De productgroep Bouwkunde van Nebest wordt benaderd voor vraagstukken op het gebied van materiaalonderzoek, advisering, projectbegeleiding en duurzaamheid. Zowel voor woongebouwen als utilitaire bouwwerken wordt Nebest door verschillende partijen (overheden, ontwikkelaars, architecten, aannemers maar ook particulieren) ingeschakeld op basis van betrouwbaarheid en deskundigheid.

Ons advieswerk voeren wij uit op basis van de ruime ervaring en specialistische kennis van onze collega's. Advisering gaat altijd gepaard met een dosis gezond verstand, waarbij te allen tijde rekening wordt gehouden met het oorspronkelijk beoogde doel van het te onderzoeken object.

Instrumenten die Nebest hanteert bij het uitvoeren van deze werkzaamheden zijn onder andere:

 • Vigerende wet- en regelgeving
 • Technische normen
 • Richtlijnen
 • Vakpublicaties
 • Enzovoort

Onze specifieke kennis op het gebied van bouwgebreken, schadeherstel, kwaliteitstoetsen en technische standbepaling van bouwwerken wordt gevoed, gestaafd en gesterkt door specialistisch materiaalkundig onderzoek in ons eigen laboratorium. Ook beschikken onze collega's in het veld over geavanceerde meetapparatuur die de unieke materiaaleigenschappen van te onderzoeken bouwdelen in beeld kunnen brengen. Als Nebest gaan wij verder waar anderen stoppen en bieden onze klanten praktische antwoorden op hun vaak (technisch en financieel) prangende vragen.


Constructieve veiligheid

Als onafhankelijke partner biedt Nebest woningcorporaties, verenigingen van eigenaren en gebouweigenaren, mogelijkheden voor het complete onderzoek.  Hierbij kan onder andere worden gedacht aan: archiefonderzoek, inspectie, metingen, laboratoriumonderzoek en constructieve beoordeling met, indien noodzakelijk, een plan van aanpak en aanbevelingen voor een duurzaam herstel.

Constructieve veiligheidproducten


Betononderzoek

Voor veel gebouwen met enige ouderdom, blijkt het onderhoud aan de betonconstructie één van de grootste kostenposten in het meerjarenonderhoudsplan  (MJOP).

Herstel van betonschade, als gevolg van corroderende wapening, wordt vaak uitgevoerd door gespecialiseerde bedrijven. Uit een Europees onderzoek blijkt dat de faalkans van betonherstel binnen 10 jaar circa 50% is. Voor Nederland geldt een vergelijkbare faalkans.

Betononderzoekproducten


Brandveiligheid, Brandwerendheid

De bouwregelgeving ten aanzien van brandveiligheid is in de loop der tijd ingrijpend veranderd. Hierdoor is het goed mogelijk dat een bestaand pand niet meer volledig voldoet aan de brandveiligheidseisen vanuit het Bouwbesluit of andere regelgeving. Een gebouweigenaar blijft echter vaak wel verantwoordelijk voor de (brand)veiligheid van de gebruikers. Daarom is het noodzakelijk dat een periodieke controle op de brandveiligheid van een pand wordt uitgevoerd.

Nebest kan met betrekking tot brandveiligheid van de woongebouwen inzicht verschaffen in de huidige staat door het uitvoeren van een brandscan.

 • Brandveiligheid: Bestaande bouw
 • Brandveiligheid: Ontwerpcontrole


Constructieve analyse bestaande constructies

Ons land kent een grote voorraad aan bestaande (gebouw)constructies. Veelal zijn deze ontworpen met als uitgangspunt een levensduur van 50 jaar en een vooraf bepaald gebruiksdoel (wonen, werken, zorg en verkeer).

In geval van herbestemming, verandering van functie of schadeonderzoek is een constructieve herbeoordeling vaak nodig. Inzicht in de bouwkundige opzet, constructiewijze en detaillering is daarbij een vereiste.

Daarnaast blijkt, bijvoorbeeld in geval van herbestemming, de constructie vaak leidend voor de haalbaarheid van een plan. Het vroegtijdig laten uitvoeren van een eerste constructieve analyse voorkomt faalkosten ten gevolge van verkeerd genomen uitgangspunten.

Nebest heeft de expertise in huis om aan de hand van een constructieve beoordeling een uitspraak te doen met betrekking tot de constructieve veiligheid. Tevens kunnen we voor u de mogelijkheden onderzoeken met betrekking tot herbestemming, verandering van functie of uitbreiding. Het ontwerpen van constructieve oplossingen voor het herstel of de complete engineering voor een herbestemming behoort eveneens tot de mogelijkheden.

