30 april 2019

Met de publicatie van haar CO₂-emissies over het jaar 2018 geeft Nebest Adviesgroep B.V. inzicht in de doelstellingen en voortgang van de CO₂-emissiereductie over het jaar 2018.

Voortgang CO₂-emissiereductie

Over heel 2018 heeft Nebest 1.188 ton CO2 uitgestoten door activiteiten gerelateerd aan scope 1 en 2 ten opzichte van 1.182 ton in 2017. De in 2018 gerealiseerde toename van 6 ton CO2 ten opzichte van 2017 bedraagt +0,5%. Tussen 1 januari 2018 en 1 januari 2019 is het aantal fte (+2,5%) harder gestegen dan de uitstoot (+0,5%). De uitstoot per fte is dus gedaald.

Een uitgebreider overzicht is terug te vinden in de CO2-emissierapportage.

CO2-emissies per fte vanaf basisjaar (2017)

Co2-emissies prestatieladder

 

 
De verschuiving van de uitstoot met betrekking tot mobiliteit van leaseauto naar privéauto is toe te schrijven aan het veranderde autobeleid.

Scope 3

Voor de ketenanalyses “Gevelherstel” en “Onderaannemers” lopen diverse acties. Hier zijn nog geen concrete cijfers van te benoemen.