De bouwregelgeving ten aanzien van brandveiligheid is in de loop der tijd ingrijpend veranderd. Hierdoor is het goed mogelijk dat een bestaand pand niet meer volledig voldoet aan de brandveiligheidseisen vanuit het Bouwbesluit of andere regelgeving. Een gebouweigenaar blijft echter vaak wel verantwoordelijk voor de (brand)veiligheid van de gebruikers. Daarom is het noodzakelijk dat een periodieke controle op de brandveiligheid van een pand wordt uitgevoerd.

Om te voorkomen dat in geval van brand in een woning de brand zich uitbreidt naar de buren, stelt het Bouwbesluit eisen aan de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) tussen twee woningen. Deze eisen komen erop neer dat een brand in een woning zich gedurende een bepaalde tijd niet mag uitbreiden naar andere woningen. Voor bestaande woningen geldt een lichtere eis dan voor nieuwbouw, maar er zijn wel degelijk eisen!

Veel steenachtige muren zullen op zich gemakkelijk aan de eisen voldoen. Echter, aansluitingen van wanden op bijvoorbeeld daken, kanalen en deuren vormen zwakke schakels die de brandwerendheid van een brandscheiding tenietdoen. Ook is de brandoverslag tussen daken van verschillende panden vaak niet conform de regelgeving uitgevoerd en vormen zodoende een risico voor uitbreiding van brand (en de bijbehoren­de aansprakelijkheid).

Nebest kan met betrekking tot brandveiligheid van de woongebouwen inzicht verschaffen in de huidige staat door het uitvoeren van een brandscan.

De focus bij een dergelijke brandscan is gericht op:

  • Standbepaling van brandscheidingen.
  • Inventarisatie van brandgevaarlijke materialen.
  • Beoordelen van risico op brandoverslag.
  • Voorstellen van praktische aanpassingen bij geconstateerde gebreken.

Fotoalbum

Deze producten maken gebruik van de Brandveiligheid: Bestaande bouw