Wanneer er weinig of geen gegevens van de bestaande constructie beschikbaar zijn hebben we de mogelijkheid gebruik te maken van onze expertise met betrekking tot nader onderzoek aan de constructieve elementen van een gebouw. Daarbij kan eveneens inzicht worden verkregen met betrekking tot aantastings- en verouderingsmechanismen.

Minstens zo belangrijk als de constructieve veiligheid is de constructieve duurzaamheid en een gedegen advies met betrekking tot onderhoud aan een constructie. Ook hierin kunnen we u adviseren.

Het multidisciplinaire karakter van Nebest maakt dat wij de partner zijn voor uw constructieve vraagstukken in de bestaande gebouwde omgeving.


Haalbaarheidsonderzoeken

Wanneer het door uitgebreid technisch onderzoek duidelijk is geworden dat een bestaande thermische schil in een dusdanige staat verkeert dat de kosten voor herstel zeer hoog worden kan er worden overwogen de thermische schil te amoveren en nieuwbouw (gevel en dak) te realiseren. Welke keuzes hierbij het meest passend zijn kan in een aantal verschillende scenario’s worden uitgewerkt ter vergelijking.

Haalbaarheidsonderzoekenproducten


Bouwfysisch onderzoek en advies

Veel bestaande complexen komen in aanmerking voor groot onderhoud of herbestemming. Maatregelen om de energieprestatie te verbeteren zijn hierbij essentieel. De bouwwijze kan hierbij bepalend zijn voor de meest geschikte isolatiemethode en risico’s met betrekking tot koudebruggen. De wijze van bouwen in de jaren vijftig, zestig en zeventig kenmerkt zich namelijk door diverse onvolkomenheden in de thermische schil (buitengevel, vloer en dak).

Naast een besparing van energie kunnen isolerende maatregelen negatieve effecten veroorzaken zoals vochtproblemen of schimmelgroei.

Om zicht te krijgen op de bouwfysische staat van de gebouwschil biedt Nebest onder meer de volgende specialistische onderzoeken aan:

 1. Thermografische opnamen
 2. 3D-koudebrugberekeningen
 3. Dampstroomberekeningen (methode Glaser)

Deze onderzoeken gaan idealiter gepaard met een archiefonderzoek naar de oorspronkelijk ontworpen principedetaillering van de gevel en een destructief onderzoek op koudebrugverdachte locaties. Door destructief onderzoek wordt de werkelijk gerealiseerde situatie geverifieerd met de bestaande principedetails. Zo nodig worden deze principedetails aangepast. Eventuele risico’s met betrekking tot condens- of schimmelvorming worden vooraf inzichtelijk gemaakt op basis van betrouwbare berekeningen.

Daarnaast worden de risico’s op vocht- en schimmel­vorming bepaald door het binnenklimaat. Ook hierin adviseren de specialisten van Nebest, bijvoorbeeld in relatie tot de ventilatie-eisen in nieuwbouw en bestaande bouw.


Vochtonderzoek

Wanneer problemen met overmatig vocht of lekkages zich voordoen is er veelal langere tijd al sprake van een gebrek aan de bouwkundige constellatie van het bouwelement in de directe omgeving van de locatie waar de negatieve effecten gerelateerd aan vocht  zich manifesteren. 

 Mogelijk dat er in een dergelijk geval sprake is van een bouwfysische omissie in de constructie (inwendige condensatie), dat de materialisatie van de constructie ondeugdelijk is of dat de bouwkundige detaillering niet toereikend is om vocht te weren en/of op de juiste manier af te voeren.

Productgroep Bouwkunde biedt haar opdrachtgevers bij lastige problemen met vocht een goed gestructureerde wijze van onderzoek aan. Met deze werkwijze beogen wij de oorzaak van het probleem te achterhalen en te komen tot een oplossing verwoord in een praktisch hersteladvies en kwaliteitsborging bij herstel.


Schadeonderzoek

Zichtbare schades aan bouwdelen en materialen betekenen vaak een directe afname van de esthetische waarde van een bouwwerk. Daarbij zijn dit tekenen dat er ergens in de nabijheid van de zichtbare schade sprake is van een gebrek aan de samenstelling, detaillering of uitvoering van het bouwdeel.  In het meest ongunstige geval, wanneer er niet juist wordt gehandeld, kan dit zelfs leiden tot gevaarlijke situaties.

