Door de aanwezigheid van chloride kan wapening gaan corroderen. Corroderen van wapening door chloriden gaat gepaard met zogenaamde putcorrosie. Bij deze vorm van corrosie is er geen sprake van expansie van de wapening. Een waarschuwende werking van het corrosieproces door scheuren en losse schollen in het beton, is er niet.

Om de kans op chloridegeïnitieerde schade te kunnen beoordelen, is het belangrijk de aanwezigheid van chloride in het beton vast te stellen. Het Nebestlaboratorium voert deze werkzaamheden uit volgens een van BSW 96-01 afgeleide, eigen methode, de ISESAM-methode.  

Voor de beproevingen zijn kernen of boorpoedermonsters uit de constructie benodigd. Ter voorbereiding wordt een betonmonster, in geval van betonkernen, in schijven gezaagd, gedroogd en gebroken tot analysefijnheid. Bij poedermonsters is, afgezien van drogen, geen voorbehandeling nodig.

De  monsters worden ingewogen en ontsloten met salpeterzuur. Direct na het toevoegen van het zuur wordt  de cementsoort (hoogoven- of portlandcement) middels een aantoningsreactie vastgesteld.

Met behulp van een ion selectieve en referentie-electrode wordt het gehalte aan chloride gemeten. Uit de vloeistof wordt een kleine hoeveelheid verdund met een zuuroplossing, tot een volume van 100 ml. In deze verdunde oplossing wordt met behulp van een AAS (Atomaire Absorptie Spectrometer) het calciumgehalte gemeten. Uit het calciumgehalte wordt het cementgehalte berekend.

Uit de resultaten van deze bepalingen, soort cement, hoeveelheid chloride en hoeveelheid calcium, wordt de totale hoeveelheid chloride op cementgewicht berekend.

Wanneer het gehalte aan chloride boven de kritische grens (> 0,4 %m/m) ligt, is de kans op chloridegeïnitieerde wapeningscorrosie aanwezig. Het optreden van schade is echter niet uitsluitend afhankelijk van de aanwezigheid van chloride. Ook alkaliteit (in verband met carbonatatie) en porositeit van het beton, beschikbaarheid van vocht en zuurstof zijn belangrijke factoren. 

Eventuele herstelmaatregelen kunnen bestaan uit het aanbrengen van kathodische bescherming, of saneren van chloridebelast beton.

Fotoalbum

Deze producten maken gebruik van de Chloridegehalte