De productgroep Constructief houdt zich bezig met constructies en bouwconstructies van bouwwerken.

Bij civiele bouwwerken in de GWW-sector bestaan constructies vaak voor een groot deel uit dragende constructiedelen, denk aan de Zeelandbrug in de Oosterschelde of een kadeconstructie op de Maasvlakte. Een bouwconstructie is elk onderdeel van een bouwwerk dat bestemd is om belasting te dragen. Onder belasting wordt in dit verband verstaan elke oorzaak van kracht op of vervorming in de bouwconstructie. 

Binnen de productgroep Constructief valt een groot deel van de alledaagse civiele en bouwkundige bouwwerken, denk aan: bruggen, viaducten, duikers, sluizen, parkeergarages en grondkerende constructies (kademuren, beschoeiingen). Ook constructieve vraagstukken binnen de bouwkunde / utiliteitsbouw valt binnen ons werkgebied, bijvoorbeeld bepaling restdraagvermogen (bestaande) funderingen, constructieve veiligheid van uitkragende galerijen en balkonvloeren, aanrijdbeveiligingen, (voertuigkerende) leuningen, et cetera.

Gezien de historie van Nebest B.V. (inspectie en onderhoudsadviezen) ligt het zwaartepunt van de werkzaamheden op bestaande bouw en op verbouw (renovatie). Het laatste decennium is ook nieuwbouw aan het werkgebied toegevoegd, het betreft met name kleine tot middelgrote civiele bouwwerken.

Binnen de productgroep constructief kennen we de volgende producten:

 • Constructieve inspectie (CUR 117, onderdeel van categorie A1 of B2)
 • Constructief ontwerpen
 • Constructieve beoordeling:
  • Constructieve beschouwing (CUR 117, categorie C3)
  • Restlevensduurbepaling, onder andere op basis van NEN 8700 (CUR 117, categorie C4)
  • Verificatieberekening (CUR 117, categorie D3)
  • Advisering exceptioneel transport
  • Second opinion

Bij de constructieve beoordeling gaat het om bestaande constructie(s) of ontwerp(en). Bij constructief ontwerpen gaat het om nieuwbouw.


Constructieve inspectie

Bij bestaande bouwwerken en constructies kan getwijfeld worden aan de constructieve veiligheid (gebruiksveiligheid) ten aanzien van waargenomen schades en/of gewijzigd gebruik. Indien er wensen zijn ten aanzien van verbouw of renovatie kan het ook nodig zijn eerst een constructieve inspectie uit te voeren om de draagconstructie in kaart te brengen.

Soms zijn van bestaande objecten geen tekeningen meer beschikbaar, het uitvoeren van een inspectie door een constructeur heeft in dat opzicht meerwaarde omdat een constructeur het krachtenspel in de (bouw)constructie kan nagaan en de invloed van bepaalde schades op waarde kan oordelen.

Indien een herberekening, ook wel verificatieberekening genoemd, gewenst is kan op aanwijzing van de constructeur materiaalonderzoek worden uitgevoerd. Ook bij het constateren van schades aan dragende onderdelen kan materiaalonderzoek zinvol zijn. De resultaten van nader onderzoek worden gebruikt om de (constructieve) materiaaleigenschappen van dragende onderdelen te bepalen; deze gegevens kunnen door de constructeur worden gebruikt als input voor een constructieve beoordeling of een verificatieberekening.

Mogelijke doelen van constructieve inspectie:

 • Aanvulling op schouw (A1) of toestandsinspectie (B2)
 • Verificatie huidige constructie in relatie tot ontwerptekeningen
 • Beoordeling ernst van een schade (voor: hersteladvies / input voor verificatieberekening / second opinion)
 • Achterhalen schadeoorzaak, eventueel in combinatie met voorstel voor nader onderzoek (D1)


Constructieve beoordeling

De aanleiding voor een constructieve beoordeling kan zijn het bereiken van de oorspronkelijke ontwerplevensduur, de aanwezigheid van schades, blootstelling aan brand of brandschade, (gewenste) aanpassingen aan de constructie, wijziging van belastingen en verkeersbelastingen, advies vanuit inspectierapportage (derden). Denk aan bijvoorbeeld het wijzigen van de vloerbelasting in een pand in verband met een veranderd gebruik van kantoorfunctie naar winkelfunctie, of het wijzigingen van de wegindeling op een kunstwerk of de aanvraag voor een exceptioneel transport.

