De productgroep Constructief houdt zich bezig met constructies en bouwconstructies van bouwwerken.

Bij civiele bouwwerken in de GWW-sector bestaan constructies vaak voor een groot deel uit dragende constructiedelen, denk aan de Zeelandbrug in de Oosterschelde of een kadeconstructie op de Maasvlakte. Een bouwconstructie is elk onderdeel van een bouwwerk dat bestemd is om belasting te dragen. Onder belasting wordt in dit verband verstaan elke oorzaak van kracht op of vervorming in de bouwconstructie. 

Binnen de productgroep Constructief valt een groot deel van de alledaagse civiele en bouwkundige bouwwerken, denk aan: bruggen, viaducten, duikers, sluizen, parkeergarages en grondkerende constructies (kademuren, beschoeiingen). Ook constructieve vraagstukken binnen de bouwkunde / utiliteitsbouw valt binnen ons werkgebied, bijvoorbeeld bepaling restdraagvermogen (bestaande) funderingen, constructieve veiligheid van uitkragende galerijen en balkonvloeren, aanrijdbeveiligingen, (voertuigkerende) leuningen, et cetera.

Gezien de historie van Nebest B.V. (inspectie en onderhoudsadviezen) ligt het zwaartepunt van de werkzaamheden op bestaande bouw en op verbouw (renovatie). Het laatste decennium is ook nieuwbouw aan het werkgebied toegevoegd, het betreft met name kleine tot middelgrote civiele bouwwerken.

Binnen de productgroep constructief kennen we de volgende producten:

 • Constructieve inspectie (CUR 117, onderdeel van categorie A1 of B2)
 • Constructief ontwerpen
 • Constructieve beoordeling:
  • Constructieve beschouwing (CUR 117, categorie C3)
  • Restlevensduurbepaling, onder andere op basis van NEN 8700 (CUR 117, categorie C4)
  • Verificatieberekening (CUR 117, categorie D3)
  • Advisering exceptioneel transport
  • Second opinion

Bij de constructieve beoordeling gaat het om bestaande constructie(s) of ontwerp(en). Bij constructief ontwerpen gaat het om nieuwbouw.


Constructieve inspectie

Bij bestaande bouwwerken en constructies kan getwijfeld worden aan de constructieve veiligheid (gebruiksveiligheid) ten aanzien van waargenomen schades en/of gewijzigd gebruik. Indien er wensen zijn ten aanzien van verbouw of renovatie kan het ook nodig zijn eerst een constructieve inspectie uit te voeren om de draagconstructie in kaart te brengen.

Soms zijn van bestaande objecten geen tekeningen meer beschikbaar, het uitvoeren van een inspectie door een constructeur heeft in dat opzicht meerwaarde omdat een constructeur het krachtenspel in de (bouw)constructie kan nagaan en de invloed van bepaalde schades op waarde kan oordelen.

Indien een herberekening, ook wel verificatieberekening genoemd, gewenst is kan op aanwijzing van de constructeur materiaalonderzoek worden uitgevoerd. Ook bij het constateren van schades aan dragende onderdelen kan materiaalonderzoek zinvol zijn. De resultaten van nader onderzoek worden gebruikt om de (constructieve) materiaaleigenschappen van dragende onderdelen te bepalen; deze gegevens kunnen door de constructeur worden gebruikt als input voor een constructieve beoordeling of een verificatieberekening.

Mogelijke doelen van constructieve inspectie:

 • Aanvulling op schouw (A1) of toestandsinspectie (B2)
 • Verificatie huidige constructie in relatie tot ontwerptekeningen
 • Beoordeling ernst van een schade (voor: hersteladvies / input voor verificatieberekening / second opinion)
 • Achterhalen schadeoorzaak, eventueel in combinatie met voorstel voor nader onderzoek (D1)


Constructieve beoordeling

De aanleiding voor een constructieve beoordeling kan zijn het bereiken van de oorspronkelijke ontwerplevensduur, de aanwezigheid van schades, blootstelling aan brand of brandschade, (gewenste) aanpassingen aan de constructie, wijziging van belastingen en verkeersbelastingen, advies vanuit inspectierapportage (derden). Denk aan bijvoorbeeld het wijzigen van de vloerbelasting in een pand in verband met een veranderd gebruik van kantoorfunctie naar winkelfunctie, of het wijzigingen van de wegindeling op een kunstwerk of de aanvraag voor een exceptioneel transport.

In alle gevallen geldt dat het zinvol is om eerst na te gaan of er nog ontwerpdocumenten (bestek, berekeningen en tekeningen) van een bouwwerk of constructie beschikbaar zijn alvorens een constructieve beoordeling uit te voeren.


Constructief ontwerpen

Voor infrastructurele bouwwerken en constructies levert Nebest integrale diensten en producten voor nieuwbouw en renovatie (verbouw). Voor de productgroep constructief omvat dit met name andere: inventarisatieonderzoek, variantenstudie en de engineering / ontwerp. Voor het ontwerpniveau wordt onderscheidt gemaakt in schetsontwerp, voorlopig ontwerp of referentieontwerp, definitief ontwerp en besteksontwerp. Op basis van hoeveelheden en bepaalde werkzaamheden is het mogelijk om een SSK-raming of directieraming op te stellen.

De collega’s van de productgroep ‘contracten en aanbesteden’ kunnen aansluitend naar wens een advies geven over de juiste contractvorm en eveneens het contract verzorgen. Levering van directie en toezicht of contractmanagement valt ook binnen ons dienstenpakket.

Binnen constructief ontwerpen gaat het om het ontwerpen, realiseren, renoveren (verbouwen) en de instandhouding van nieuwe en bestaande bouwwerken. Voor de geotechnische aspecten binnen het ontwerpproces of bij verificatieberekeningen en beoordelingen wordt nauw samengewerkt met Geobest B.V., dit om tot een optimaal advies te komen, ook voor wat betreft de fundering van kunstwerken.

Het gaat hierbij met name om:

 • Vaste bruggen
 • Viaducten
 • Onderdoorgangen
 • Duikers
 • Overkluizingen
 • Geluidsschermen
 • Tunnels en tunnelbakconstructies
 • Bouwkuipen
 • Kademuren, loswallen en beschoeiingen
 • Remmingwerken

  MSc Engineering confidence in construction rekensoftware RFEM


  Nebest gebruikt de rekensoftware RFEM voor de sterkteberekeningen. De rekensoftware wordt ondersteunt door MSc Engineering.