7 juli 2021

Met de publicatie van haar CO2-emissies over 2020 geeft Nebest Adviesgroep B.V. inzicht in de doelstellingen en voortgang van de CO2-emissiereductie over het jaar 2020.

Voortgang CO2-emissiereductie

Over 2020 heeft Nebest 846 ton CO2 uitgestoten door activiteiten gerelateerd aan scope 1 en 2 ten opzichte van 1.151 ton in 2019, 1.193 ton in 2018 en 1.182 ton in 2017.

Een uitgebreider overzicht is terug te vinden in de CO2-emissierapportage.

Tussen 2017 en 2020 is het aantal fte (+15%) gestegen en de uitstoot gedaald (-28%). De uitstoot per fte is dus ook afgenomen. Over 2020 laten de cijfers een afname van de CO2-uitstoot per fte zien voor elke emissiestroom.

CO2-emissies per fte vanaf basisjaar (2017)

CO2-emissies per fte vanaf basisjaar 2017

 

 

De daling in alle emissies zit met name in de coronapandemie. Vanwege de coronapandemie hebben onze medewerkers veel meer thuisgewerkt waardoor er minder verkeersbewegingen hebben plaatsgevonden en minder energieverbruik op kantoor nodig is geweest.

Daarnaast zijn de CO2-emissies voor de werkplek (gas- en elektriciteitsverbruik) verschoven van kantoor naar de thuiswerkplek. Hier heeft Nebest weinig tot geen invloed op. De inschatting is dat dit ondergeschikt is aan de emissies van minder kilometers.

Scope 3

Voor de ketenanalyses 'Gevelherstel' en 'Onderaannemers' lopen diverse acties. De app voor 'Gevelherstel' is gereed en wordt veelvuldig aangeboden in offertes. De acties met betrekking tot de onderaannemers hebben vanwege de coronapandemie minder prioriteit gekregen.

Doelstellingen 2025

Voor het opnieuw formuleren van doelstellingen voor 2025 is gekeken naar de haalbaarheid ten opzichte van de te verwachten veranderingen.

Nebest heeft zich ten doel gesteld om eind 2025 per scope de hieronder genoemde reductie in CO2-uitstoot behaald te hebben ten opzichte van het nieuwe basisjaar 2019. Hierbij is gekozen voor het basisjaar 2019 omdat het jaar 2020 vanwege de coronapandemie niet representatief is. De bedrijfsomvang in 2019 is ook als referentie gehanteerd en wordt bedrijfsgroei of krimp evenredig verdisconteerd in de doelstellingen.

Scope