In alle gevallen geldt dat het zinvol is om eerst na te gaan of er nog ontwerpdocumenten (bestek, berekeningen en tekeningen) van een bouwwerk of constructie beschikbaar zijn alvorens een constructieve beoordeling uit te voeren.

Constructieve beschouwing

Bij de constructieve analyse of een schadeanalyse wordt op basis van kenmerken van de constructie, bekende ontwerpgegevens, vuistregels en expert judgement een oordeel over de constructie gegeven. Bij een beschouwing worden geen (her)berekeningen uitgevoerd. Wel kan de constructieve beschouwing een risicoanalyse en risicoscore bevatten, dit kan een eigen risicomodel zijn of een beoordelingsmodel van derden, bijvoorbeeld het CRIAM van Rijkswaterstaat; zie verder categorie C3 van de CUR 117.
Beoordeling bestaande bouwwerken
 

Restlevensduur

De vraag kan ontstaan wat de restlevensduur is van een constructie, door bijvoorbeeld geconstateerde gebreken en het nut van herstel (investering), het naderen van de (theoretische) ontwerplevensduur, bij een functiewijziging, bij gewijzigde belastingen en/of verkeersbelastingen, et cetera.

Voor de definitie van restlevensduur kan worden aangehouden: “Resterende periode gedurende welke een constructie of deel daarvan voldoet aan een constructief betrouwbaarheidsniveau conform de NEN 8700 met inachtneming van regulier onderhoud, zonder ingrijpende maatregelen.”

Bij het vraagstuk ten aanzien van de restlevensduur dient er in basis rekening te worden gehouden met twee aspecten:

 • De toestand van de constructiematerialen en het degradatieproces
 • De constructieve veiligheid en restlevensduur

Door herstelwerkzaamheden aan objecten uit te voeren kan een object nagenoeg eindeloos in stand worden gehouden. Wanneer een asset zijn levensduur heeft bereikt hangt af van de doelstellingen van de eigenaar en/of beheerder, deze bepalen of een object zijn economische of technische levensduur heeft bereikt. Voor assets in de openbare ruimte is dit vaak niet binnen strakke kaders aangegeven vanwege de maatschappelijke en politieke aspecten die spelen bij vervanging of groot onderhoud.

Voor een bouwconstructie kan op basis van de dimensionering en materiaaleigenschappen een herberekening worden uitgevoerd. Bij deze herberekening wordt een referentieperiode (= restlevensduur) bepaald, dit is de periode waarbinnen de constructie met een bepaalde zekerheid weerstand moet kunnen bieden tegen de optredende belastingen.

Indien constructieve gegevens ontbreken, kan nader onderzoek worden uitgevoerd en kan een herberekening, ook wel verificatieberekening genoemd, worden uitgevoerd. Bij de herberekening wordt gerekend met de huidige constructieve normen (eurocodes) en richtlijnen in combinatie met de NEN 8700-normserie.

Bij oudere, binnenstedelijke kademuren en industriële kademuren, waar vaak gegevens van de constructie en de fundering ontbreken wordt met behulp van Nebest Duikinspectie B.V. de toestand van de paalfundering of de (stalen) damwanden onder water in kaart gebracht. Met behulp van houtmonsteranalyse en staaldiktemetingen kan soms op basis van materiaaldegradatie en materiaalafname al een uitspraak worden gedaan over de restlevensduur
Definitie Restlevensduur

 

Verificatieberekening

Bij het uitvoeren van een verificatieberekening is tevens de aanbeveling om altijd een toestandsinspectie of constructieve inspectie uit te voeren aan de bestaande constructie door de constructeur die ook betrokken is bij de berekening of de beoordeling van het bouwwerk / de constructie.

