3 augustus 2018

Nebest gaat aan de slag met CO₂-reductie in de keten

Ambitie: niveau 5 op de CO₂-Prestatieladder!

Nebest wil de uitstoot van CO₂ en het verbruik van schaarse middelen ten gevolge van de productie en de levering van haar diensten verminderen. De afgelopen jaren is daarbij gefocust op het verbruik van het eigen bedrijf (zoals brandstof van auto’s, gas en elektra en vliegreizen). De komende jaren wil Nebest ook aandacht besteden aan de CO₂-uitstoot die zij indirect veroorzaakt bij haar ketenpartners (scope 3). Daarom zijn volgens de systematiek van de CO₂-Prestatieladder op niveau 5 analyses uitgevoerd en doelstellingen geformuleerd. Het doel is dat Nebest daarmee ook het certificaat op niveau 5 zal behalen.

Potentiële invloed in de keten

Aan de hand van een globale scope 3 analyse op type werkzaamheden, de relevantie voor Nebest en de mogelijheid om invloed uit te oefenen, blijkt dat de werkzaamheden voor Nebest verreweg de grootste relevantie voor de groep hebben. Daarbij is in projecten waarin de overheid opdrachtgever is, de meeste invloed uit te oefenen. De meeste kansen tot reductie worden ingeschat bij het geven van advies aan de opdrachtgever en bij de onderaannemers die op de projecten worden ingezet. Bij het kwantificeren van de CO₂-emissies blijkt ook dat onderaannemers een heel groot aandeel hebben op de CO₂-uitstoot in de keten; 2.394 ton.

Aan de hand van de resultaten van de scope 3 analyse is besloten om twee ketenanalyses uit te voeren waarin de onderwerpen ‘Onderaannemers’ en ‘Advies aan opdrachtgevers over Gevelherstel’ verder uitgediept worden. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de volgende ketendoelstellingen en bijbehorende acties:

Ketendoelstelling ‘Onderaannemers’

“In 2021 heeft 25% van de belangrijkste onderaannemers een beleid ten aanzien van CO₂-reductie.”

Nebest wil deze doelstelling behalen door het uitvoeren van de volgende acties:

  • Met onderaannemers inventariseren wat de grootste verbruikers van de onderaannemer zijn, welke mogelijkheden er ten aanzien van CO2-reductie zijn en welke samenwerkingen hierin mogelijk zijn. Daarnaast met onderaannemers communiceren welke doelstelling Nebest nastreeft.
  • Een faciliterende rol spelen in uitvoeren van relevante reductiemaatregelen.
  • Invoeren van een beleid ten aanzien van inhuur van onderaannemers.

Ketendoelstelling ‘Gevelherstel’

“Van 2019 tot 2021 in alle offertes aanbieden en in 5% van de projecten voor woningbouwcorporaties advies uitbrengen over duurzamere alternatieven voor gevelherstel.”

Nebest wil deze doelstelling behalen door het uitvoeren van de volgende acties:

  • Het ontwikkelen van een CO₂-footprint instrument dat de CO₂-belasting van bepaalde ingrepen en bijbehorende materialen berekend.
  • Waar nodig verder perfectioneren of eventueel uitbreiden van het instrument.
  • Gebruik van het instrument door uitbrengen van advies aan opdrachtgevers over duurzaamheid van alternatieve ingrepen.
  • Gebruik van het instrument door monitoring van de gerealiseerde ambitie in de uitwerkingsfase.