve herberekeningen. Binnen de instandhouding combineren we alle input van de technisch specialisten tot een gedegen technisch advies voor langdurige instandhouding.

Instandhoudingsadviezen voor Rijkswaterstaat

De productgroep Onderhoudsanalyse is al sinds 2008 betrokken bij het ontwikkelen en uitvoeren van de instandhoudingsadviezen voor Rijkswaterstaat. In het begin met de Programmeringsinspecties voor de districten. Later voor de grote raamcontracten voor de Dienst Infrastructuur en Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud:

  • PPU-NAT (2009), Programmeringsinspecties Amsterdam Rijnkanaal.
  • Project Inspectieprogramma 2012 – Cluster Zuid.
  • Project Instandhoudingsadvisering Kunstwerken 2013-2015.
  • Project Instandhoudingsadvisering Kunstwerken 2020 (IAK2020).

Onderhoudsadvies

Wij bieden onderhoudsadvies voor alle mogelijke constructies binnen de infrastructuur en voor alle mogelijke disciplines. De benodigde onderhoudsmaatregelen kunnen worden voorzien van alle gegevens die nodig zijn voor het opstellen van een goed onderbouwde onderhoudsplanning. Zo bieden wij een integraal en compleet onderhoudsplan voor de instandhouding van uw kunstwerken.


Technisch advies

Bij het beheer en onderhoud van een areaal kunnen diverse technische vraagstukken ontstaan. Dit kunnen vraagstukken zijn naar aanleiding van aangetroffen schades, een grotere capaciteit die gewenst is of algemene vraagstukken die opduiken door nieuwe kennis. Over al deze specifieke onderwerpen adviseren wij u.

Multidisciplinaire aanpak

Nebest voert op het gebied van alle vakdisciplines nader onderzoek en inspecties uit en brengt aanvullend technisch advies uit. De basisvakdisciplines van Nebest zijn civiele techniek, elektrotechniek en werktuigbouwkunde. Onderhoudsanalyse bundelt deze disciplines tot een multidisciplinaire aanpak.

De onderwerpen waarop advies wordt uitgebracht zijn onder andere maar niet uitsluitend:

  • Conservering
  • Vermoeiing
  • Reparatietechnieken
  • Openbare verlichting
  • Staalproblematiek
  • Beheersplannen

Zit uw onderwerp er niet bij? Bel ons dan gerust en we helpen u graag.


Veiligheid

De productgroep Onderhoudsanalyse heeft veel ervaren specialis­ten op het gebied van beheer en onderhoud van infrastructuur. Veiligheid is bij onze klanten en in onze eigen organisatie een terugkerend thema.

Als Nebest zijn wij goed in de praktische aanpak. Het ophalen van informatie met inspecties en duidelijke adviezen. Zo verbinden wij voor beheerders de praktijk met de wetgeving. Denk hierbij aan de Zorgplicht, de Arbowet en de Machinerichtlijn.

Voor inspecties kunnen wij veilig en efficiënt werken door onze praktische vaardig­heden en middelen. Wij regelen vergunningen en toegang en bezitten bijvoorbeeld tablets met slimme inspectiesoftware en eigen PBM’s en vervoer voor al onze inspecteurs. Wij werken aan onder­houds- en veiligheidsanalyses met een team van werktuigbouwkundigen, elektrotechnici en civieltechnici.


RAMS-analyse

Als onderdeel van prestatiecontracten stellen beheerders eisen aan de prestatie van een kunstwerk. Het kunstwerk moet bijvoorbeeld altijd veilig, beschikbaar en betrouwbaar zijn voor de gebruikers. Ook de onderhoudbaarheid van het systeem moet goed zijn. Het is aan het projectteam om aan te tonen dat het kunstwerk voldoet aan de gestelde prestatie-eisen. Voor het aantonen van deze prestaties van het kunstwerk wordt een RAMS-analyse uitgevoerd.

Binnen moderne aanbestedingscontracten zoals D&C- en DBFM-contracten zijn prestatie-eisen steeds belangrijker. Het opstellen van de prestatie-eisen voorafgaand aan een aanbesteding is een kritische taak. Maar ook het aantoonbaar voldoen aan de prestatie-eisen is een uitdaging voor veel aannemers. Nebest kan zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers ontzorgen.

Door de ruime praktijkervaring in het beheer en onderhoud van multidisciplinaire kunstwerken is Nebest goed in het schakelen tussen projectleiders, beheerders, aannemers, ontwerpers en RAMS-specialisten. Hierdoor leveren de praktijkkennis en de analyse samen een bruikbaar resultaat.

Ook in het uitvoeren van veiligheidsanalyses is de productgroep Onderhoudsanalyse ervaren. De veiligheidsanalyse is niet alleen een prestatie-eis uit een contract maar ook een wettelijke verplichting. Veiligheid mag nooit alleen een set eisen zijn. Veiligheid moet meegenomen worden in het ontwerp van nieuwbouw en het onderhoud om te zorgen voor werkelijk veilige werkplekken. Onze praktijkervaring draagt bij in het omzetten van de regels naar daadwerkelijke veiligheid door middel van RI&E’s en de NEN 6787.

Naast het uitvoeren van een complete RAMS-analyse kan Nebest ook producttoetsen en advies verzorgen.