Volgens de Arbowet is een beheerder van een kunstwerk verantwoordelijk voor een veilige werkplek. Een brug, sluis, stuw, pompgemaal, kering of ander object moet aantoonbaar veilig zijn. Voor alle gebruikers.

Een belangrijke eis vanuit de Arbowet is het aantoonbaar hebben uitgevoerd van een ‘risico-inventarisatie en -evaluatie’, ook wel een RI&E genoemd. Ook moet een beheerder een Plan van Aanpak maken op basis van deze RI&E. Nebest heeft veel ervaring in het opstellen van RI&E’s en bijbehorend Plan van Aanpak. Ook meerjarenbegrotingen kunnen hierbij geleverd worden. Een andere eis vanuit de Arbowet is dat opgestelde RI&E’s worden getoetst door een hogere veiligheidskundige. Indien gewenst kan Nebest de RI&E’s ook gevalideerd leveren.

In een RI&E Arbowet wordt het object beoordeeld op de veiligheid en worden alle risico’s vastgelegd. Nebest is dankzij multidisciplinaire teams in staat om niet alleen vaste objecten alsook beweegbare kunstwerken te beoordelen (werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties/machines).

Nebest heeft ruime ervaring in het uitvoeren van deze RI&E’s middels een inspectie op locatie. Hierbij worden de risico’s met duidelijke foto’s en risicoscores vastgelegd. Dankzij inspectieapparatuur als tablets kunnen wij onze RI&E efficiënt uitvoeren. Daarnaast kunnen wij u ook adviseren over de te nemen maatregelen op basis van de geconstateerde risico’s. Als laatste kunnen wij ook de RI&E’s met validatie van een hogere veiligheidskundige leveren, zodat u aan alle eisen vanuit de Arbowet voldoet.

De RI&E’s worden doorgaans periodiek uitgevoerd. De Arbowet schrijft geen standaardtermijnen voor wanneer u een nieuwe RI&E moet (laten) uitvoeren, maar eist dat de RI&E ‘actueel’ is. Over wat dit in de praktijk betekent kunnen wij u adviseren.

Voor bepaalde situaties en werkzaamheden binnen projecten is soms extra aandacht voor veiligheid nodig. Bijvoorbeeld bij besloten ruimtes of voor de constructieve veiligheid. Of bij werken op hoogte. Nebest kan u als adviesbureau helpen met het opstellen van veiligheidsplannen, taakrisicoanalyses en V&G-plannen, of het toetsen hiervan.

Fotoalbum

Deze producten maken gebruik van de Arbowet