Naast het verifiëren of er wel/geen constructieve afwijkingen en/of gebreken aanwezig zijn die dienen te worden meegenomen in de berekening, kan (indien ontwerpdocumenten aanwezig zijn) de geometrie van het object worden gecontroleerd op afwijkingen ten opzichte van het ontwerp. Zie ook Rijkswaterstaat Technisch Document (RTD 1006:2013) “Richtlijnen Beoordeling Kunstwerken” paragraaf 1.11 lid B en C voor een nadere onderbouwing.

Advisering exceptionele transporten

De RDW is de centrale ontheffingverlener voor exceptioneel transport, ook wel bijzonder en zwaar transport genoemd. Hier wordt een aanvraag ingediend, zie bijvoorbeeld https://dwo.rdw.nl, deze aanvraag komt als het goed is bij de afdeling vergunningen terecht van de betreffende wegbeheerder.

Indien van (oudere) kunstwerken geen verkeersklasse of ontwerpuitgangspunten bekend zijn, is het mogelijk om een rekensheet op te stellen voor snelle en eenvoudige toetsing van een kunstwerk op belasting door bijzondere voertuigen.

Deze rekensheet is gebaseerd op het opstellen van zogenoemde invloedslijnen voor de relevante delen van de bovenbouw van het kunstwerk. Door de invloedslijn in een rekenblad te zetten, kan automatisch voor meerdere voertuigposities worden gezocht naar de maatgevende positie en optredende krachten. De optredende krachten worden getoetst aan de vooraf bepaalde capaciteit van het brugdek.

De rekensheet komt in beheer van de beheerder van het kunstwerk. De enige parameter die per aanvraag in de rekensheet moet worden ingevoerd is de aslastconfiguratie van het bijzondere transport.

 Second Opinion

Naast het uitvoeren van onderzoeken aan bestaande bouwwerken en het ontwerpen van nieuwe constructies, voeren wij ook toetsingen uit op constructieve ontwerpen.

 


Constructief ontwerpen

Voor infrastructurele bouwwerken en constructies levert Nebest integrale diensten en producten voor nieuwbouw en renovatie (verbouw). Voor de productgroep constructief omvat dit met name andere: inventarisatieonderzoek, variantenstudie en de engineering / ontwerp. Voor het ontwerpniveau wordt onderscheidt gemaakt in schetsontwerp, voorlopig ontwerp of referentieontwerp, definitief ontwerp en besteksontwerp. Op basis van hoeveelheden en bepaalde werkzaamheden is het mogelijk om een SSK-raming of directieraming op te stellen.

De collega’s van de productgroep ‘contracten en aanbesteden’ kunnen aansluitend naar wens een advies geven over de juiste contractvorm en eveneens het contract verzorgen. Levering van directie en toezicht of contractmanagement valt ook binnen ons dienstenpakket.

Binnen constructief ontwerpen gaat het om het ontwerpen, realiseren, renoveren (verbouwen) en de instandhouding van nieuwe en bestaande bouwwerken. Voor de geotechnische aspecten binnen het ontwerpproces of bij verificatieberekeningen en beoordelingen wordt nauw samengewerkt met Geobest B.V., dit om tot een optimaal advies te komen, ook voor wat betreft de fundering van kunstwerken.

Het gaat hierbij met name om:

 • Vaste bruggen
 • Viaducten
 • Onderdoorgangen
 • Duikers
 • Overkluizingen
 • Geluidsschermen
 • Tunnels en tunnelbakconstructies
 • Bouwkuipen
 • Kademuren, loswallen en beschoeiingen
 • Remmingwerken

  MSc Engineering confidence in construction rekensoftware RFEM


  Nebest gebruikt de rekensoftware RFEM voor de sterkteberekeningen. De rekensoftware wordt ondersteunt door MSc Engineering.