Nebest is expert op het gebied van schadeonderzoek en het afgeven van bijpassende praktische hersteladviezen met bijbehorende kostenramingen. Om een onderzoeksproject naar schades op de juiste wijze aan te pakken maken wij onderscheid in twee types schades:

 • Bouwkundige schades
 • Constructieve schades

Dit onderscheid wordt gemaakt om de vaak hoge complexiteit van de materie direct goed binnen onze organisatie te kanaliseren en het probleem door de juiste experts te laten onderzoeken. Zo worden langdurige onderzoekstrajecten vermeden en faalkosten voorkomen.

Een onderzoekstraject wordt altijd gestart met het opzetten van een plan van aanpak waarbij, indien direct al mogelijk, kosten voor het noodzakelijke onderzoek worden opgegeven. Vaak biedt Nebest haar klanten een gefaseerde aanpak aan die vooraf gezamenlijk wordt doorgesproken. Een gefaseerde aanpak behelst dan allereerst beperkt onderzoek waarna, indien echt noodzakelijk en gewenst, de vervolgonderzoeken stapsgewijs in diepgang, impact en kwantiteit kunnen toenemen.  Dit alles om de oorzaak van de betreffende schades (en/of ongemakken) uiteindelijk te achterhalen en praktische oplossingen te kunnen adviseren.


Second opinion

De productgroep Bouwkunde van Nebest heeft een ruime ervaring op het gebied van bouwkundig materiaalonderzoek, advisering, projectbegeleiding en duurzaamheid. Zowel op het gebied van woningbouw als utilitaire werken worden wij door alle grote partijen (overheden, ontwikkelaars, architecten, aannemers en particulieren) als vaste betrouwbare partner ingeschakeld voor deskundig advies en projectbegeleiding. Onze vakspecialisten worden echter ook met enige regelmaat betrokken bij geschillen en arbitragezaken als getuige deskundigen.

Technische beoordelingen, second opinions of contra-expertises voeren wij in eerste instantie uit op basis van de zeer aanzienlijke technische ervaring en de aanwezige specialistische kennis van onze collega's. Instrumenten die deze medewerkers hanteren bij het uitvoeren van deze werkzaamheden zijn oa; normen, richtlijnen, wet en regelgeving, sbr-publicaties, CUR-publicaties, contractstukken (bestekken), duurzaamheidsmaatlatten, relevante vakliteratuur, enz. De specifieke kennis op het gebied van bouwgebreken, schades, kwaliteitstoetsen en technische beoordelingen van bouwwerken wordt daarbij nog gevoed, gestaafd en gesterkt door de mogelijkheid om buiteninspecteurs onderzoek ter plaatse te laten verrichten en in ons eigen laboratorium specialistisch materiaalkundig onderzoek uit te laten voeren.

Spiegeling aan bovengenoemde eisen, documenten en inspectieresultaten gaat altijd gepaard met een dosis gezond (technisch) verstand. Er wordt te allen tijde rekening gehouden met het oorspronkelijk beoogde doel van de partijen.


Standbepaling

Wanneer men plannen heeft tot renovatie of herbestemming van vastgoed dan is het een must om de huidige technische staat van een object onomstotelijk vast te leggen. Men dient te weten wat men daadwerkelijk  in handen heeft om een aanpassingsproject of revitalisering succesvol te kunnen volbrengen.

Ook wanneer men voornemens is nabij een bestaand pand bouwactiviteiten te gaan uitvoeren is het verstandig de staat van het object voorafgaand, tijdens en na de bouwactiviteiten vast te leggen. Hiermee wordt veel helderheid geboden en voorkomt men lange juridische procedures achteraf.

Een op juiste wijze vastgestelde technische staat van een object vormt de betrouwbare gedocumenteerde basis bij elke technische verandering die een object ondergaat. De productgroep Bouwkunde heeft veel ervaring met het uitvoeren van nul-, tussen-, en eindstandmetingen voor diverse projecten.

Om de staat van een object vast te leggen wordt het volledige exterieur evenals alle ruimten van het interieur in de opname betrokken. De opnamen worden zo veel als mogelijk systematisch uitgevoerd vol­gens een per object herhalende methodiek. Zodoende wordt er (ook voor de toekomst) een eenduidig beeld vastgesteld van de aangetroffen staat van het betreffende pand. Wanneer er waarde aan wordt gehecht dat de waarnemingen tijdens de standbepaling ook als juridische stukken kunnen dienen in de toekomst biedt Nebest haar klanten de mogelijkheid de rapportages en foto’s notarieel vast te laten leggen.